Year 2015, Volume 14, Issue 4, Pages 847 - 872 2015-12-01

Turizm Öğrencilerinin İletişim Becerileri Üzerine Bir Araştırma: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği
A Study on Tourism Students' Communication Skills: Afyon Kocatepe University Example

Elbeyi PELİT [1] , Musa KARAÇOR [2]

619 1695

Günümüzde insan kaynağı her işletmede olduğu gibi, emek yoğun özellikli turizm sektöründe de çok önemlidir. Mesleki eğitimlerine devam turizm öğrencilerine iletişim becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesi eğitim sürecinde ön planda tutulması gereken önemli bir konudur. Bu kapsamda özellikle bu süreçteki kişilerin iletişim becerilerinin ne durumda olduğunun tespiti önemlidir. Bu araştırmanın amacı, lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin iletişim becerilerinin belirlenmesidir. Bu kapsamda araştırma 2014-2015 öğretim yılı bahar döneminde Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesinde lisans düzeyinde eğitim gören turizm öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Anket yöntemi ile verilerin toplandığı araştırmaya 345 öğrenci katılmıştır. Araştırmadan çıkan sonuçlara göre, öğrencilerin iletişim becerilerinin genel olarak yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha yüksek iletişim becerilerine sahip oldukları da araştırmada elde edilen bulgulardandır
Today, as in every business, human resources is also very important in the labor intensive tourism sector. Providing and improving communication skills of tourism students who continue their vocational training is an important issue in the educational process. In this context, determining communication skills of the people in this process is important. The purpose of this research is to determine the graduate-level tourism students' communication skills. In this context, this research was carried out to the undergraduate level students studying at Afyon Kocatepe University Faculty of Tourism on 2014-2015 academic year spring semester. Survey method was used as a data collection method and 345 students participated to the research. According to the results of the study, students' communication skills were found to be generally high. Also according to the findings, female students have higher communication skills than male students
 • Aebersold, M., Tschannen D., Sculli, G. (2013). Improving nursing students communication skills using crew resource management strategies, Journal Of Nursing Education. 52,3, 125-130.
 • Atak, M., (2005), Örgütlerde resmi olmayan iletişimin yeri ve önemi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 2, 2, 59-62.
 • Bahar, E., (2006), İşletme Becerileri Grup Çalışması. Detay Yayınclık, Ankara.
 • Bakan, İ., Büyükmeşe, T., (2004). Örgütsel iletişim ile iş tatmini unsurları arasındaki ilişkiler: akademik örgütler için bir alan araştırması, Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4, 1-30.
 • Baker, S. B., Shaw, M. C., (1987). Improving Counseling Through Primary Prevention. Ohio: Merrill Publishing Company.
 • Baum, T. (2002). Skills and training for the hospitality sector: A review of ıssues, Journal Of Vocational Education and Training, 54, 3, 343–363
 • Bingöl, G., Demir, A.,(2011). Amasya Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri, Göztepe Tıp Dergisi, 26, 4, 152-159.
 • Bilen, M.; (2004). Sağlıklı İnsan İlişkileri. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Buckman, R., (2001), Communication skills in palliative care a practical guide, Neurologic Clicnics, 19, 4, 989-1004.
 • Bulut, B.N., (2004). İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin İletişim Becerilerine İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Sayı: 2, 443-452.
 • Cüceloğlu, D., (2004). İnsan ve Davranışı (7. Baskı). Remzi Kitabevi: İstanbul.
 • Cüceloğlu, D., (1996). Yeniden İnsan İnsana (12. Baskı). Remzi Kitabevi: İstanbul.
 • Çağlar, İ., Kılıç, S.; (2011). Eğitim Fakülteleri için Genel İletişim. Nobel Yayıncılık: Ankara.
 • Çetinkaya, Ö., Alparslan, M., (2011). Duygusal Zekanın İletişim Becerileri Üzerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16, 1, 363-377.
