Year 2018, Volume 11, Issue 2, Pages 321 - 346 2018-07-11

Çocuk Yıldız Filmleri İle Canım Kardeşim Filminin Anlatı ve Karakter Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması

Rifat Becerikli [1]

179 591

Türk Sineması günümüze kadar tarihsel olarak çeşitli dönemlerden geçerek değişim ve gelişim gösterir. Bu değişim ve gelişimlerde ana unsurlardan biri de dış kaynaklı yapımlar ve uyarlamalardır. Özellikle Hollywood bütün dünya gibi Türk Sineması’nı derinden etkiler. Hollywood’un ilk yıllarında hakim olan yapı yıldız oyuncu/star sistemidir.

Türk Sinema tarihi incelendiğinde de özellikle Yeşilçam dönemi olarak adlandırılan 1960-1975 yılları arasında yıldız oyuncu/star sisteminin baskın olduğu ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte “çocuk yıldız” oyuncular da Yeşilçam döneminde seyirciden ilgi görmüştür. Diğer yandan Ertem Eğilmez’in Canım Kardeşim (1973) filmi çekildiği dönemde gişede başarısız olsa da yıllar içinde Türk Sineması’nda önemli bir yer edinmiş ve film “çocuk yıldızlı” filmler kategorisinde değerlendirilmiştir.

Çalışmada 1960-1975 yılları arasında Türk Sineması’nda önemli bir olgu olarak yer alan “çocuk yıldızlı filmler” ile Eğilmez’in Canım Kardeşim filmi karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir. Araştırmada yöntem olarak niteliksel film analizinden yararlanılacaktır. Bu bağlamda çocuk yıldızlı filmlerin ayrı ayrı anlatılarında ve karakter özelliklerinde tekrar eden olgular belirlenecek daha sonra da bu tekrar eden olguların Canım Kardeşim filminde olup olmadığı ortaya konmaya çalışılacaktır.

