Year 2012, Volume 11, Issue 2, Pages 423 - 444 2012-12-01

OKS, SBS ve TIMSS Matematik Sorularının ‘MATH Taksonomi’ Çerçevesinde Karşılaştırmalı Analizi
A Comparative Analysis on the Mathematics Questions in OKS, SBS and TIMSS Under the Lens of MATH Taxonomy

Işıkhan Uğurel [1] , Hasibe Sevgi Moralı [2] , Şule Kesgin [3]

457 1119

Matematik, ilköğretimden yükseköğretimin ilk yılına kadar öğretim sürecindeki en temel derslerden biridir. Bu nedenle matematik ülke çapında yapılan test niteliğindeki pek çok sınavda yer alan ve öğrencilerin sınav başarısında belirleyici olan derslerin başında gelmektedir. Bu çalışmada geniş ölçekli sınavlar olan OKS, SBS ve TIMSS’de yer alan matematik sorularının ‘MATH (Mathematical Assessment Task Hierarchy) Taksonomisi [MT]’ çerçevesinde bir analizi yapılmıştır. Çalışmada OKS, SBS ve TIMSS sınavlarından birer tanesi seçilerek, onların içerdiği matematik sorularına yönelik MT çerçevesinde yapılan karşılaştırmalı analizin bulgularını tartışılmaktadır. Araştırmanın bulgularına bakıldığında ağırlıklı olarak SBS-6’da en fazla bilgi transferi, SBS-7’de rutin işlemler, SBS-8’de hem rutin işlemler hem de bilgi transferi, OKS’de yeni durumlara uyarlama ve TIMSS’de ise rutin işlemler düzeyinde bilgi içeren soruların yer aldığı görülmektedir
Mathematics is one of the main subjects all through the education process from elementary school to university. And because of this it is one of the main subjects in national exams such as OKS, SBS, YGS, and it is one of the most important courses in determining students’ success. In this research mathematics questions in the wide ranged exams OKS, SBS and TIMSS were analised acording to MATH (Mathematical Assessment Task Hierarchy) taxonomy. One of each of the exams OKS, SBS and TIMSS were taken and mathematics questions in them taken into consideration and a cross analysis was made using MATH taxonomy and the findings were discussed. The findings show that SBS-6 has more questions in the category of “knowledge transfer”, SBS-7 has more “routine prosedures”, SBS-8 has both “knowledge transfer” and “routine prosedures”, OKS has “adoptation to new situations” and TIMSS has “routine prosedures”
 • Anderson, L.W., Krathwohl, D.R., Airasian, P.W., Cruikshank, K.A., Mayer, R.E., Pintrich, P.R., Raths, J. & Wittrock, M.C. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives, New York: Longman.
 • Ball, G., Stephenson, B., Smith, G.H., Wood, L.N., Coupland, M. & Crawford, K. (1998). Creating a diversity ofexperiences for tertiary students, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 29(6), 827- 841.
 • Biggs, J. (1995). Assessing for learning: some dimensions underlying new approaches to educational assessment, The Alberta Journal of Educational Research, 41(1), 1-17.
 • Blanco, M., Estela, M.R. & Ginovart, M. & Saà, J. (2009). Computer assisted assessment through moodle quizzes for calculus in an engineering undergraduate course, Quaderni di Ricerca in Didattica (Scienze Matematiche), 19(2), 78-84.
 • Bloom, B.S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives Handbook 1. Cognitive Domain. London: Longmans.
 • D’Souza, S.M. & Wood, L.N. (2003). Designing assessment using the MATH taxonomy. In L. Bragg, C. Campbell, G. Herbert, & J. Mousely (Eds.), Mathematics Education Research: Innovation, Networking, Opportunity. Proceedings of the 26th Annual Conference of MERGA Inc., Deakin University, Geelong, Australia, pp. 294-301.
 • Deniz, K.Z. & Kelecioğlu, H. (2005). İlköğretim başarı ölçüleri ile ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı arasındaki ilişkiler, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38 (2), 127-143.
 • Dönmez B. (2009). Ortaöğretim kurumlarına geçiş sistemine ilişkin bir değerlendirme, Eğitime Bakış Dergisi, 5(10), 11-17.
 • Forehand, M. (2005). Bloom's taxonomy: original and revised, In M. Orey (Ed.), Emerging Perspectives on Learning, Teaching, and Technology. http://www.coe.uga.edu/epltt/bloom.htm. (alıntı: 14.03.2011)
 • Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa birliği sürecinde Türk eğitim sistemi: Sorunlar ve çözüm önerileri, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 66-80.
