Year 2012, Volume 11, Issue 2, Pages 445 - 464 2012-12-01

Türkiye ve Almanya’daki Lise Coğrafya Ders Kitaplarının Dış Yapı Özellikleri ve Öğretme-Öğrenme Süreci Açısından Karşılaştırılması
The Comparisons of the Turkish and German Geography Textbooks With Regard to Physical Features and Their Roles in the Teaching-Learning Process

Mehmet Fatih Kaya [1]

196 1300

Bu çalışmada, ülkemizde 9. sınıflarda okutulan coğrafya ders kitabı ile Almanya’da liselerde (Gymnasium) okutulmakta olan coğrafya ders kitabı incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma nitel bir desene sahiptir. Ders kitaplarının dış yapı (fizikî) özellikleri ve öğretme-öğrenme süreci ortaya konarak karşılaştırmalar yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye ve Almanya’da kullanılmakta olan ders kitaplarının birbirine üstün yönlerinin yanı sıra Almanya’daki ders kitabının MEB ders kitabına göre daha fazla olumlu yönleri bulunmaktadır
In this study, 9th grade geography book, which is applied in Turkish high schools, is compared to 9th grade geography book in high schools (Gymnasium) in Germany. This research has a qualitative pattern. Physical features of textbooks and their teaching-learning process are put forth and compared to each other. According to the research results, besides having advantages over each other; schoolbooks that have been taught in Germany has more positive features than the books of Turkish Republic Ministry of National Education. In the light of these findings, some suggestions have been given to researchers, teachers and curriculum development specialists
 • Alım, M. (2003). Dokuzuncu Sınıf Coğrafya Öğretim Programının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. (Yayımlanmış Doktora Tezi), Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ceyhan, E. ve Yiğit, B. (2005). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Demirci, A. (2003). “Ders Kitapları ve Kitap Setlerinin Öğrenci Merkezli Eğitim Açısından Coğrafya Öğretimindeki Rolünün ABD’deki Örnekleri Yönünden Değerlendirilmesi”. Marmara Coğrafya Dergisi, (7), 53-78.
 • Demirci, A. (2005). ABD’de Eğitim Sistemi ve Coğrafya Öğretimi, İstanbul: Aktif Yayınevi.
 • Demirel, Ö. ve Kıroğlu, K. (2008). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Ankara: Öğreti Yayınları.
 • Kaya, M.F. (2010). Türkiye ve Almanya’daki Lise Coğrafya Ders Kitaplarının Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi), Erzurum.
 • Kılıç, A. ve Seven, S. (2008). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Ankara: Pegem A, Yayıncılık.
 • Kılıç, Z., Atasoy, B., Tertemiz, N., Şeren, M. ve Ercan, L. (2001). “Öğretimde Ders Kitaplarının Yeri, Önemi ve Genel Özellikleri”. Leyla Küçükahmet (Ed.). Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu, Fen Bilgisi (ss. 93-111). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Küçükahmet, L. (2003). Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • MEB. (2005). Coğrafya Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (9–12.sınıflar). Ankara: MEB yayınları
 • MEB. (1995). Erişim tarihi: 3 Mart 2009,http://mevzuat.meb.gov.tr/html/22297_0.html.
 • Sitte, C., GW- Schulbuch. Wolfgang Sitte ve Helmut Wohlschlagl (Ed.). Beiträge Zur Didaktik Des “Geographie und Wirtschaftskunde”- Unterrichts (ss. 447-472). Wien: Universität Wien Institut Für Geographie und Regionalforschung.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Other ID JA33BD87BP
Journal Section Article
Authors

Author: Mehmet Fatih Kaya
Institution: Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi

APA Kaya, M . (2012). The Comparisons of the Turkish and German Geography Textbooks With Regard to Physical Features and Their Roles in the Teaching-Learning Process. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11 (2), 445-464. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24239/256959