Year 2013, Volume 12, Issue 1, Pages 164 - 177 2013-06-01

Sosyal Bilgiler Laboratuvarlarının (Sınıflarının) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Etkililiği Üzerine Bir Çalışma
A Study on the Effectiveness of Social Studies Laboratories (Classrooms) on Social Studies Teaching

Hakan AKDAĞ [1] , Selahattin KAYMAKÇI [2]

312 774

Türkiye’de son yıllarda sosyal bilgiler öğretimi alanında köklü değişiklikler yapılmaktadır. Özellikle 2005 yılında uygulamaya başlanan ilköğretim sosyal bilgiler öğretim programı bu değişikliklerin en önemli göstergelerinden biridir. 2005 sosyal bilgiler öğretim programı birden fazla duyu organını işe koşarak yaparak-yaşayarak öğrenmeyi sağlayan sosyal bilgiler laboratuvarlarının kullanımını önermektedir. Bu araştırmanın amacı ilköğretim sosyal bilgiler dersinde laboratuvar (özel sınıf) kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına etkisini ortaya koymaktır. Araştırma, 2008–2009 eğitim öğretim yılında Konya ili merkez Meram ve Selçuk ilçelerinde yer alan Meram Mehmet Karacığanlar İlköğretim Okulu ve Selçuklu Mareşal Mustafa Kemal İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda araştırmada gerçek deneysel yöntem türlerinden biri olan öntest-sontest-kontrol gruplu desen (ÖSKD) kullanılmıştır. Araştırmada toplanan veriler bağımsız ve bağımlı gruplar için t testleri aracılığıyla SPSS 15.0 programında çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler laboratuvarlarının (özel sınıflarının) geleneksel sınıflara göre öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki başarıları üzerinde daha etkili olduğu tespit edilmiştir
In Turkey, fundamental changes have been done for social studies education in recent years. In particular, primary school social studies curricula, started to implement in 2005, is one of the most indicators of these changes. 2005 social studies curricula suggest usage of social studies laboratories that provides learning by doing and using more than one sense. The aim of this study is to examine the effects of usage of laboratory (private classroom) on the academic achievement of students in social studies course. This study was carried out with 7th graders in Meram Mehmet Karacığanlar Primary School and Selçuklu Mareşal Mustafa Kemal Primary School located in the center of Konya during 2008-2009 academic years. In this context, 2x2 pre-test-post-test randomized control-group design, one of the experimental methods, was used in the study. The collected data were analyzed with independent sample and paired-sample t tests in SPSS 15.0. The results of the study showed that social studies laboratories (private classrooms) are more effective than the classical (traditional) classrooms on students’ academic achievements in social studies courses.
 • Akgün, Ş. (2001). Fen Bilgisi Öğretimi. Giresun: Öncü Basımevi.
 • Baldwin, J. W. (1972). The Social Studies Laboratory: A Study of Equipment and Teaching Aids for the Social Studies. New York: AMS Press.
 • Barr, R., Barth, J. L. & Shermis, S. (1978). The Nature of Social Studies. Palm Springs: ETC Publications.
 • Barth, J. ve Demirtaş, A. (1997). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Yay.
 • Bilen, M. (2006). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. ve diğ. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çepni, S. (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Üçyol Kültür Merkezi.
 • Erdoğan, S. (2006). Coğrafya Derslerinde Eğitim Yardımcı Malzemelerinin ve Coğrafya Laboratuvarı Kullanımının Önemi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kohli, A. S. (1996). Teaching of Social Studies. New Delhi: Anmol Pub.
 • MEB. (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 6–7. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınevi.
 • Merey, Z. ve Kılıçoğlu, G. (2009). Yansıtıcı soruşturma (reflective inquiry) yaklaşımı olarak sosyal bilgiler. İçinde R. Turan, A. M. Sünbül ve H. Akdağ (Ed.), Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar I (s. 341-357). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Meydan, A. (2001). İlköğretim Birinci Kademe sosyal Bilgiler Öğretimi Coğrafya Ünitelerinin İşlenişinde Laboratuvar ve Görsel-İşitsel Materyal Kullanımının Öğrencilerin Niteliksel Gelişimine Etkisinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Nas, R. (2003). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (Program, Yöntem ve Etkinlikler). Bursa: Ezgi Matbaası.
 • Öztürk, C. (2006). Sosyal bilgiler: Toplumsal yaşama disiplinlerarası bir bakış. İçinde C Öztürk (Ed.), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (s. 21-50). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Safran, M. (2008). Sosyal bilgiler öğretimine bakış. İçinde B. Tay ve A. Öcal (Ed.), Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi (s. 1-19). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Sharma, T. C. (2002). Modern Methods of Teaching Social Studies. New Delhi: Sarup Pub.
 • Sharpe, F. (1931). The social studies laboratory. Los Angeles School Journal, 14, pp. 7-10.
Other ID JA33GY96ED
Journal Section Article
Authors

Author: Hakan AKDAĞ

Author: Selahattin KAYMAKÇI

APA AKDAĞ, H , KAYMAKÇI, S . (2013). A Study on the Effectiveness of Social Studies Laboratories (Classrooms) on Social Studies Teaching. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12 (1), 164-177. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24236/256930