Year 2019, Volume 12, Issue 1, Pages 42 - 63 2019-01-30

Üniversite İç Paydaşlarının Kurumsal İtibar Algısı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kurumsal İtibar Araştırması

Kemal Avcı [1]

149 255

Özet:

Günümüzde her alanda faaliyet gösteren organizasyonlar için kurumsal itibar çok önemlidir. Çünkü küreselleşen dünyada kıyasıya bir rekabet yaşanmaktadır. Bu rekabet kurumları emsallerinden farklı olmayı gerekli kılmaktadır. İtibar kurumları diğerlerinden farklılaştırır ve iyi yönetilmesi halinde kurumlara çok büyük değer katar. Kurumsal itibar bir örgütün iç ve dış paydaşlarının örgütle ilgili düşünceleri, varsayımları ve verdikleri değerdir. Diğer bir ifade ile paydaşlar gözünde örgütün saygınlığı, prestiji ve duyulan güvendir. Örgütsel saygınlık ve prestij, çalışanların işlerine ve kuruma karşı olumlu tutumlar geliştirmelerini etkilemektedir. Bu nedenle yönetimler için kurumsal itibarın incelenmesi kaliteye giden yolda örgüt yönetimine ve halkla ilişkiler uygulamalarında ne tür değişiklik yapıp yapmayacağı hususunda yol gösterecektir. 

Bu çalışmanın amacı iç paydaşlar gözü ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin kurumsal itibarını ortaya koymaktır. Araştırmada; kolayda örneklemle tespit edilen 376 katılanla ampirik bir saha çalışması yapılmıştır. Likert tipi ölçekle toplanan veriler SPSS 25 paket programında analiz edildikten sonra bulgular yorumlanmıştır. Araştırmanın evrenini Abant İzzet Baysal Üniversitenin iç paydaşları olan akademik ve idari personel oluşturmaktadır.

