Year 2013, Volume 12, Issue 1, Pages 108 - 122 2013-06-01

Türkiye’de Yüksek Lisans Öğreniminde Yaşanan Sorunlar: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örneği
Problems in Master Degree Programs in Turkey: Social Studies Education Case

Ahmet KATILMIŞ [1] , Hülya ÇELİK [2] , Yaşar KOP [3]

201 1760

Bu çalışmada, Sosyal Bilgiler öğretmenliği yaparken aynı zamanda Yüksek Lisans öğrenimine devam eden öğretmenlerin Yüksek Lisans öğrenimleriyle ilgili yaşadıkları sorunların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında öğretmenlerin Yüksek Lisans yapmalarını olumsuz etkileyen unsurlar belirlenerek, olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma modelinde gerçekleştirilen çalışmada katılımcıların belirlenmesinde örneklem tipik durum örneklemesine göre tespit edilmiştir. Buna göre katılımcılar, Türkiye’deki üç devlet üniversitesinin ilgili enstitülerinde Yüksek Lisans yapan öğretmenler arasından seçilmiştir. Bu çerçevede her üniversitenin ilgili enstitüsünden 8 olmak üzere toplam 24 katılımcı ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Bu faaliyette kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formunun hazırlanmasında uzman görüşünden faydalanılmıştır. Görüşme sonunda elde edilen betimsel analize tabi tutulmuştur. Verilerin analiz edilmesiyle Sosyal Bilgiler öğretmenliği alanında Yüksek Lisans yapan öğretmenlerin, kaynak temini/kaynaklara ulaşma, araştırma planlama/sonuçlandırma, ders içeriklerinin güncel olmaması, farklı alanlardan dersler verilmesi, seçmeli derslerin az olması, araştırma konularının sanal olması/problemlerin gerçek yaşamla örtüşmemesi ve derslere devam etme boyutlarında sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik önerilerde bulunulmuştur.
In this study, it is aimed at determining the problems of the teachers, who are working as a Social Sciences Teacher and studying as a Graduate student as well, during their Graduate study. For this purpose, it is tried to develop solution offer intended for abolishing the problems by determining the factors which affect the teachers negatively to have their Graduate studies. In study carried out in qualitative research method, sampling for defining the participants has been determined according to the typical case sampling. Thus, participants have been chosen among the teachers who are studying as a Graduate student in the related institutions of three state universities. In this context, being on the point of 8 participants from the related institutions of each university, totally 24 participants have been interviewed. Expert opinion has been taken for preparing semi-structured interview forms which have been used in this activity. By analyzing the data gained through the interviews, it has been determined that the teachers who are studying in the field of Social Sciences Teaching as Graduate students, are facing with the problems such as obtaining the sources/accessing the sources, research planning/eventuation, course contents are not up to date, given courses from different fields, research subjects are imaginary/the problems do not coincide with the real world and attending the courses. Solutions intended for abolishing these problems have been offered.
Other ID JA33GY32ZK
Journal Section Article
Authors

Author: Ahmet KATILMIŞ
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Author: Hülya ÇELİK
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Author: Yaşar KOP
Institution: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: June 1, 2013

APA KATILMIŞ, A , ÇELİK, H , KOP, Y . (2013). Problems in Master Degree Programs in Turkey: Social Studies Education Case. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12 (1), 108-122. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24236/256927