Year 2013, Volume 12, Issue 3, Pages 487 - 506 2013-12-01

Web Destekli Dokuma Kumaş Tasarımı Öğretiminin Öğrencilerin Başarılarına Etkisi
The Effect of Web-Assisted Instruction in Woven Fabric Design on the Success of the Students

Zeynep BALKANAL [1] , Halide SARIOĞLU [2]

275 672

Bu araştırmanın amacı, uygulama ağırlıklı “Dokuma Teknolojisi II” dersinin türetimci çoklu ortam öğrenme kuramına dayandırılarak, etkileşimli web destekli eğitim metodu ile öğretiminin planlanması, bu kapsamda kullanılan görsel ve işitsel unsurların öğrenci başarısına etkisinin araştırılmasıdır. Bu araştırmada son test kontrol gruplu deney deseni kullanılmıştır. Araştırma, deney grubu ve kontrol grubu olmak üzere iki öğrenci grubuyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin bilişsel ve psikomotor alan hedef ve hedef davranışlarına ulaşma düzeyi ve genel başarı puanları değerlendirildiğinde deney grubu öğrencilerinin başarısının az farkla önde olduğu görülmüştür. Ancak bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Bu sonuca göre web destekli eğitimin geleneksel eğitim yöntemine bir alternatif olabileceği ortaya konmuştur
The aim of this study is to plan the teaching of practice-based “Weaving Technology II” course based on the generative multimedia learning theory by interactive web assisted education method and to examine the effects of visual and auditory elements used in this scope on student’s success.       * Yrd. Doç. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, e-mail : zbalkanal@gmail.com ** Prof. Dr. , Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, El Sanatları Eğitimi Bölümü,e-m ail: halisar05@gmail.comExperimental pattern of the terminal test control groups are used in this study. By this modelling, it is investigated whether there is a difference between conventional method and supportive distance learning method in educational quality. According to the outcome of the study, as the reached level of cognitive and psychomotor area goal and target behaviors of experimental and control group students considered with their scores, it is seen that the success of experimental group students is slightly forward. However, this difference is not found significant statistically (p>0,05). Considering this result, it is concluded that web assisted education could be an alternative to conventional education method
 • Akkoyunlu, Buket ve Yılmaz, Meryem. (2005). Türetimci çoklu ortam öğrenme kuramı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 28, 9-18.
 • Alkan, Banuhan. (1997). The investigation of the comparison of computerassisted English language learning and teacher-centered english language learning. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Atıcı, Bünyamin. (2000). Bilgisayar destekli asenkron işbirlikli öğrenme yönteminin sınıf yönetimi dersinde öğrenci başarısına etkisi (Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Başer, Güngör. (2004). Dokuma tekniği ve sanatı. Cilt 1, İzmir: Punto Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Şener. (2006). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. 6. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Chang, Chi-Cheng. (2001). A study on the evaluation and effectiveness analysis of web-based learning portfolio (WBLP). British Journal of Educational Technology. Vol 32. No: 4. 435-458. Web: http://www.stanford.edu/dept/ SUSE/projects/ireport/ articles/eportfolio.pdf adresinden 10.07.2009’da alınmıştır.
 • Çakır, Hüseyin. (2003). Web destekli öğretimin Cobol programlama dili dersindeki öğrenci başarısına etkisi. Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi. Yıl: 11. Sayı: 44. 55-111.
 • Demirli, Cihad. (2002). Web tabanlı öğretimin öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinde öğrenci başarısına etkisi (F. Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Gül Şeyda ve Yeşilyurt Selami. (2011). The effect of computer assısted ınstructıon on fourth grade prımary students’ achıevements and attıtudes towards scıence and technology lesson. E-International Journal of Educational Research, Volume: 2, Issue: 1,- , pp. 30-43.
 • Gülümbay, Adile Aşkım. (2006). Yükseköğretimde Web’e dayalı ve yüzyüze ders alan öğrencilerin öğrenme stratejilerinin, bilgisayar kaygılarının ve başarı durumlarının karşılaştırılması. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 1679, Eğitim Fakültesi Yayınları, No: 99.
 • İmer, Zahide. (1989). Dokuma Tekniği II. Ankara: Sistem Ofset Ltd. Şti.
 • Jonassen, David H. (1994). Technology as cognitive tools: learners as designers. Web: http://itech1.coe.uga.edu/itforum/paper1/paper1.html adresinden 21.12.2009’da alınmıştır.
 • Kabakçı, Işıl. (2001). İnternet`le öğretim etkinlikleri ve Anadolu Üniversitesi’nde bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karasar, Niyazi. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, Duygu, Oral, Behçet ve Kavak, M. Tahir. (2013). Influence of supplementıng the course of chemıstry laboratory wıth the web envıronment on students’ attıtudes towards the course. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, Volume: 4, Issue: 1, Article: 08 ISSN 1309-6249.