Türk Sineması, Yeşilçam Filmleri, Yıldız Oyuncu, Çocuk Yıldızlı Filmler, Canım Kardeşim
  • KAYNAKÇA Abisel N (1994) Türk Sineması Üzerine Yazılar, İmge Kitabevi, Ankara.Adanır O (2012) Sinemada Anlam ve Anlatım, Say yayınları, İstanbul.Adanır O (1985) Türk Sinemasının Anlatım Sorunları II, Video Sinema Derg, 14, 86-91.Akbulut H (2008) Kadına Melodram Yakışır-Türk Melodram Sinemasında Kadın İmgeleri, Bağlam Yayınları, İstanbul. Arslan S (2005) Melodram, Leyla ile Mecnun Yayıncılık, İstanbul.Ayça E ve Coş N (1974) Röportaj: Ertem Eğilmez, Yedinci Sanat Derg, 12, 16-34.Ayça E (2016) Şu Sinema Dedikleri-Sinema Yazıları Elli Yıllık Birikim, Artshop, İstanbul. Aytekin H ve Eroğlu İ (2010) Ertem Eğilmez’in Sinema Perdesini Senaryo Penceresinden Aralamak, C Pekman (der), Filim Bir Adam-Ertem Eğilmez, Agora Kitaplığı, İstanbul, 67-117.Barron J (1984) Jackie Coogan Child Star Of Films Dies at 69, www.nytimes.com/1984/03/02/obituaries/jackie-coogan-child-star-of-films-dies-at-69.html, erişim tarihi:11.01.2018.Bean J M (2011) Introduction: Stardom in the 1910s, M J Bean (edt), Flickers of Desire Movie Stars of the 1910s, Rutgers University Press, New Jersey and London, 1-22.Coşkun E (2009) Türk Sinemasında Akım Araştırması, Phoenix Yayınları, Ankara. Çakır M (2013) Medya ve Sanat, Parşömen Yayınları, İstanbul.Dikiciler O (2002) Arzu Film Ekolü, Antalya Kültür Sanat Vakfı Yayınları, Ankara.Dorsay A, Coş N ve Ayça E (1973) Röportaj: Bülent Oran, Yedinci Sanat Derg,3, 15-27.Dorsay A (1989) Sinemamızın Umut Yılları 1970-80 Arası Türk Sinemasına Bakışlar, İnkılâp Kitabevi, İstanbul.Dorsay A (2014) 100 Yılın Türk Filmi, Remzi Kitabevi, İstanbul.Dyer R (1998) Stars, The British Film Institute Publishing, London.Dyer R (2004) Heavenly Bodies- Film Stars and Society, Routledge Taylor and Francis Group, London and New York. Eckert J (1991) Shirley Temple and The House of Rockefeller, C Gledhill (eds), Stardom Industry of Desire, Routledge Taylor and Francis Group, London and New York, 62-77.Eğrik E B (2010) Umut Fakirin Ekmeği: Ertem Eğilmez Filmlerinde İktidar, Sınıf Ve Statü, C Pekman (der), Filim Bir Adam-Ertem Eğilmez, Agora Kitaplığı, İstanbul, 233-269.Engin İ (1965) Türk Sinemasında Konu, Sinema 65 Derg, 1, 4-6.Erdoğan N (2001) Üç Seyirci: Popüler Eğlence Biçimlerinin Alımlanması Üzerine Notlar, D Derman (haz.), Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler-2, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 201-219. Evren B (1989) Çocuk Kahramanlı Filmler Furyası, Beyazperde Derg Türk Sineması 75. Yılında Eki, 1,11-12.Güçhan G (1992) Toplumsal Değişme ve Türk Sineması, İmge Kitabevi, Ankara.Gürmen P T (2007) Bir Halk Sinemacısı-Osman Fahri Seden, Dergah Yayınları, İstanbul.Herzog C C Gaines J M (1991) Puffed Sleeves Before Tea-time: Joan Crawford, Adrian and women audiences, C Gledhill (eds), Stardom Industry of Desire, Routledge Taylor and Francis Group, London and New York, 77-96.http://arsiv.tsa.org.tr/uploads/documents/aysecik_ve_otesi_5585/sinema_60_8_22_23.pdf, erişim tarihi:05.01.2018.http://media.sinematurk.com/film/6/14/7f9fb1d04dbb/3459_1.jpg, erişim tarihi: 13.01.2018http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=213721, erişim tarihi:03.01.2018.Ilgaz A ve Pekman C (2010) Ertem Eğilmez Sinemasında Teknik Meseleler, C Pekman (der), Filim Bir Adam-Ertem Eğilmez, Agora Kitaplığı, İstanbul, 117-139.Kalkan F (1988) Türk Sineması Toplumbilimi, Ajans Tümer Yayınları, İzmir.Kara M (2017) Benim Sinemacılarım, Etki Yayınları, İzmir.Kıraç R (2008) Film İcabı-Türkiye Sinemasına İdeolojik Bir Bakış, De Ki Basım Yayım, Ankara.Kırel S (2005) Yeşilçam Öykü Sineması, Babil Yayıncılık, İstanbul.Kırel S (2010) Biz Bir Aileyiz: Popüler Sinema Ve Yeşilçam Bağlamında Ertem Eğilmez ve Arzu Film, C Pekman (der), Filim Bir Adam-Ertem Eğilmez, Agora Kitaplığı, İstanbul,208-233.McDonald P (2000) The Star System- Hollywood’s Production of Popular Identities, Wallflower, London.Mutlu D K (2010) Between Tradition and Modernity: Yeşilçam Melodrama, its Stars, and their Audiences, Middle Eastern Studies, 46:3, 417-431.Nutku Ö (2001) Dram Sanatı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.O'Connor J (2008) The Cultural Significance of the Child Star, Routledge Taylor and Francis Group, London and New York.Onaran A Ş (1995) Türk Sineması II. Cilt, Kitle Yayınları, İstanbul.Özgüç A (1988) Türk Sinemasında On Kadın, Broy Yayınları, İstanbul. Özgüç A (1990) Başlangıcından Bugüne Türk Sinemasında İlkler, Yılmaz Yayınları, İstanbul.Özgüç A (2003) Cahide: Peçete Kağıtlarındaki Anılar, Uçan Süpürge, Ankara.Özgüç A (2013) Türk Sinemasının Marjinalleri ve Orjinalleri, Horizon İnternational Yayınları, İstanbul.Özön N (1995) Karagözden Sinemaya - Türk Sineması ve Sorunları 1. Cilt, Kitle Yayınları, Ankara.Pekman C (2010) Filim Bir Adam-Ertem Eğilmez, C Pekman (der), Filim Bir Adam-Ertem Eğilmez, Agora Kitaplığı, İstanbul, 1-67.Pembecioğlu N (2006) Türk ve Dünya Sinemasında Çocuk İmgesi, Ebabil Yayıncılık, Ankara.Sezer S (2016) Canım Kardeşim- Kahraman, B Acar (haz), Türk Sinemasında 100 Unutulmaz Karakter, Edebi Şeyler, İstanbul, 161-167.Scognamillo G (1988) Türk Sinema Tarihi İkinci Cilt 1960-1986, Metis Yayınları, İstanbul.Scognamillo G (1989) İçtenlikle Küfrederdi, Beyazperde Derg, Beyazperde Yönetmenler Dizisi: Ertem Eğilmez Eki ,1, 6-7.Scognamillo G (2009) 1960’lı Yıllar: Yeşilçam Sinemasının Altın Yılları, Z Dadak ve B Göl (haz.), 60’ların Türk Sineması, 13-22.Scognamillo G (2010) Türk Sinema Tarihi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul. Scognamillo G (2011) Giovanni Scognamillo’nun Gözüyle Yeşilçam, Küre Yayınları, İstanbul.Sivas A ve Hepkon Z Röportaj: Yavuz Turgul, Yavuz Turgul Sinemasını Keşfetmek, Kırmızı Kedi Yayınevi, 208-236.Taranç R (1995) Sinemada Oyuncu ve Toplumsal Dinamiği, N Güz, S Gündeş ve S Demir (haz), 100. Yılında Bir Sinema Klasiği, İstanbul Üniversitesi Basımevi, 138-148.Teksoy R (2012) Rekin Teksoy’un Ansiklopedik Sinema Terimleri Sözlüğü, Oğlak Yayıncılık, İstanbul.Tunalı D (2006) Batıdan Doğuya Hollywood’dan Yeşilçam’a Melodram, Aşina Kitaplar, Ankara.Türk İ (2004) Senaryo Bülent Oran, Dergah Yayınları, İstanbul.Ulusay N (1999) Türk Sinemasında Çocuk, Cumhuriyet Ve Çocuk II. Ulusal Çocuk Kültürü Kong, 4-6 Kasım 1998, Ankara.Ün M (2009) Memduh Ün Filmlerini Anlatıyor, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.Yılmaz H (2016) Sinema Sadece Sinema Değildir, Sokak Kitapları Yayınları, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Rifat Becerikli (Primary Author)
Institution: Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Country: Turkey


