Year 2015, Volume 14, Issue 2, Pages 413 - 430 2015-12-01

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Mobil Uygulamaların Kullanımı: Foursquare Örneği
The Usage of Mobile Applications in Food and Beverage Facilities: An Example of Foursquare

Aydan BEKAR [1] , Çetin ÖZÇETİN [2]

691 1217

2010 yılında ABD'de geliştirilen Foursquare uygulaması, günümüzde kullanılan en popüler yer bildirim araçlarından biridir. Yiyecek içecek işletmeleri ve müşterileri tarafından yaygın olarak kullanılan Foursquare uygulaması işletmelere, mevcut müşterilerle gerçek zamanlı iletişim kurmalarını sağlayarak, potansiyel müşterilere ulaşmada yardımcı olmaktadır.Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin yiyecek içecek işletmelerinde Foursquare uygulamasını tercih etme nedenlerini tespit etmek, uygulamaya yönelik tüketicilerin önerilerini ve görüşlerini belirlemektir. Veriler670Foursquare kullanıcısından soru formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde mutlak ve yüzde değer, aritmetik ortalama ( ), standart sapma (SS), student's t testi, one way anova ve tukey testinden yararlanılmıştır.Araştırma sonunda kullanıcıların Foursquare uygulamasını en çok gittikleri işletmelerde yer bildirimi yapmak, uygulamayı kullanan diğer arkadaşlarını takip etmek ve yeni yiyecek içecek işletmelerini keşfetmek için kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Erkeklerin kadınlara kıyasla uygulamayı daha yoğun kullandıkları; katılımcıların çoğunluğunun, Foursquare uygulamasında işletmeler tarafından verilen bilgilerin bir şikâyet sistemiyle denetlenmesi gerektiğini ve uygulamada kullanıcı bilgilerinin daha güvenli hale getirilmesini önerdikleri belirlenmiştir
Foursquare application developed in 2010 in the USA, is one of the most popular locationbased check-in tools used today. Commonly used by food and beverage facilities and their customers, Foursquare app helps enterprises reach potential customers by providing real time communication with current customers for them.The purpose of this study is to determine reasons for customer preferences of using Foursquare app in food and beverage facilities and to determine customers’ suggestions and opinions on this application. The data was gathered from 670 Foursquare users with a questionnaire. During the data analysis, absolute and percent value, arithmetic mean (), standard deviation (sd), student’s t-test, one way Anova and Tukey test were used.As a result of this study, it was determined that users preferred to use Foursquare app mostly for checking-in the facilities they had been, for following other friends using this app and for discovering new food and beverage facilities. It was also found out that men used the app much more than women and most of the customers suggested that the information given by food and beverage facilities on Foursquare app had to be controlled by a complaint system and user information had to become safer on the app
 • Akar, E. (2010). Sosyal Medya Pazarlaması: Sosyal Webde Pazarlama Stratejileri. Ankara: Efil Yayınevi.
 • Alabay, M. (2011). Sosyal Medyada Tüketiciler ve Pazar Bölümleme Uygulamaları. İNETD 16. Türkiye’de İnternet Konferansı, 2011, inettr.org.tr/inetconf16/bildiri/11. Erişim tarihi:12 Kasım 2014.
 • Bayburt, B. (2012). Sosyal Medya Nedir? http://www.burak.com/2009/06/23/sosyal-medya- nedir/>Erişim tarihi: 30 Mart 2014. , Colombo, G. B., Chorley, M. J., Williams, M. J., Allen,S. M. & Whitaker R.M. (2012). You are Where You Eat: Foursquare Checkins as Indicators of Human Mobility and Behaviour. School of Computer Science & Informatics, Cardiff University, Cardiff, UK.
 • Cuddy, C. & Glassman, N. R. (2010) Location-Based Services: Foursquare and Gowalla, Should Libraries Play? Cornell Medical College, New York, USA.
 • Erol, G. & Hassan, A. (2013). Gençlerin Sosyal Medya Kullanımı ve Sosyal Medya Kullanımının Tatil Tercihlerine Etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi.
 • Eröz, S. & Doğrubay, M. (2012). Turistik Ürün Tercihinde Sosyal Medyanın Rolü ve Etik İlişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, İzmir.
 • Glas, R. (2013). Breaking Reality: Exploring Pervasive Cheating in Foursquare. Transactions of the Digital Games Research Association Vol 1.
 • İşlek, M. (2012) Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri: Türkiye’deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Karaman.
 • Mavnacıoğlu, K. (2013). İnternette Kullanıcıların Oluşturduğu ve Dağıttığı İçeriklerin Etik Açıdan İncelenmesi: Sosyal Medya Örnekleri. Editör: Doç. Dr. Mustafa YAĞBASAN, Medya ve Etik Sempozyumu.
 • Noulas, A., Scellato, S., Mascolo, C. & Pontil, M. (2011). An Empirical Study of Geographic User Activity Patterns in Foursquare. Proceedings of the Fifth International AAAI Conference on Weblogs and Social Media.
 • Polat, M. & Eren, E. (2013). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Değerler Eğitimi Bağlamında Analizi. Küreselleşme Sürecinde Din Eğitimi Sempozyumu.
 • Vural, Z. B. & Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Yaşar Üniversitesi Dergisi. İzmir
 • Weber, L. (2009). Marketing To The Social Web: How Digital Customer Communities Build YourBusiness, Second Edition, New Jersey, USA
Other ID JA33BR52TF
Journal Section Article
Authors

Author: Aydan BEKAR
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Author: Çetin ÖZÇETİN
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: December 1, 2015

APA BEKAR, A , ÖZÇETİN, Ç . (2015). The Usage of Mobile Applications in Food and Beverage Facilities: An Example of Foursquare. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14 (2), 413-430. DOI: 10.21547/jss.256766