Year 2015, Volume 14, Issue 1, Pages 207 - 216 2015-06-01

Comparison of Leylâ and Mecnun Stories Written by Fuzulî and Reşat Nuri Güntekin
Fuzulî ile Reşat Nuri Güntekin’in Leylâ ve Mecnun Hikâyelerinin Mukayesesi

Mehmet Korkut ÇEÇEN [1]

326 3639

The story Leylâ and Mecnun is based upon the poems written by Kays addressing Leyla. The story has beenadopted in Arabic, Persian and Turkish literature and it is recognized as a global classics. In Classical Turkish Literature, the love story between Leylâ and Mecnun has been subject to poems. Mesnevies have been written for this story. Among them, the most famous one is that of Fuzuli. Some poets and authors of Contemporary Turkish Literature have also shown interest in the subject. Thus, some of them have re-written Leylâ and Mecnun story. Being a well-reputed author in the field of story writing and novels, Reşat Nuri Güntekin has a story called “Leylâ and Mecnun”. In this piece of work, Leylâ and Mecnun stories written by Fuzulî and by Reşat Nuri Güntekin have been broadly compared. Via this comparison, these stories that were written in two different periods of Turkish Literature have been analyzed; so similar and distinct aspects of them have been determined. In addition, the role of tradition in building literary works have been studied. As part of this effort, semantic differences in traditions have been aimed to be exposed
Leylâ ve Mecnun hikâyesi Kays’ın Leylâ için söylediği şiirlere dayanır. Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında işlenen bu hikâye günümüzde bir dünya klasiği olarak tanınmaktadır. Klasik Türk Edebiyatı’nda ise şiirlere konu olan Leylâ ve Mecnun’un aşkı için mesneviler kaleme alınmıştır. Bunların en meşhuru Fuzulî’nin eseridir. Çağdaş Türk edebiyatının bazı şair ve yazarları da bu konuya ilgi duymuştur. Böylece Leylâ ve Mecnun hikâyesini yeniden kaleme alanlar olmuştur. Hikâye ve roman sahasında söz sahibi olan Reşat Nuri Güntekin’in de “Leylâ ile Mecnun” adlı bir hikâyesi vardır. Bu çalışmada Fuzulî ve Reşat Nuri’nin Leylâ ile Mecnun hikâyeleri ana hatlarıyla mukayese edilmiştir. Bu mukayese ile Türk Edebiyatı’nın iki ayrı döneminde yazılmış olan söz konusu hikâyeler incelenmiş; hikâyelerdeki benzer ve farklı yönler tespit edilmiştir. Ayrıca edebî eserleri meydana getirmede geleneğin rolü araştırılmış ve gelenekteki anlamsal değişiklikler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır
  • Fuzulî (1956). Leylâ ile Mecnûn. Haz. Necmettin Halil Onan, İstanbul: Maarif Vekaleti
  • Güntekin, R.N. (2009).Leylâ ile Mecnun. Leylâ ile Mecnûn-Hikâyeler,5-11, İstanbul: İnkılâp
  • Levend, A.S. (1959). Arap, Fars ve Türk Edebiyatlarında Leylâ ve Mecnûn Hikâyesi. Ankara: İş Bankası Kültür Yay.,
  • Reşad Nuri (1928), Leylâ ile Mecnûn, Sühulet Kütübhanesi, İstanbul.
  • Zerrînkûb, A.-Pürcevadî,N. (2007).Mevlanâ’nın Dünyası. Ankara: Birleşik Yayınevi
Other ID JA33BN85HZ
Journal Section Article
Authors

Author: Mehmet Korkut ÇEÇEN
Institution: ?

APA ÇEÇEN, M . (2015). Comparison of Leylâ and Mecnun Stories Written by Fuzulî and Reşat Nuri Güntekin. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14 (1), 207-216. DOI: 10.21547/jss.256788