Year 2019, Volume 12, Issue 1, Pages 255 - 275 2019-01-30

Kadınların Finansal Okuryazarlığı ve Finansal Becerileri Üzerine Bir Yerli Dizi Analizi

Özge Güven Akdoğan [1]

89 249

Bu çalışma, Türk televizyonlarında yayınlanan bir dizinin finansal beceriler ve cinsiyet tasarımları üzerinden ortaya koyduğu temsilleri tartışmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, dizi söyleminde bu becerilerin nasıl yer aldığını dilsel ve ideolojik açıdan değerlendirmektir. Çalışmada bu ana amaç çerçevesinde Kalbimdeki Deniz (Aysun Akyüz, 2016) dizisinin ilk 13 bölümü incelenerek şu araştırma sorularının cevapları aranmıştır: Kadın kahraman, finansal gücünü hangi kaynaklara yönlendirmektedir? Finansal gücü elinde bulundurmak isteyen kadın kahramana verilen tepkinin niteliği nasıldır? Çözümlemenin analiz birimlerini, kadınların finansal bilgi birikimlerine ve harcama kalemlerine ilişkin ifade ve görüntüler oluşturmaktadır. Bu ifade ve görüntüler, dizilerin hem metinsel özellikleri içinde hem de paranın eril erkeklik ve dişillikle kurulan geleneksel bağlantıları temelinde incelenmektedir. Çalışma, kadın kahramanın finansal bilgi alanında yetersiz; ancak bütçe yapma ve finansal karar alma süreçlerinde etkin olarak resmedildiğini göstermektedir. Bu bağlamda, anlatının, finansal bilgi düzleminde erkeklere göre zayıf olmalarına rağmen kadınların, parayı ihtiyaca uygun ve riske girmeden harcadıkları yönündeki finansal verileri desteklediği söylenmektedir. Bununla birlikte, dizinin, kadın kadının kurdudur mitinden ve beyaz atlı prens mitinden beslenen yapısının toplumsal cinsiyet alanındaki ön yargıların kırılmasını güçleştirdiği vurgulanmaktadır. 

