Year 2012, Volume 11, Issue 3, Pages 917 - 928 2012-12-01

İlköğretim Türkçe Dersi Kitaplarında Yer Alan Çeviri Metinlerin Türkçesi Üzerine Bir Araştırma
A Study of the Turkish Translated Texts Located in the Turkish Language Course Book

Mehmet Çiçek [1]

192 837

Hemen hemen her ders kitabında yabancı dillerden çevrilmiş metinlere rastlamak olasıdır: Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe dersi kitaplarında yer alan çeviri metinlerin nicelik ve nitelik yönünden irdelenmesine yönelik olacaktır. Öte yandan konuya ilişkin şu sorulara da yanıt aranacaktır: Türkçe çevirisi sunulan metinler öğrenciler için uygun mudur? Hedef dildeki (Türkçe) çevirinin niteliğiyle ilgili neler söylenebilir? Çalışmamızda da görüleceği üzere, ilköğretim Türkçe ders kitaplarında yer alan çeviri metinler, ne yazık ki ne nicelik ne de nitelik olarak yeterli durumdadır
In any textbook it is always possible to see some translated texts from foreign languages: The aim of this study is to examine the quality and quantity of the translated texts located in the Turkish language course books of the 6, 7 and 8th year. We will also try to find answers to the following questions: Are the translated texts sufficient and suitable for pupils? What can be said about the quality of translations in the target language (Turkish)? As we shall see throughout the study, the quantity and the quality of the translated texts are unfortunately insufficient
  • Altan, A., Arhan, S., vd., (2010), İlköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitabı, (Ed. Prof. Dr. Murat Özbay), MEB Devlet Kitapları, 3. Baskı, Yenigün Matbaacılık, Ankara.
  • Göktürk, A., (2000), Çeviri: Dillerin Dili, Yapı Kredi Yay. İstanbul.
  • Kıran, Z., & Kıran (Eziler) A.,( 2006), Dilbilime Giriş, Seçkin Yay., Ankara.
  • Savory, T., (1994), Tercüme Sanatı, (Çev. Prof. Dr. Hamit Dereli) MEB Yay., İstanbul.
  • Yazıcı, M., (2004), Çeviri Etkinliği, Multilingual, İstanbul.
Other ID JA33BH37BH
Journal Section Article
Authors

Author: Mehmet Çiçek
Institution: ?

Dates

Publication Date: December 1, 2012

APA Çiçek, M . (2012). A Study of the Turkish Translated Texts Located in the Turkish Language Course Book. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11 (3), 917-928. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24238/256945