Year 2014, Volume 13, Issue 3, Pages 693 - 722 2014-12-01

Hatıratlarla Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına Girişi
Memories of the Ottoman Empires Entry into the First World War

Mehmet BİÇİCİ [1]

430 4295

Osmanlı Devleti‟nin Birinci Dünya Savaşına girişi ve bunun nasıl bir süreçte ve hangi koşullarda gerçekleştiği konusu yakın tarih açısından son derece önemlidir. Çünkü Birinci Dünya Savaşı, altı asırlık Osmanlı Devleti'nin tasfiyesiyle sonuçlanmıştır. Mondros Mütarekesi'nin daha mürekkebi kurumadan başlayan ve Sevr'in yolunu açan yabancı işgal ve müdahaleleri ise Türk İstiklal Harbi'ni doğurmuştur. Yıkılan büyük devletin enkazının altından bağımsız bir Türkiye, Atatürk önderliğinde yıllarca süren ve büyük özverilerle kazanılan Milli Mücadele ile kurulmuştur. Bundan dolayıdır ki, Osmanlı Devleti'nin savaşa girişi belki de savaşın kendisinden daha fazla tartışılmıştır. Olayları geriye döndürüp yeniden yaşama imkânı yoktur. Ancak yaşananları iyi tahlil etmek, bunlardan ders alıp bu gün daha doğru kararlar vermeye çalışmak Türk milletinin vazifesidir. Zaten Türkiye Cumhuriyeti, bu olaydan gereken dersi almış, II. Dünya savaşına girmemiştir
The Ottoman Empire's entry into the First World War and how it occurs in a process and the conditions under which the subject is extremely important in terms of recent history. Because the First World War, six centuries has resulted in the liquidation of the Ottoman Empire. From the Armistice more ink drying and Sevre paved the way for foreign occupation and intervention has led to the Turkish War of Independence. An independent state under the debris of destroyed large Turkey, under the leadership of Ataturk many years with great dedication and achievement are established by the National Struggle. It is therefore that the Ottoman Empire's entry into the war, perhaps more than the war itself were discussed. Today we rotate back to relive the events is not possible. But good to analyze what happened , they take lessons from this day to try to make the right decisions is the duty of the Turkish nation. Already Republic of Turkey, The lessons of these events have taken, II. World War didn‟t enter
Other ID JA33CG46RC
Journal Section Article
Authors

Author: Mehmet BİÇİCİ
Institution: ?

APA BİÇİCİ, M . (2014). Memories of the Ottoman Empires Entry into the First World War. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13 (3), 693-722. DOI: 10.21547/jss.256813