Year 2016, Volume 15, Issue 3, Pages 739 - 754 2016-12-01

Çevrimiçi Örnek Olay Kütüphanesi Kullanımının Teknoloji Entegrasyonundaki Rolü: TPAB Temelinde Bir Araştırma
Role of Use of Online Case Study Library in Technology Integration: A Study based on TPACK

İsmail ÇELİK [1] , Mustafa Tevfik HEBEBCİ [2] , İsmail ŞAHİN [3]

558 957

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin teknoloji kullanımını içeren örnek olaylardan meydana gelen çevrimiçi bir kütüphanenin öğretmen eğitiminde kullanılmasının etkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, geliştirilmiş olan örnek olay kütüphanesi, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında kullanılmıştır. Araştırmada örnek olay kütüphanesini kullanımının öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) ve öğretmen öz-yeterlik algılarına etkisini incelemek için deneysel yöntemlerden “Tek Grup Ön Test – Son Test Modeli” kullanılmıştır. Deneysel uygulama sonucunda öğretmen adaylarının TPAB’a ilişkin PB, AB, TAB, PAB ve TPAB alt boyutlarında ön-teste göre anlamlı bir artış olmuştur. Diğer alt boyutlar olan TB ve TPB’de ise öğretmen adaylarının son-test puanlarında anlamlı olmasa da bir artışın olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Benzer şekilde, öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algılarına ilişkin alt boyutların tümünde (öğrenci katılımı, öğretim stratejileri ve sınıf yönetimi) ön-teste göre bir anlamlı olmasa da bir artış olmuştur
The purpose of this study is to investigate the effect of usage of an online casestudy library including teacher case studies about technology use on teacher education. For this purpose, the case study library is utilized in the teaching practice class of preservice teachers from the Department of Geography Education. This research is designed according to one group pre-test/post-test modeling to investigate effects of the usage of the library on preservice teachers’ Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) and teacher self-efficacy beliefs. To analyze the data obtained through pre- and post-tests, t-test is implemented. The findings of the study reveal that there is statistically significant difference in the post-test scores of TPACK, PK, CK, TCK, and PCK subdimensions compared to the ones of pre-tests. Moreover, in the other sub-dimensions, TK and TPK post-test scores increase but they are not significantly different from the pre-test scores. Similarly, the scores in all sub-dimensions of teachers’ self-efficacy beliefs scale increase compared to the pre-tests scores
  • Akkoyunlu, B. (1998). Türkiye’de eğitim teknolojisinin görünümü. Bekir Özer (Ed.),
  • Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler (s.159–170). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
  • Aksoy, H. H. (2003). Teknoloji kullanımı ve etkilerine ilişkin bir çözümleme. Eğitim Bilim Toplum, 1(4), 4-23.
  • Andrews, L. (2002). Preparing general education pre-service teachers for inclusion: Web-enhanced case-based instruction. Journal of Special Education Technology, 17(3), 27–35.
  • Bonk, C. J., Angeli, C., Malikowski, S.R., & Supplee, L. (2001). Holy cow: scaffolding case based conferencing on the web with preservice teachers. Education at a Distance, 15(8).
  • Boyraz, Z. (2008). Türk Eğitim Sisteminde Eğitim Teknolojisinin Eğitim - Öğretim
  • Kalitesine Etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Beykent
Other ID JA33BS58GD
Journal Section Article
Authors

Author: İsmail ÇELİK
Institution: ?

Author: Mustafa Tevfik HEBEBCİ
Institution: ?

Author: İsmail ŞAHİN
Institution: ?

APA ÇELİK, İ , HEBEBCİ, M , ŞAHİN, İ . (2016). Role of Use of Online Case Study Library in Technology Integration: A Study based on TPACK. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15 (3), 739-754. DOI: 10.21547/jss.256698