Year 2012, Volume 11, Issue 1, Pages 103 - 135 2012-06-01

Yenilenen Sosyal Bilgiler Programına Dair Bir Değerlendirme
An Assessment of Restructured Social Studies Program in Turkey

Bülent Tarman [1] , Şeyma Ergür [2] , Filiz Eryıldız [3]

298 1974

Türk Eğitim felsefesinin 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren değişmesi ve bu değişimin sonucunda uygulamaya konulan Sosyal Bilgiler programı, geleneksel eğitim anlayışından farklı olarak yapılandırmacı yaklaşım göz önünde tutularak geliştirilmiştir. Yenilenen sosyal bilgiler öğretim programının uygulanması aşamasında birçok sorunla karşılaşıldığı yapılan araştırmalar ile tespit edilmiştir. Bu sorunların tespitine yönelik birçok araştırma yapılmış olup, özellikle 2006 yılında T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) tarafından Türkiye çapında “Temel Eğitime Destek Programı Çerçevesinde Hazırlanan İlköğretim 6. Sınıflar Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ile ilgili Değerlendirme Raporu” isimli bir çalışmayla bu sorunlar ortaya konulmuştur. Bu araştırmanın amacı, 2006 yılında EARGED’ in yapmış olduğu çalışmada tespit edilen sorunların, 2006 yılından bu güne ne kadarının çözüme kavuştuğu ve ne kadarının halen devam etmekte olduğunu saptamaktır. T.C.Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Konya İli’nin 16 İlköğretim okulunda bulunan 6. 7. ve 8.sınıf öğrencileri ile birlikte bu okullarda çalışan sosyal bilgiler öğretmenleri araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Bu amaçla, sosyal bilgiler dersi almakta olan 6. sınıf öğrencilerinin görüşleri alınarak, EARGED' in 2006 yılında yapmış olduğu değerlendirme raporunda görüş bildiren 6. sınıf öğrencilerinin görüşleriyle karşılaştırılmıştır. Bunun yanında 7. sınıf öğrencileri ve Sosyal Bilgiler dersini almış olan 8. sınıf öğrencileri ile bu okullarda görev yapan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin görüşlerine de başvurularak genel bir değerlendirme yapılmıştır. Öğretmenlere likert tipi anket ve bu anketin içinde yer alan açık uçlu-soru formu uygulanmıştır. Öğrencilerin görüşlerinin alınmasında ise anketten yararlanılmıştır. Çalışmada nitel ve nicel araştırma metotları birlikte kullanılmıştır. Yenilenen ilköğretim programının uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunları, belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada betimsel analizin yanı sıra frekans ve t-testi analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin en çok “ölçme ve değerlendirme”, “özel öğretim bilgisi”, “bilgi teknolojilerinden yararlanma” ve “etkinlik hazırlama” vb gibi alanlarda eğitim ihtiyaçlarının olduğu gözlemlenmiş ve bu sorunların halen devam ettiği saptanmıştır. Öğrencilerin ise “araştırma kaynaklarına ulaşma”, “etkinliklere katılma”, “öğretmen-öğrenci ilişkileri” gibi alanlarda sorunlarının olduğu ve bu alanlardaki sorunlarının halen devam ettiği tespit edilmiştir.
Turkish education system has been developed taking into consideration a different perspective by setting a constructivist approach from the traditional concept of education since the 2005-2006 academic year. The restructured program has been implemented for 5 years. Research shows that many problems encountered during the implementation of the program. The encountered problems have been identified through a nationwide research study carried by EARGED in 2006 along with some other local level research studies. The purpose of this research is to determine how many of the problems, identified by EARGED’s study done in 2006, have been solved or addressed while how many of them have been still remaining. The data is collected from participants who are 6, 7 and 8th grade students who had taken social studies courses and their teachers in 16 public elementary schools located in Konya, Turkey. The collected data through this research study is compared with the findings of the EARGED’s research and a general assessment is made. asemi-structured interview schedule and a questionnaire were used to collect data from teachers and students. In qualitative analysis of the data literature which is related is scanned and descriptive analysis was conducted. Findings of this research reveals that teachers' training needs are observed mostly in areas such as “measurement and evaluation”,“knowledge about special education”, “use of information technologies” and “activity preparation” etc. and these problems still continue. At the same time the students’ problems are observed with “access to research resources”, “participation in activities or active involvement,” “teacher-student relations” and problems in such areas are still continuing
Other ID JA33AY95KV
Journal Section Article
Authors

Author: Bülent Tarman
Institution: ?

Author: Şeyma Ergür
Institution: ?

Author: Filiz Eryıldız
Institution: ?

Dates

Publication Date: June 1, 2012

APA Tarman, B , Ergür, Ş , Eryıldız, F . (2012). An Assessment of Restructured Social Studies Program in Turkey. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11 (1), 103-135. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24240/256972