Year 2013, Volume 12, Issue 4, Pages 759 - 773 2013-12-01

Askeri Darbe ve Müdahalelerin Ekonomik Performans Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği
The Effect of Military Coup and Interventions on the Economic Performance: The Case of Turkey

Arif ÖZSAĞIR [1]

554 4593

Geleneksel ekonomi bilimi, iktisadi analizlerde iktisadi hayatı dolaylı ama esaslı olarak etkileyen unsurları dışsal ya da sabit kabul eder. Oysa bu değişmez, sabit kabul edilen unsurlar ekonomiyi derinden etkileyen faktörlerdir. Sabit kabul edilen faktörlerin başında siyasal istikrar, adaletten yoksun yargı kararları, askeri darbe ve müdahaleler, oligarşik bürokratik yapı ve terör olayları gelmektedir. İlk bakışta ekonomi dışı gibi gözüken bu unsurların ülke ekonomileri üzerinde çok ciddi etkileri olduğu gözlenmektedir. Türkiye ekonomisinin performansının, ekonomi politikalarından ziyade siyasi kararlar, adaletten yoksun (taraflı) hukuksal kararlar, askeri kurumların siyasete ilişkin kararları ve terör eylemleri önemli belirleyicileri olmuştur. Bu çalışmada, askeri darbe ve müdahalelerin ekonominin performansı üzerine etkileri Türkiye örneği üzerinden ele alınmış ve ekonometrik bir model çerçevesinde hipotez doğrulanmıştır
Some factors that affect the economic life indirectly but substantially at the same time are assumed exogenous or fixed by the traditional economics. However, these factors are considered fixed are the factors that affect the economy deeply. Political stability, verdicts devoid of justice, military coups and interventions, oligarchical bureaucratic structure, and terrorism are important factors assumed to be fixed. Although these factors may seem irrelevant at first glance, they have crucial impacts on economies. Important determinants of Turkey’s economic performance have been political decisions, the verdicts devoid of justice, in other words biased verdicts, military coups and interventions, oligarchical bureaucratic structure, and terrorism rather than economic policies. In this study, it is discussed that the effects of military coups and interventions on the performance of the economy in the context of Turkey example; and the hypothesis is validated within the framework of an econometric model.
  • Acar, G. T., (2008), İktisadı Değiştirmek: Neoklasik İktisada Eleştirel Bir Yaklaşım,
Other ID JA33AM52EU
Journal Section Article
Authors

Author: Arif ÖZSAĞIR
Institution: ?

Dates

Publication Date: December 1, 2013

APA ÖZSAĞIR, A . (2013). The Effect of Military Coup and Interventions on the Economic Performance: The Case of Turkey. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12 (4), 759-773. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24231/256858