Year 2014, Volume 13, Issue 2, Pages 525 - 543 2014-12-01

Lise Öğrencilerinin Kişilerarası İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmaları ve Saldırganlık Tepkileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
The Analysis of the Relationship Between Interpersonal Cognitive Distortions and Aggression Responses of High School Students

Erol UĞUR [1] , Mehmet MURAT [2]

417 1652

Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin kişilerarası ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmaları ve saldırganlık tepkileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma verileri, Gaziantep’teki çeşitli ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 843 öğrenciden; Kişisel Bilgi Formu, Saldırganlık Ölçeği ve Kişilerarası İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir.Araştırma bulgularına göre; kişilerarası ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtma (KİİBÇ) düzeyi yüksek öğrencilerin, saldırganlık alt türleri olan ‘fiziksel’, ‘sözel’, ‘öfke’, ‘düşmanlık’ ve ‘dolaylı’ saldırganlık düzeyleri; KİİBÇ düzeyi düşük öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur. Algılanan anne baba tutumu ‘demokratik’ olan öğrencilerin, kişilerarası ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtma ve saldırganlık düzeylerinin; ‘baskıcı otoriter’, ‘tutarsız’, ‘ilgisiz’ ve ‘koruyucu’ anne baba tutumu algılayan öğrencilere göre daha düşük olduğu saptanmıştır. Regresyon analizi sonucu; KİİBÇ’nin yakınlıktan kaçınma, zihin okuma ve gerçekçi olmayan ilişki beklentisi alt boyutlarının saldırganlık düzeyinin anlamlı birer yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir
The purpose of this study is to display the relationship between interpersonal cognitive distortions and aggression responses of high school students and to determine if how interpersonal cognitive distortions predict aggression level. The subjects of this study were 843 students who have been studying in 9th, 10th, 11th and 12th grads of high schools in Gaziantep. The data were collected by using three instruments, namely, ‘’Demographic Data Form’’, ‘’Interpersonal Cognitive Distortions Scale’’ (Hamamcı ve Büyüköztürk, 2003) and ‘’Aggression Scale’’ (Can, 2002) in this study. According to the results of this study; significant positive correlations were found between interpersonal cognitive distortions and aggression responses. It has been found out that the students having high interpersonal cognitive distortion level has higher points of all subscales of Aggression Responses Scale than students have low interpersonal cognitive distortion level. According to the results of multiple regression analysis, it is indicated that all subscales points of interpersonal cognitive distortions were significant predictors for student’s total aggression points
Other ID JA33CK68NS
Journal Section Article
Authors

Author: Erol UĞUR
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Author: Mehmet MURAT
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

APA UĞUR, E , MURAT, M . (2014). The Analysis of the Relationship Between Interpersonal Cognitive Distortions and Aggression Responses of High School Students. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13 (2), 525-543. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24228/256830