Kurumsal İtibar, İç Paydaş, Dış Paydaş
  • Kaynakça: Acar, Ertan. (2012). İtibar Yönetimi: Görünmeyeni Muteber Kılmak, İstanbul, Kerasus Yayınları. Argüden, Yılmaz. (2003). İtibar Yönetimi, İstanbul BZD Yayıncılık Hizmetleri. Bilbil, Emel. Sütçü, Sefa ve Kıyat, Banu. (2013). Türkiye’de Telekominasyon Sektöründe İtibar Katsayısı ve Marka Sadakati Üzerine Bir Araştırma, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. ss. 163-175 Çakırkaya, Murat. (2016). İtibar Yönetimi: Perakende Sektöründe İtibar Yönetimi, Konya, Eğitim Yayınevi. Davies, G., Chun R., Sılva R.D. ve Roper S. (2003). Corporate Reputation and Competitiveness, Routledge Publications, London. Demirbaş, Mine. (2015). Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İtibar, İstanbul, Derin Yayınları. Dinçel, Güler. (2012). “Kurumsal İtibar İle Örgütsel Kıvanç, Duygusal Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”, Bir Araştırma, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Kocaeli, s.33. Durmuş, B., Yurtkoru, E., & Çinko, M. (2016). Sosyal Bilimlerde SPSS'le Veri Analizi. İstanbul: Beta Basım. Erer, Mert ve Sümer, Haluk. (2014). Yüksek Kaliteli Raporlama, Finansal Performans ve Kurumsal İtibar, Haluk Sümer and Halmut Pernsteiner, (Ed.), İtibar Yönetimi-Reputation Management içinde, (p. 171-188), İstanbul , Beta Yayınları. Eroğlu, Erhan ve Solmaz, Başak. (2012). Kurumsal İtibar Araştırması ve Bir Uygulama Örneği, Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt; 1, sayı; 4, sayfa; 1-18. Fombrun, Charles J. (1996). Reputation: Realizing Value from the Corporate Image, Harvard Business School Press. Fombrun, Charles J. (2003). “İtibar Aynadır”, Sabah Business, No:1, Mart 2003, s.14. Fombrun, C.J. ve Van Riel, C. (1997). “The reputational landscape”, Corporate Reeputation, Cilt. 1, No. 1-2, 5-13. Fombrun, C. J, & Gardberg, N. & Sever, J. (2000). The Reputation Quotient: A Multi-StakeHolder Measure Of Corporate Communication, The Journal Of Brand Management, 7, 303-307 Fombrun Charles J. & van Riel, C. (1997). Reputational Landscape, Corporate Reputation Review Vol. (1), (Number 1 and 2), pp.5-13. Gürbüz, Gülruh F. (2014). Corporate Image as an Indicator of Corporate Reputation, Haluk Sümer and Halmut Pernsteiner, (Ed.), İtibar Yönetimi-Reputation Management içinde, (p. 25-54), İstanbul , Beta Yayınları. Gürsakal, Necmi. (2015). Çıkarımsal İstatistik: İstatistik-I, 2.baskı, İstanbul, Dora Yayıncılık. Huck, S. (2016). Reading Statistics and Research 6th Ed. Boston: Pearson Education. Işık, Metin ve Zincirkıran, Mustafa. (2016). “Kurumsal İtibar Algısının İş Tatminine Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracı Rolü” Doğu Anadolu Bölgesindeki Üniversiteler Üzerinde Bir Uygulama, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2016.191, 8/3, s.90. Işık Metin, Çiçek Berat ve Almalı Vdat. (2016). Üniversitelerin İç Paydaşlarının Kurumsal İtibar Algısını Ölçmeye Yönelik Bir Çalışma, Bitlis Eren Üniversitesi, SOSYAL Bilimler Dergisi, cilt,5, ek sayı-Aralık, ss; 163-180. Ural, Güzelcik, Ebru. (2012). “Kurumsal İtibarı Ölçme Yöntemi Olarak Türkiye İtibar Endeksi Ve Endeks Sonuçlarından Hareketle Türkiye’de Elektronik Sektörünün İtibarı Üzerine Bir Değerlendirme”, Online Academic Journal of Information Technology. Bahar/Spring 2012 – Cilt/Vol: 3 - Sayı/Num: 7. Kadıbeşgil, Salim. (2012). Şimdi Stratejik İletişim Zamanı, 2. Baskı, İstanbul, MediaCat Yayınları. Kadıbeşgil, Salim (2015), İtibar Yönetimi, MediaCat Yayınları, 9. Baskı, İstanbul. Karaköse, Turgut. (2012). Kurumların DNA’sı ve İtibar Yönetimi, 2.baskı, Ankara, Nobel Yayınları. Karaköse, Turgut. (2006). Eğitim Örgütlerindeki İç ve Dış Paydaşların Kurumsal İtibara İlişkin Algılamaları, Yayınlanmış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. Karaköse, Turgut. (2007). “Örgütlerde İtibar Yönetimi” Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, ISSN:1694 – 528X, Sayı: 11,s 2. Karatepe, Selma. (2008). “İtibar Yönetimi: Halkla İlişkilerde Güven Yaratma”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 23, s.77-97. Karatepe, Sema. (2008). “İtibar Yönetimi: Halkla İlişkilerde Güven Yaratma”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 23, s.95. Koçyiğit, Murat. (2017). Dijital Halkla İlişkiler ve Online Kurumsal İtibar Yönetimi, Konya, Eğitim Yayınevi. Namal, Bülent. (2011). Hizmet İşletmelerinde Kurumsal itibarın Oluşturulmasında Pazarlama İletişiminin Rolü: Kırgızistan üniversitesi Örneği, Basılmamış Doktora Tezi, AKÜ, S.B.E.İşletme Anabilim Dalı Pallant, J. (2016). SPSS Kullanma Kılavuzu: SPSS ile Adım Adım Veri Analizi. Ankara: ANI Yayıncılık. Sungur, Suat. (2015). Kurumsal İtibarın Epistemolojisi, Mine Demirtaş, (Ed. ), Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İtibar içinde, (s. 181-192), İstanbul, Derin Yayınları. Oktar, Ömer Faruk ve Çarıkçı, İlker Hüseyin. (2012). Farklı Paydaşlar Açısından İtibar Algılamaları: Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl: 2012/1, Sayı:15. Özbay, Deniz ve Selvi, Yakup. (2014). Kurumsal İtibarın Ölçümü: Bir Model Önerisi, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, sayı: 76, sayfa: 135-159. Schwaiger, Manfred. (2004). “Components And Parameters Of Corporate Reputation – An Empirical Study”, Schmalenbach Business Review, Vol. 56, p. 48. Selvi, Özgür ve Solmaz, Başak. (2018). İtibar Yönetimi ve Özel Sağlık Kurumlarına Yönelik Bir Uygulama, Gümüşhane Üniversitesi, e-GİFDER, cilt: 6, sayı: 1, sayfa: 68-100. Sever, N. Serdar. (2016). Ölçemediğin İtibar Senin Değildir: Bir Kurumsal Ölçüm Önerisi, Konya, LiteraTürk Yayınları,. Şakar, Nurhan. (2011).İşletmelerde Kurumsal İtibar, Nurhan Şakar, (Ed.), Kurumsal İtibar ve Paradigmalar içinde, (s.1-34), İstanbul, Beta Yayınları. Türk Dil Kurumu. (2017). Büyük Türkçe Sözlük. (www.tdk.org.tr 14.08.2017 tarihinde erişildi). Ural, Ebru Güzelcik. ‘Kurumsal İtibarı Ölçme Yöntemi Olarak Türkiye İtibar Endeksi Ve Endeks Sonuçlarından Hareketle Türkiye’de Elektronik Sektörünün İtibarı Üzerine Bir Değerlendirme’, Online Academic Journal of Information Technology, cilt.3, sayı.7, 2012, s.7-20. Ural, Güzelcik, Ebru. (2002). İtibar Yönetimi Değer Yaratan Bir Halkla İlişkiler Çalışması Olarak İtibar Yönetimi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1 (2), 83-93. Yalçın, Azmi ve Utkucu, Tamer. (2018). Kurumsal İtibar ve İmar: Türkiye’de İmar Planı Yapmaya Yetkili Beş Kurumun Kurumsal İtibarının Ölçümlenmesine Dair Bir Çalışma, Ankara, Akademisyen Kitabevi.
  • İşletmelerde Kurumsal İtibar Araştırması 2013, http://www.iye.org.tr/wp-content/uploads/2013/02/Isletmelerde_Kurumsal_Itibar-Arastirmasi_Raporu_2013.pdf, Erişim Tarihi; 05.08.2018
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0001-7370-7814
Author: Kemal Avcı
Institution: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi-İletişim Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 30, 2019