Finansal Okuryazarlık, Televizyon Dizisi, Kadın, Temsil
 • Akyüz A. (2016). Kalbimdeki Deniz [Dizi Film].
 • Alankuş S.ve İnal A. (2000). Güldürü Programlarında Kadının Temsili ve Kadına Yönelik Şiddet. N. B. Çelik (Der.) Televizyon, Kadın ve Şiddet içinde, Ankara: Dünya Kitle İletişim Vakfı Yayınları, (65-110).
 • Atkinson A. ve Messy F. (2012). Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study, OECD WorkingPapers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 15, Paris: OECD Publishing.http://dx.doi.org/10.1787/5k9csfs90fr4-en.
 • Aziz A. ve Köker E. (1994). Medya Şiddet Kadın. Ankara: KGSM Yayını
 • Balekoğlu M. (2016). Kiralık Aşk [Dizi Film].
 • Balkız Ö. I. ve Öztürk E. (2013). Neo-liberal Gelişme Anlayışı ve Kadın: Mikro Finans Uygulamaları Kadınları Güçlendiriyor mu?, Mediterranean Journal of Humanities, 3(2), 1-21.
 • Bardwick J. M. (1971). Psychology of Women: Study of Biocultural Conflicts, Oxford: Harper&Row.
 • Beal, D. J., ve Delpachitra, S. B. (2003). Financial Literacy Among Australian University Students. Economic Papers: A journal of Applied Economics and Policy, 22(1), 65-78.
 • Büker, S. (1997). Çalışan Kız Yıldız’a Öykünüyor. Onat Kutlar’a Armağan. Sinema Yazıları. S. Büker, (Haz.), Ankara: Doruk Yayımcılık, 187-191.
 • Büker S. ve Kıran A. E. (1999). Reklamlarda Kadına Yönelik Şiddet. İstanbul: Alan Yayıncılık.
 • Çam Ş. (2009). Televizyon Dizilerinin Kadına Yönelik Şiddet Temsillerinde Ataerkil Rejimin İdeolojisi. Kültür ve İletişim, 12(2), 79-132.
 • Deacon D., Pickering M., Golding P., Murdock G. (1999). Researching Communications: A Practical Guide toMethods in Media and Cultural Analysis, New York: Oxford University Press.
 • Delphy C. (2008). Baş Düşman, G. Acar-Savran ve N. Tura Demiryontan (Der.). Kadının Görünmeyen Emeği, İstanbul: Yordam Kitap, (89-113).
 • Dowling C. (1995). Sindrella Kompleksi. Çağdaş Kadınlarda Bağımsızlık Korkusu, (S. Budak, Çev.), Ankara: Öteki.
 • Eyben R. (2011). Supportingpathways of Women's Empowerment: A Brief Guidefor International Development Organisations, Pathways Policy Paper, October 2011.
 • Franco J. (1998). Kadınların İçerilmesi: Kuzey Amerika ve Meksika Popüler Anlatısıyla İlgili Bir Karşılaştırma. (N. Gürbilek, Çev.), T. Modleski (Haz.), Eğlence İncelemeleri.Kitle Kültürüne Eleştirel Yaklaşımlar, İstanbul: Metis.
 • Friedan B. (1983). Kadınlığın Gizemi. Kadınlar için Yeni Bir Dönem Başlatan Kitap. (T. Mertoğlu, Çev.), İstanbul: E Yayınları.
 • Gencel-Bek M. ve Binark M. (2000). Medya ve Cinsiyetçilik. KADER için Eğitim El Kitabı, Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara.
 • Goetz, A. M., Sen, G. R. (1996). “Who Takes the Credit? Gender, Power and Control Over Loan Use in Rural Credit Programs in Bangladesh”. World Development, 24/1, 45-63.
 • G 20 Deklarasyonu (2012). Erişim 2 Şubat 2018, https://www.oecd.org/g20/summits/los-cabos/2012-0619-loscabos.pdf.
 • Johnston C. (1973). Women’s Cinema as Counter-Cinema. C. Johnston (Ed.), Notes on Women’s Cinema (22-33). Society for Education in Film and Television, London.
 • Kadına Şiddetle Mücadelede Kalbimdeki Deniz Etkisi (2016, 15 Kasım) Erişim 10.11.2017. https://www.mynet.com/kadina-siddetle-mucadelede-kalbimdeki-deniz-etkisi-94755-mymagazin,
 • Kaplan A. E. (1983). Women and Film: Both Sides of the Camera. Methuen, New York.
 • Kempson E., Perotti V., Scott K. (2013). Measuring Financial Capability in a Low and Middle Income Countries. World Bank, Washington, DC. Erişim 10.01.2017. www.responsiblefinance.worldbank.org
 • Marcolin, S. and Abraham, A., (2006). Financial literacy research: Current literature and future opportunities. Erişim 10.01.2017. http://ro.uow.edu.au/commpapers/223/.
 • Mason C. L. J. ve Wilson R.M.S. (2000). Conceptualising Financial Literacy, OccasionalPaper, 2000:7, Business School,Loughborough: Loughborough University. Mckee A. (2003). Textual Analysis, London: Sage.
 • Modleski T. (1995). Günümüz Pembe Dizilerinde Geleceği Arama, S. İrvan ve M. Binark (Der ve Çev), Kadın ve Popüler Kültür, Ankara: Ark Yayınevi,
 • Molyneux M. (2008). Ev Emeği Tartışması ve Ötesi. G. Acar-Savran ve N. Tura Demiryontan (Der), Kadının Görünmeyen Emeği içinde. (117-119), Yordam, İstanbul.Mulvey L. (1975). Visual Pleasure and Narrative Cinema, Screen, 16 (3), 6-18.
 • Narlı N. (2016). Türkiye’de Gelecek Beklentileri Araştırması. AG Platform. Ocak 2016. İstanbul. Erişim 5.11.2017. https://www.garantiemeklilik.com.tr/pdf/kadin_ve_gelecek_beklentileri_ 2016. pdf
 • Neale S. (1993). Masculinity as Spectacle: Reflections on Men and Main Stream Cinema. In s. Cohan& I.R. Hark (Eds.), Screening the Male: Exploring Masculinity in Hollywood Cinema (9-22), New York: Routledge.
 • OECD (2013). Women and Financial Education: Evidence, Policy Responses and Guidance, OECD Publishing. Erişim 10.11.2017. http://www.oecd.org/finance/financial-education/women-and-financial-education-2013.htm
 • Porter D. (1977). Soap Time: Thoughts on a Commodity Art Form. College English, 38 (8), 782-788.
 • Rakow L. (1995). Popüler Kültüre Feminist Yaklaşımlar: Ataerki’nin Hakkını Teslim Etmek. Kadın ve Popüler Kültür. S. İrvan ve M. Binark (der ve çev), Ankara: Ark Yayınevi, 15-40.
 • Saktanber A. (1993). Türkiye’de Medyada Kadın: Serbest, Müsait Kadın veya İyi Eş, Fedakar Anne, 1980’ler Türkiye’sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar, Şirin Tekeli (haz), İstanbul: İletişim.
 • Schagen, S., ve Lines, A. (1996). Financial literacy in adult life: a report to the Natwest Group Charitable Trust (s. 36-45). NFER.
 • Serdaroğlu U. ( 1998). Feminist İktisat’ın Bakışı Postmodenist mi?, İstanbul: Sarmal Yayınevi.
 • Tanrıöver H. ve Eyüboğlu A. (2000).Popüler Kültür Ürünlerinde Kadın İstihdamını Etkileyebilecek Öğeler, TC Başbakanlık KSSGM Yayınları 15, Ankara.
 • Temizel F. ve Bayram F. (2011). Finansal Okuryazarlık: Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12 (1), 73-86.
 • Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması (Ing Bank, 2012). Ekim 2011-Eylül 2012. 1 Yıllık Sonuçlar. http://www.tasarrufegilimleri.com/Docs/ing_news_ekim.11-eylul-12.pdf, erişim tarihi 10.11.2017.
 • Türkiye’nin finansal okuryazarlık ve erişim endeksi açıklandı (2013, 3 Kasım) Bloomberg,http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1450801-turkiyenin-finansal-okuryazarlik-ve-erisim-endeksi-aciklandi, erişim tarihi: 12.12.2017.lıknuçlarkİm2011 - llnuçlar
 • Ünlü S., Bayram N., Uluyağcı C., Bayçu S. U. (2009).Kadına Yönelik Şiddet: TV Dizilerinde Kadına Yönelik Şiddet Üzerine Bir Araştırma. Selçuk İletişim Dergisi, 5,4. 95-104.
 • Wald C. ve Papachristou J. (1975). Myth America: Picturing Women, 1865-1945, New York: Pantheon.
 • Walker J. (1984). Psychoanalysis and Feminist Film Theory: The Problem of Sexual Difference and Identity, Wide Angle- A Quarterly Journal of Film History Theory Criticism&Practice 6 (3): 16-23.
 • Weibel K. (1977). Mirror, mirror: Images of Women Reflected in Popular Culture. New York: Anchor Books
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Özge Güven Akdoğan (Primary Author)
Institution: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 30, 2019