 • Highley, T. & Edlin, A.E. (2009). Discrete mathematics assessment using learning objectives based on Bloom’s taxonomy, 39th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, (18-21 October), San Antonio, TX. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5350496, (alıntı: 12.02.2011)
 • Köğce D. & Baki A. (2009). Farklı türdeki liselerin matematik sınavlarında sorulan soruların Bloom taksonomisine göre karşılaştırılması. Kastomonu Eğitim Dergisi, 17(2), 557-574.
 • Leinbach, C., Pountney, D.C. & Etchells, T. (2002). The issue of appropriate assessment in the presence of a CAS, Int. J. Math. Educ. Sci. Technol., 33(1), 15-36.
 • MEB, (2003). EARGED TIMSS 1999 Ulusal Rapor, http://earged.meb.gov.tr/dosyalar%5Cdokumanlar%5Culuslararasi/tim ss_1999_ulusal_raporu.pdf, (alıntı: 28.04.2011)
 • MEB, (2007). Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumlarına geçiş yönergesi, Tebliğler Dergisi, Kasım 2007/2602, http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2602_1.html), (alıntı: 14.04.2011)
 • MEB, (2008). 64 soruda ortaöğretime geçiş sistemi kılavuzu, http://okulweb.meb.gov.tr/72/01/957028/images/64_soru.pdf, (alıntı: 03.04.2011)
 • MEB, (2010). EARGED, ortaöğretim 2009 ÖBBS raporu, Ankara: Başak Matbaacılık.
 • Mullis, I.V.S., Martin M.O. & Foy, P. (with Olson, J. F., Preuschoff C., Erberber E., Arora, A., & Galia J.). (2008). TIMSS 2007 International Mathematics Report : Findings from IEA’s trends in international mathematics and science study at the fourth and eigth grades. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College.
 • Ocak, G., Akgül, A., Yıldız, S. (2010). İlköğretim öğrencilerinin ortaöğretime geçiş sistemine (OGES) yönelik görüşleri (Afyonkarahisar örneği) Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, s. 37–55.
 • Olkun, S. & Aydoğdu, T. (2003). Üçüncü uluslararası matematik ve fen araştırması (TIMSS) nedir? Neyi sorgular? Örnek geometri soruları ve etkinlikler. İlköğretim-Online 2(1). [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr.
 • Porter, A.C. (2002). Measuring the content of instruction: Uses in research and practice. [Electronic version]. Educational Researcher, 31(7), pp. 3-14.
 • Rizvi, F. (2007). A synthesis of taxonomies/frameworks used to analyse mathematics curricula in Pakistan, In D. Küchemann (Ed.), Proceedings of British Society for Research into Learning Mathematics, 27, pp. 90-95.
 • Smith, G.H. & Wood, L.N. (2000). Assessment of learning in university mathematics. Int. J. Math. Educ. Sci. Technol., 31(1), 125-132.
 • Smith, G.H., Wood, L.N., Coupland, M., Stephenson, B., Crawford, K. & Ball, G. (1996). Constructing mathematical examinations to assess a range of knowledge and skills, Int. J. Math. Educ. Sci. Technol., 27(1), 65-77.
 • Tekbaş, S. (2009). Edirne merkez ilçe’de ilköğretim son sınıf öğrencilerinde ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı (OKS) ve lise son sınıf öğrencilerinde seçme sınavı (ÖSS) sınav kaygısı ve etkileyen etmenler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
 • TIMSS, (2006/2007). Brochure. Information Parents and Students. IEA. Acer. Wood, L.N. & Smith, G.H. (2002). Perceptions of diffficulty, Proceedings of 2nd International Conference on the Teaching of Mathematics, (1-6 July), Hersonissos, Greece.
 • Wood, L.N., Smith, G.H., Petocz, P. & Reid, A. (2002). Correlation between student performance in linear algebra and categories of a taxonomy. In M. Boezi (Ed.), 2nd International Conference on the Teaching of Mathematics (At the Undergraduate Level),Crete, John Wiley.
Other ID JA33BD77TN
Journal Section Article
Authors

Author: Işıkhan Uğurel
Institution: ?

Author: Hasibe Sevgi Moralı
Institution: ?

Author: Şule Kesgin
Institution: ?

APA Uğurel, I , Moralı, H , Kesgin, Ş . (2012). A Comparative Analysis on the Mathematics Questions in OKS, SBS and TIMSS Under the Lens of MATH Taxonomy. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11 (2), 423-444. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24239/256962