Year 2013, Volume 12, Issue 1, Pages 34 - 48 2013-06-01

Öğretmenlerin Mesleki İmaj Ölçeği
Occupational Image Scale of Teachers

Birsen Bağçeci [1] , Bayram Çetin [2] , Serkan Ünsal [3]

267 878

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin mesleki imajlarının öğretmenler tarafından nasıl algılandığını ortaya koymaya yönelik bir ölçek çalışmasıdır. Araştırmanının örneklemini Kahramanmaraş’taki farklı okul türlerinde görev yapan 254 öğretmen oluşturmaktadır. Ölçeğin geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar, öğretmenlik mesleği imaj ölçeğinin 31 maddeden oluşan geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermiştir. Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla yapılan açımlayıcı faktör analizi üç alt boyutu olduğunu ortaya koymaktadır. Birinci faktör toplam varyansın %20.87, ikinci faktör toplam varyansın, %13.32 üçüncü faktör ise toplam varyansın %5.11 açıklamaktadır. Üç faktör birlikte toplam varyansın,%49.58 açıklamıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için hesaplanan Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı birinci faktör için .91, ikinci faktör için .86, üçüncü faktör için .85, ölçeğin tamamı için .92 dır. Bu bulgular öğretmenlik mesleği imaj ölçeğinden elde edilen puanların güvenirliliğinin yüksek olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, mesleki imaj ölçeğinin yüksek güvenirlik ve geçerlik göstergelerine sahip bir ölçme aracı olduğu saptanmıştır.
This study is a scale study which puts forth how the teachers’ occupational image is perceived by teachers. The sample of the study consists of 254 teachers who fulfil their jobs in different kinds of schools in Kahramanmaraş. Studies which are made in order to improve the scale have indicated that occupational image scale is a valid and reliable scale made up of 31 items. Exploratory factor analysis that is made in order to determine the structure validity of the scale reveals that there are 3 sub-dimensions of the analysis. It explains the %20.87 of first factor total variance, %13.32 of the second factor total variance, and %5.11 of the third factor total variance. Three factors together have indicated % 49.58 of total variance. Cronbach Alpha coefficient reliability that is scored to determine the reliability of the scale is .91 for the first factor, .86 for the second factor, 85 for the third factor, .92 for the whole scale. These findings have shown that the reliability of the points which are obtained from occupational image scale is high. As a result, it has been concluded that occupational image scale is an assessment scale which has high validity and reliability signs
Other ID JA33GV86GD
Journal Section Article
Authors

Author: Birsen Bağçeci
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Author: Bayram Çetin
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Author: Serkan Ünsal
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: June 1, 2013

APA Bağçeci, B , Çetin, B , Ünsal, S . (2013). Occupational Image Scale of Teachers. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12 (1), 34-48. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24236/256932