Bibtex @research article { josc469952, journal = {SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {255 - 275}, doi = {10.18094/josc.469952}, title = {Kadınların Finansal Okuryazarlığı ve Finansal Becerileri Üzerine Bir Yerli Dizi Analizi}, key = {cite}, author = {Güven Akdoğan, Özge} }
APA Güven Akdoğan, Ö . (2019). Kadınların Finansal Okuryazarlığı ve Finansal Becerileri Üzerine Bir Yerli Dizi Analizi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, 12 (1), 255-275. DOI: 10.18094/josc.469952
MLA Güven Akdoğan, Ö . "Kadınların Finansal Okuryazarlığı ve Finansal Becerileri Üzerine Bir Yerli Dizi Analizi". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 12 (2019): 255-275 <http://dergipark.org.tr/josc/issue/42922/469952>
Chicago Güven Akdoğan, Ö . "Kadınların Finansal Okuryazarlığı ve Finansal Becerileri Üzerine Bir Yerli Dizi Analizi". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 12 (2019): 255-275
RIS TY - JOUR T1 - Kadınların Finansal Okuryazarlığı ve Finansal Becerileri Üzerine Bir Yerli Dizi Analizi AU - Özge Güven Akdoğan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18094/josc.469952 DO - 10.18094/josc.469952 T2 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 255 EP - 275 VL - 12 IS - 1 SN - -2148-2942 M3 - doi: 10.18094/josc.469952 UR - https://doi.org/10.18094/josc.469952 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal Of Selcuk Communication Kadınların Finansal Okuryazarlığı ve Finansal Becerileri Üzerine Bir Yerli Dizi Analizi %A Özge Güven Akdoğan %T Kadınların Finansal Okuryazarlığı ve Finansal Becerileri Üzerine Bir Yerli Dizi Analizi %D 2019 %J SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ %P -2148-2942 %V 12 %N 1 %R doi: 10.18094/josc.469952 %U 10.18094/josc.469952
ISNAD Güven Akdoğan, Özge . "Kadınların Finansal Okuryazarlığı ve Finansal Becerileri Üzerine Bir Yerli Dizi Analizi". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 12 / 1 (January 2019): 255-275. https://doi.org/10.18094/josc.469952
AMA Güven Akdoğan Ö . Kadınların Finansal Okuryazarlığı ve Finansal Becerileri Üzerine Bir Yerli Dizi Analizi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ. 2019; 12(1): 255-275.
Vancouver Güven Akdoğan Ö . Kadınların Finansal Okuryazarlığı ve Finansal Becerileri Üzerine Bir Yerli Dizi Analizi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ. 2019; 12(1): 275-255.