Bibtex @research article { josc458698, journal = {SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {42 - 63}, doi = {10.18094/josc.458698}, title = {Üniversite İç Paydaşlarının Kurumsal İtibar Algısı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kurumsal İtibar Araştırması}, key = {cite}, author = {Avcı, Kemal} }
APA Avcı, K . (2019). Üniversite İç Paydaşlarının Kurumsal İtibar Algısı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kurumsal İtibar Araştırması. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, 12 (1), 42-63. DOI: 10.18094/josc.458698
MLA Avcı, K . "Üniversite İç Paydaşlarının Kurumsal İtibar Algısı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kurumsal İtibar Araştırması". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 12 (2019): 42-63 <http://dergipark.org.tr/josc/issue/42922/458698>
Chicago Avcı, K . "Üniversite İç Paydaşlarının Kurumsal İtibar Algısı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kurumsal İtibar Araştırması". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 12 (2019): 42-63
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite İç Paydaşlarının Kurumsal İtibar Algısı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kurumsal İtibar Araştırması AU - Kemal Avcı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18094/josc.458698 DO - 10.18094/josc.458698 T2 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 63 VL - 12 IS - 1 SN - -2148-2942 M3 - doi: 10.18094/josc.458698 UR - https://doi.org/10.18094/josc.458698 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal Of Selcuk Communication Üniversite İç Paydaşlarının Kurumsal İtibar Algısı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kurumsal İtibar Araştırması %A Kemal Avcı %T Üniversite İç Paydaşlarının Kurumsal İtibar Algısı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kurumsal İtibar Araştırması %D 2019 %J SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ %P -2148-2942 %V 12 %N 1 %R doi: 10.18094/josc.458698 %U 10.18094/josc.458698
ISNAD Avcı, Kemal . "Üniversite İç Paydaşlarının Kurumsal İtibar Algısı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kurumsal İtibar Araştırması". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 12 / 1 (January 2019): 42-63. https://doi.org/10.18094/josc.458698
AMA Avcı K . Üniversite İç Paydaşlarının Kurumsal İtibar Algısı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kurumsal İtibar Araştırması. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ. 2019; 12(1): 42-63.
Vancouver Avcı K . Üniversite İç Paydaşlarının Kurumsal İtibar Algısı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kurumsal İtibar Araştırması. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ. 2019; 12(1): 63-42.