Year 2013, Volume 12, Issue 4, Pages 867 - 881 2013-12-01

Fen ve Teknoloji Özel Alan Yeterlilikleri Önem Düzeyinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Belirlenmesi
The Determination of Science and Technology Special Subject Standard by Prospective Teachers Views

Kibar SUNGUR GÜL [1] , Yeşim ÖZER ÖZKAN [2]

247 1301

Bu araştırmanın amacı birinci ve dördüncü sınıf fen ve teknoloji öğretmenliği öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen özel alan yeterliklerinin hangisini “daha önemli” gördüklerinin belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim öğretim yılı Ahi Evran ve Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan 58 birinci ve 58 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak “Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Özel Alan Yeterlilikleri Değerlendirme Formu” hazırlanmıştır. Verilerin analizi sıralama yargılarına dayalı ölçekleme ile yapılmıştır. Sonuçlara göre, birinci sınıf öğrencileri açısından bir öğretmende bulunması gereken en önemli yeterlik alanı “Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilme” olarak belirlenirken dördüncü sınıf öğrencileri için “Öğretim sürecini program doğrultusunda planlama, ortamlar düzenleme, materyal hazırlama ve kaynaklardan yararlanma” olarak değişiklik göstermiştir
The aim of this search is determined which special subject standards that determined by Ministry Education is more important for first and fourth grade students of science and technology education. The study group of searching were consisted of 58 first grade and 58 fourth grade students who studied teaching programs at Education Faculty of University of Erciyes and Ahi Evran. The Assessment Form of Special Subject Standards was prepared as a means of data collection. Analysis of the data was made with scaling based on rank order judgment. According to the results, the first special subject standards of a teacher has in terms of first grade students is determined as "to develop students' critical thinking skills", was showed changes as " planning the process of teaching in accordance with program, organizing environments, preparing material and use of resources".
Other ID JA33AN54YJ
Journal Section Article
Authors

Author: Kibar SUNGUR GÜL
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

Author: Yeşim ÖZER ÖZKAN
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

APA SUNGUR GÜL, K , ÖZER ÖZKAN, Y . (2013). The Determination of Science and Technology Special Subject Standard by Prospective Teachers Views. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12 (4), 867-881. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24231/256860