Bibtex @research article { josc406300, journal = {SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ}, issn = {1302-2865}, eissn = {2148-2942}, address = {Selcuk University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {321 - 346}, doi = {10.18094/josc.406300}, title = {Çocuk Yıldız Filmleri İle Canım Kardeşim Filminin Anlatı ve Karakter Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Becerikli, Rifat} }
APA Becerikli, R . (2018). Çocuk Yıldız Filmleri İle Canım Kardeşim Filminin Anlatı ve Karakter Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, 11 (2), 321-346. DOI: 10.18094/josc.406300
MLA Becerikli, R . "Çocuk Yıldız Filmleri İle Canım Kardeşim Filminin Anlatı ve Karakter Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 11 (2018): 321-346 <http://dergipark.org.tr/josc/issue/38276/406300>
Chicago Becerikli, R . "Çocuk Yıldız Filmleri İle Canım Kardeşim Filminin Anlatı ve Karakter Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 11 (2018): 321-346
RIS TY - JOUR T1 - Çocuk Yıldız Filmleri İle Canım Kardeşim Filminin Anlatı ve Karakter Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması AU - Rifat Becerikli Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18094/josc.406300 DO - 10.18094/josc.406300 T2 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 321 EP - 346 VL - 11 IS - 2 SN - 1302-2865-2148-2942 M3 - doi: 10.18094/josc.406300 UR - https://doi.org/10.18094/josc.406300 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal Of Selcuk Communication Çocuk Yıldız Filmleri İle Canım Kardeşim Filminin Anlatı ve Karakter Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması %A Rifat Becerikli %T Çocuk Yıldız Filmleri İle Canım Kardeşim Filminin Anlatı ve Karakter Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması %D 2018 %J SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ %P 1302-2865-2148-2942 %V 11 %N 2 %R doi: 10.18094/josc.406300 %U 10.18094/josc.406300
ISNAD Becerikli, Rifat . "Çocuk Yıldız Filmleri İle Canım Kardeşim Filminin Anlatı ve Karakter Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 11 / 2 (July 2018): 321-346. https://doi.org/10.18094/josc.406300