Year 2012, Volume 11, Issue 1, Pages 1 - 24 2012-06-01

Enerji Konusunun Yapılandırılmasında FAR Rehberliğinde Geliştirilen Alternatif Öğretim Modellerinin Kullanımı
Use of the FAR Guide in Alternative Teaching Models Developed on Structuring the Topic of Energy

Hilal Aktamış [1]

158 455

Bu çalışmanın amacı FAR rehberliğinde geliştirilen alternatif öğretim modellerinin kullanımının öğrencilerin enerji konusunu yapılandırmalarına etkisini belirlemektir. Çalışma öntest-son test kontrol gruplu yarı deneme modelinde yapılmıştır. Çalışmada deney grubundaki öğrencilere enerji konusunu yapılandırmaları için FAR rehberliğinde geliştirilen alternatif öğretim modelleri konu ile ilgili yapılan her deneyden sonra kullanılmıştır. Araştırmaya Aydın ilinden dokuzuncu sınıf öğrencileri katılmıştır (n=52). Araştırmada veri toplama araçları olarak; enerji başarı testi, enerji ile ilgili görüşme soruları ve bilimsel modellerin rolü ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda deney grubundaki öğrencilerin enerji ile ilgili başarı düzeylerinde ve bilimsel modellere yönelik tutumlarında bir artma bulunmuştur
The objective of this study is to determine the impact of the use of alternative teaching models, under the leadership of the FAR Guide, on the ability of students to comprehend the topic of energy. After the experiment done related to each subject, modelling was performed to provide the students to configure such an abstract concept as ‘energy’ in their minds. The participants of the research was consisted of ninth grade students (n=52) existing in Aydin Province, Turkey. In the research, the pre-test post-test experimental model with a control group was used. The data collection tools were interview questions about energy, multiple choice energy achievement scale and the role of scientific models scale. At the end of the research, it was found that there is an increase in the physics achievement level and scientific models attitudes of students
Other ID JA33AV86KK
Journal Section Article
Authors

Author: Hilal Aktamış
Institution: Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Dates

Publication Date: June 1, 2012

APA Aktamış, H . (2012). Use of the FAR Guide in Alternative Teaching Models Developed on Structuring the Topic of Energy. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11 (1), 1-24. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24240/256979?publisher=gantep?publisher=gantep