Year 2018, Volume 11, Issue 2, Pages 159 - 178 2018-07-11

Sağlık İletişiminde Algı: Kamu Spotları Üzerine Bir Araştırma

Mehmet Fidan [1] , Ayşegül Yetiş [2]

315 812

 Kitle iletişim araçlarının içeriğinde daha sık yer bulan ve önemi gün geçtikçe artan sağlık haberleri, sağlık iletişimi kavramını gündeme getirmektedir. Sağlık iletişimi birey ve toplum sağlığının gelişmesine katkı sağlamaktadır. Halkla ilişkiler faaliyeti olan sağlık iletişimi kampanyaları kişilerde sağlıkla ilgili doğru bilgi vermeyi ve hastalıkların önüne geçmeyi planlamaktadır. Toplumsal fayda dikkate alınarak, bireylere bilinç edindirme ve farkındalık kazandırma amaçları ile Sağlık Bakanlığı bireyleri hastalıklar hakkında bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak için kitle iletişim araçları üzerinden kamu spotları yayınlamaktadır. Yayınlanan bu spotlar esasında bireylerin bilinçaltına hitap etmektedir. Bireyleri bilgilendirme işleminde belirlenen sonuca doğru gidişte, algının ve algının yönetilmesinin öneminin tespit edilmesi sürece etkinlik kazandırmaktadır. Algılar, beklentiler ve motivasyonel durumlardan etkilenmektedir. Sağlık iletişimi alanındaki çalışmalar da bireylerin ve toplumun sağlıkla ilgili inanç, tutum ve davranışlarıyla ilgili bir farkındalık düzeyi oluşturmak ve gerektiğinde yön vermekle ilgili iletişim faaliyetlerini kapsamaktadır. Çalışma en önemli kitle iletişim araçlarından biri olan televizyon yoluyla iletilen mesajların izler kitle tarafından nasıl alımlandığını ortaya koymayı hedeflemektedir. Alımlama analizileri, kitle iletişim araçlarında yayınlanan metinlerin izler kitle tarafından nasıl çözümlendiğine dair bilgilere ulaşmamızı sağlamaktadır. İzleyici temelli bu çalışmada Sağlık Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu bireyler tarafından en çok izlenen ‘’Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma’’,’’Hadi Harekete Geç’’,’’Akılcı Antibiyotik Kullanımı’’ kamu spotları alımlama analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma için çeşitli meslek gruplarından on kişi belirlenmiş ve alımlama araştırmalarında kullanılan derinlemesine görüşme yöntemi kullanılarak bireylerin algısı tespit edilmeye çalışılmıştır. Görüşmede, izleyicilerden kamu spotlarında kullanılan görüntü, müzik ve renkler ilgili hazırlanan sorular üzerinden değerlendirmeler istenmiştir. Sonuç olarak izler kitlenin gerçek olayların verildği kamu spotundan daha çok etkilendiği gözlenmiştir. Farkındalık oluşturulmak istenen konuda kullanılan görüntülerin gerçekliği bireyin algısını olumlu yönde etkilemektedir. 