 • Koçoğlu, Çiğdem ve Sezgin, Emre. (2000). WWW için etkili öğretim materyali tasarım önerileri. İstanbul: VI. Türkiye'de İnternet Konferansı. Web: http://egitim.cukurova.edu.tr/wp.asp adresinden 15.12.2009’da alınmıştır.
 • Mayer, Richard E. (2001). Multimedia learning. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Mayer, Richard E. and Sims, Valerie K. (1994). For whom is a picture worth a thousand words? Extensions of a Dual-Coding Theory of multimedia leaarning. Journal of Educational Psychology, 86, 3, 389-401.
 • Najjar, Lawrence Joseph. (1996). The effects of multimedia and elaborative encoding on learning [Electronic Version]. Technical Report GIT-GVU- 96-05. Web: http://smartech.gatech.edu/handle/1853/3491 adresinden 15.12.2009’da alınmıştır.
 • Ozan, Özlem. (06-09 Mayıs 2008). Eğitim amaçlı çoklu ortam uygulamalarına ilişkin bir değerlendirme aracı. 8th International Educational Technology Conference. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Web: http://www.ozlemozan.info/images/yayinlar/oozan_ietc2008.pdf adresinden 17.12.2009’da alınmıştır.
 • Özer, Bekir. (1989). Uzaktan eğitim yaklaşımıyla uygulanan eğitim ön lisans programının öğretmenlik meslek bilgisini kazandırma yönünden etkililiği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Özmen, Haluk. (2008). The influence of computer-assisted instruction on students’ conceptual understanding of chemical bonding and attitude toward chemistry: A case for Turkey. Computers & Education, Volume 51, Issue 1, 423–438.
 • Rieber, Lloyd P. (1990). Using computer animated graphics in science instruction with children. Journal of Educational Psycholocy, 82, 1, 135-140.
 • Russell, Thomas L. (1999). No significant difference phenomenon (NSDP). North Carolina State University, Raleigh, NC, USA.
 • Sarıoğlu, Halide. (2003). Dokuma teknolojisi II ders notları.
 • Sezgin, M. Emre. (2002). İkili kodlama kuramına dayalı olarak hazırlanan multimedya ders yazılımının fen bilgisi öğretimindeki akademik başarıya, öğrenme düzeylerine ve kalıcılığa etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Sezgin, Emre M. ve Aldağ, Habibe. (2003). Çok Ortamlı Öğrenmede İkili Kodlama Kuramı ve Bilişsel Model. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı: 11, 121-135. Web: http://uvt.ulakbim.gov.tr adresinden 21.12.2009’da alınmıştır.
 • Şahin, Tuğba Y. (2000). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde çoklu ortamların (multi-media) etkililiği. Ankara: Eğitim Araştırmaları Dergisi. Sayı: 1.
 • Şeber, Bahattin. (2003). Kumaş yapı bilgisi çift katlı kumaş örgüleri. İstanbul: Birsen Yayınevi.
 • Şentürk, Hakan. (1997). The effects of supplementary computer assisted listening ınstruction on listening comprehension ability. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Tezcan, Habibe ve Yılmaz, Üzeyir. (2003). Kimya öğretiminde kavramsal bilgisayar animasyonları ile geleneksel anlatım yöntemin başarıya etkileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14 (2), 2-5.
 • Tezci, Erdoğan. (2003). Web tabanlı eğitimin demokrasi bilincinin gelişimine etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET. ISSN: 1303-6521 Volume 2. Issue 3. Article 19. Web: http://www.tojet.net/articles/2319.htm adresinden 14.12.2009’da alınmıştır.
 • Uzunboylu, Hüseyin. (2002). Web destekli İngilizce öğretiminin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Wilson, Brent G. (1995). Maintaining the ties between learning theory and instructional design. Retrived April 3, San Francisco. Web: http://carbon.cudenver.edu/~bwilson/mainties.html adresinden 09.12.2009’da alınmıştır.
 • Wilson, Brent G. and Lowry, May. (2000). Constructivist learning on the web. (ed. E. J. Burge), New Directions for Adult and Continuing Education: The Strategic Use of Learning Technologies. San Francisco. CA: JosseyBass. 79-88.
 • Yazıcıoğlu, Yahşi ve Erdoğan, Samiye. (2004). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yekta, Mustafa. (2004). Çoklu ortam araçları kullanılmış web tabanlı uzaktan mesleki teknik eğitimin geleneksel mesleki teknik eğitime göre öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yılmaz, Ayhan ve Özgür, Sinem. (2012). Türetimci çoklu ortamın öğretmen adaylarının öğrenme stillerine göre başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42: 441-452.
Other ID JA33YD43DM
Journal Section Article
Authors

Author: Zeynep BALKANAL
Institution: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

Author: Halide SARIOĞLU
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, EL SANATLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Dates

Publication Date: December 1, 2013

APA BALKANAL, Z , SARIOĞLU, H . (2013). The Effect of Web-Assisted Instruction in Woven Fabric Design on the Success of the Students. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12 (3), 487-506. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24232/256884