 • Çevik, D. B. (2011). Müzik öğretmeni adaylarının iletişim becerileri, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 1-13.
 • Demir, Ş.Ş., Demir, M. (2009). Örgütsel iletişimde duygusal zekanın rolü: Konaklama işletmelerinde bir araştırma, Şelçuk İletişim Dergisi, 6, 66-77.
 • Demir, Ş.Ş.; (2011). Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler ve İletişim. Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Demirel, Y., Öktem, F. Ş., Saraçoğlu, F., (2010). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Verilen Temel İletişim Becerileri Dersinin Öğrencilerin İletişim Becerilerini Değerlendirme Düzeylerine Etkisi. MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, Düzce.
 • Deniz, İ. (2003). İletişim Becerileri Eğitiminin İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin İletişim Becerisi Düzeylerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Deniz, M.E., Sümer A.S., (2010). Farklı özanlayış düzeylerine sahip üniversite öğrencilerinde depresyon, anksiyete ve stresin değerlendirilmesi, Eğitim ve Bilim, 35, 158, 115-127.
 • Dilekman, M., Başçı, Z., Bektaş, F., (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin iletişim becerisi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 2, 223-231.
 • Dökmen, Ü. (2004). İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Dökmen, Ü., (2001). Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları ve Empati (15. Baskı). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Durukan, E. ve Maden, S., (2010). Türkçe öğretmenlerinin iletişim becerileri üzerine bir araştırma, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1, 59-74.
 • Egan, G., (1994). Psikolojik Danışmaya Giriş, (Çev. Akkoyun F.). Ankara: Form Ofset.
 • Erigüç, G., Şener, T., Eriş, H., (2013). İletişim becerilerinin değerlendirilmesi: Bir meslek yüksekokulu örneği, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 16, 1, 45-65.
 • Erkuş, A., Günlü, E., (2009). İletişim tarzının ve sözsüz iletişim düzeyinin çalışanların iş performansına etkisi: Beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 20, 1, 7-24.
 • Ersanlı, K., Balcı, S. (1998). İletişim Becerileri Envanterinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Cilt:2, Sayı: 10.
 • Gaskar, S., Özyazıcıoğlu, N., (2014). Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri, The Journal of Current Pediatrics, 1, 20-25.
 • Goleman, D., (2000). İşbaşında Duygusal Zeka. Varlık Yayınları: İstanbul.
 • Gölönü, S., Karcı, Y., (2010). İletişim meslek lisesi öğrencilerinin iletişim beceri düzeylerinin incelenmesi (Ankara İl Örneği), Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 31, 123-140.
 • Güngör, A., (1989). Lise Öğrencilerinin Özsaygı Düzeylerini Etkileyen Etmenler, Hacettepe Üniversitesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara.
 • Günlü, E.; (2001). Turizm işletmelerinde etkin haberleşmeyi sınırlayan faktörler ve haberleşmenin önemi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 154-163.
 • Gürüz, D., Temel, A., (2011). Kişilerarası İletişim, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Hannah, A., Millichamp, C.J., Ayers, K.M.S. (2004). A Communication skills course for undergraduate dental students, Journal of Dental Education, 68, 9, 970-7
 • Işık, M.; (2004). Sizinle İletişebilir Miyiz?, Konya:Eğitim Kitapevi.
 • İlaslan, Ö., (2001). Orta Öğretim Öğrencilerinin Bazı Özlük Niteliklerinin ve Baskın Ben Durumlarının İletişim Becerileriyle İlişkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya.
 • İmamoğlu, S., (2008). Genç Yetişkinlikte Kişilerarası İlişkilerin Cinsiyet, Cinsiyetçi Roller ve Yalnızlık Algısı Açısından İncelenmesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kılcıgil, E., Bilir, P., Özdinç, Ö., K., Eroğlu, B., (2009). İki farklı üniversitenin beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerilerinin değerlendirilmesi, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7, 19-28.
 • Kılıçoğlu, G., Gedik, H., Akhan, N. E., (2011). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi, 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 Nisan 2011, Antalya, 1243-1251