Sağlık İletişimi, Algı Yönetimi
  • Akbıyık, C. ve Kabadüz, A. (2014).’’Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Televizyon Reklamlarına Yönelik Alımlamalarının Eleştirel Düşünme Düzeylerine Göre Karşılaştırılması’’, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı: 11,25, s. 159-190.Akova, Sibel (2017).’’Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma Sloganlı Kamu Spotları Örnekleminin Alımlama Analizi Yöntemi İle İncelenmesi’ ’Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, sayı: 1,2, s. 2587-2621. Ataç, O. (2017). ‘’Sinemada Algı Yönetimi Ve Tanrı-Oğul İşbirliği: Ian Fleming Ve James Bond Örneği’’, Erciyes İletişim Dergisi, sayı: 5,2, s. 30-42.Aziz, Aysel. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014. Bakan, İsmail ve Kefe, İlker (2009).Kurumsal Açıdan Algı ve Algı Yönetimi. (2015). Available at: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ksuiibf/article/download/5000039256/5000038129 Erişim Tarihi: 27.04.2018. Becerikli, S. (2012).’’Sağlık İletişimi Çalışmalarında Alımlama Analizinin Kullanımı: Odak Grup Çalışması Yoluyla Kamu Kampanyaları ve Reklam Metinlerine İlişkin Çapraz Bir Okuma Pratiği’’, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sayı: 2,43, s. 163-177.Çanak, T. (2015).’’Sağlık İletişiminde kullanılan Kamu Spotlarının Halkla İlişkiler Açısından İncelenmesi’’, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı. Çınarlı, İnci. Sağlık İletişimi ve Medya, Ankara, Nobel Yayınları, 2008. Çobaner, A. (2013).’’Sağlık İletişiminde Korku Ögesinin Kullanımı: Sigara Paketlerinde Kullanılan Sigara Karşıtı Görsellerin Gösterge Bilimsel Analizi’’, İletişim ve Kuram Araştırma Dergisi, Sayı:37, s. 212-235. Darıcı, Sefer. Subliminal İşgal, İstanbul, Destek Yayınları, 2017.Erdem, Ö. (2015).’’Televizyon ve Sinemada Gizli Reklam Ve Subliminal Mesaj’’, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo ve Televizyon Ana Bilim Dalı. İnceoğlu, Metin. Tutum Algı İletişim, İstanbul, Beykent Üniversitesi Yayınevi, 2010. Kaya, E. (2014).’’Sağlık İletişiminde Sosyal Medya Kullanımı’’, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı. Koçak, A. ve Bulduklu, Y.(2010).’’Sağlık İletişimi: Yaşlıların Televizyonda Yayınlanan Sağlık Programlarını İzleme Motivasyonları’ ’Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi sayı: ,6,3, s. 5-17Okay, Ayla. Sağlık İletişimi, İstanbul, Mediacat Yayınları, 2007. Özarslan, M. (2014). ’’Kitleleri Harekete Geçirme Aracı Olarak Sosyal Algı Yönetimi’’. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı. Özer, M. A. (2012).’’Bir Modern Yöntem Tekniği Olarak Algı Yönetimi ve İç Güvenlik Hizmetleri’’, Karadeniz Araştırma Dergisi, sayı: 33, s. 147-180. Pustu, Yusuf. (2017). Algı Yönetimi: Kavramsal ve Teorik Bir Bakış Açısı, B Karabulut (ed), Algı Yönetimi, İstanbul, Alfa Yayınları, s: 310 -327. 310-327, 2017. Tabak, Ruhi. Sağlık İletişimi İstanbul, Literatür Yayınları, 2006. Tunç, A. ve Atılgan, A. (2017).’’Algı Üzerine Kurulu Yönetsel Bir Anlayış: Algı’nın Yönetimi’’, Internatıonal Journal of Disciplines Economic & Administrative Sciences Studies, sayı: 3,3, s. 228-238.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Mehmet Fidan
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Ayşegül Yetiş (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { josc428224, journal = {SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ}, issn = {1302-2865}, eissn = {2148-2942}, address = {Selcuk University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {159 - 178}, doi = {10.18094/josc.428224}, title = {Sağlık İletişiminde Algı: Kamu Spotları Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Fidan, Mehmet and Yetiş, Ayşegül} }
APA Fidan, M , Yetiş, A . (2018). Sağlık İletişiminde Algı: Kamu Spotları Üzerine Bir Araştırma. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, 11 (2), 159-178. DOI: 10.18094/josc.428224
MLA Fidan, M , Yetiş, A . "Sağlık İletişiminde Algı: Kamu Spotları Üzerine Bir Araştırma". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 11 (2018): 159-178 <http://dergipark.org.tr/josc/issue/38276/428224>
Chicago Fidan, M , Yetiş, A . "Sağlık İletişiminde Algı: Kamu Spotları Üzerine Bir Araştırma". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 11 (2018): 159-178
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık İletişiminde Algı: Kamu Spotları Üzerine Bir Araştırma AU - Mehmet Fidan , Ayşegül Yetiş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18094/josc.428224 DO - 10.18094/josc.428224 T2 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 159 EP - 178 VL - 11 IS - 2 SN - 1302-2865-2148-2942 M3 - doi: 10.18094/josc.428224 UR - https://doi.org/10.18094/josc.428224 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal Of Selcuk Communication Sağlık İletişiminde Algı: Kamu Spotları Üzerine Bir Araştırma %A Mehmet Fidan , Ayşegül Yetiş %T Sağlık İletişiminde Algı: Kamu Spotları Üzerine Bir Araştırma %D 2018 %J SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ %P 1302-2865-2148-2942 %V 11 %N 2 %R doi: 10.18094/josc.428224 %U 10.18094/josc.428224
ISNAD Fidan, Mehmet , Yetiş, Ayşegül . "Sağlık İletişiminde Algı: Kamu Spotları Üzerine Bir Araştırma". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 11 / 2 (July 2018): 159-178. https://doi.org/10.18094/josc.428224