 • Kırmızı, H.; (2003). Genel Ve Teknik İletişim. Trabzon: Dilara Yayınevi.
 • Korkut, F. (1996). Lise Öğrencilerinin Bazı Değişkenler Açısından İletişim Becerilerinin Değerlendirmeleri, III. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Korkut, F., (1997). Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi. IV. Ulusal Eğitim Bilimleri, Kongresi Bildirileri. Anadolu Üniversitesi, 208-218, Eskişehir.
 • Korkut, F., (1999). Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi, IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:1076, Eskişehir.
 • Korkut, F., (2004). Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kurtyılmaz, Y., (2005). Öğretmen Adaylarının Saldırganlık Düzeyleri İle Akademik Başarıları, İletişim ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkiler: (Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma), Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Mısırlı, İ., (2013). Genel ve Teknik İletişim, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Morgan, G., (2004). SPSS for Introductory Statistics: Use and Interpretation, U.S.A: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Munster, M., (1987). Business Communication: Strategy and Skill. NJ: Prentice Hall Inc.
 • Oskay, Ü.(1999). İletişimin ABC’si. İstanbul: Kardeşler Matbaası.
 • Pease, A., (1997). Beden Dili. İstanbul: Rota Yayınları.
 • Pehlivan Baykara, K. (2005). Öğretmen adaylarının iletişim becerisi algıları üzerine bir çalışma, İlköğretim-online, 4, 17-23.
 • Pelit, E., Latif, H., Uçkun, C.G. (2003). Örgüt içi sözlü iletişimin etkinliği ve istanbul’da yerleşik 5 yıldızlı delüx otel işletmeleri yöneticilerinin sözlü iletişim davranışları üzerine bir uygulama, Turizm Akademik Dergisi, 1, 87-103.
 • Razı, G. S., Kuzu, A., Yıldız, A. N., Ocakçı, A. F., Arifoğlu, B. C. (2009). Çalışan gençlerde benlik saygısı, iletişim becerileri ve stresle baş etme, TAF Preventive Medicine Bulletin, 8, 1, 17-26.
 • Sabuncuoğlu, Z., (2003). Örgütsel İletişim, Bursa: Furkan Ofset.
 • Sekaran, U., (2003). Research Methods For Business, New York: John Wiley.
 • Sezgin, M., (2012). Halkla İlişkiler, (3. Baskı), Konya: Yüce Medya Yayınları.
 • Sillars, S., (1995). İletişim, Ankara: Özgün Matbaacılık.
 • Şeker, A. (2000). Sınıf Öğretmenlerinin İletişim Becerileri ile Sınıf Atmosferi Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Şencan, H., (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tepeköylü, Ö., Soytürk, M., Çamlıyer, H., (2009). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu (besyo) öğrencilerinin iletişim becerisi algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7, 115- 124.
 • Tokmak, İ., Turgut, H., Öktem, Ş., (2013). Turizm ve otelcilik öğrencilerinin sosyotropik-otonomik kişilik özelliklerinin iletişim becerilerine etkisi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24, 1, 83-95.
 • Toy, S. (2007). Mühendislik ve Hukuk Fakülteleri Öğrencilerinin İletişim Becerileri Açısından Karşılaştırılması ve İletişim Becerisiyle Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkiler, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tutar, H., (2003). Örgütsel İletişim. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tutuk, A, Al, D., Doğan, S., (2002). Hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerisi ve empati düzeylerinin belirlenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 6, 36-41.
 • Üstün, B., (2005). Çünkü iletişim çok şeyi değiştirir, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2, 88-94.
 • Vural, İ., (2009). Genel İletişim. Ankara: Pegem Akademi.
Other ID JA33DY33GA
Journal Section Article
Authors

Author: Elbeyi PELİT
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

Author: Musa KARAÇOR
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

APA PELİT, E , KARAÇOR, M . (2015). A Study on Tourism Students' Communication Skills: Afyon Kocatepe University Example. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14 (4), 847-872. DOI: 10.21547/jss.256748