Year 2011, Volume 10, Issue 2, Pages 857 - 865 2011-12-01

Öğretmen Adaylarının Fizikte Öğrenme Stratejilerini Kullanımları: Cinsiyet ve Anabilim Dalının Etkileri
How Candidate Teachers Use Learning Strategies in Physics: The Effects of Gender and Department

Gamze Sezgin Selçuk [1] , Burak Karabey [2] , Serap Çalışkan [3]

207 302

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının fizik dersini öğrenirken öğrenme stratejilerini kullanımları, cinsiyet ve öğrenim görülen anabilim dalı değişkenlerinin öğrenme stratejilerinin kullanımları üzerindeki etkilerini incelenmesi amaçlandı. Araştırmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi Bölümü ve İlköğretim Bölümü’nden toplam 212 öğretmen adayı katılmıştır. Bu araştırmada veriler, revize edilmiş “Fizikte Kullanılan Öğrenme Stratejileri Ölçeği (R-FKÖSÖ)” ile toplanmıştır. R-FKÖSÖ toplam 39 madde içermekte olup bu maddeler “işleme”, “örgütleme”, “devir” ve “kavramayı yönetme” olmak üzere dört boyuta dağılmıştır. Ölçekten elde edilen veriler ortalama, standart sapma, tekyönlü çok değişkenli Varyans Analizi ve izleme testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının fizikte öğrenme stratejilerini kullanım sıklıkları incelendiğinde, genel olarak bu stratejileri kullanım sıklıklarının arasıra olduğu belirlenmiştir. Analiz sonuçları, FKÖSÖ faktörleri bakımından cinsiyete ve anabilim dalı değişkenlerine göre, öğrencilerin ortalama puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, elde edilen bulgular ilgili literatüre dayalı olarak tartışılmış ve fizik öğretiminde öğrenme stratejilerinin kullanımına yönelik öneriler sunulmuştur
In this study, it is aimed to examine how candidate teachers use learning strategies when learning physics and the effects of gender and department variables on the use of learning strategies. 212 candidate teachers from Dokuz Eylül University, Buca Education Faculty, Departments of Secondary Science and Mathematics Education and Elementary Education were involved in the study. The data were collected using the revised “Learning Strategies Scale for Physics Learning (R-LSSPL)”. R-LSSPL consists of 39 items and they are divided into four dimensions as “elaboration”, “organization”, “rehearsal”, and “monitoring comprehension”. The data obtained from the scale were analyzed using mean, standard deviation, one-way multivariate ANOVA statistical techniques and follow-up tests. When candidate teachers’ frequency of use of learning strategies was examined, it was found out that they “sometimes” use these strategies. The results of the research indicated that there are statistically significant differences among students’ averages according to gender and department variables of R-LSSPL factors. The findings of this study were discussed based on the literature and suggestions were made on the use of learning strategies when learning physics
  • Sezgin Selçuk, G., Şahin, M. and Açıkgöz K.,(2011). The Effects of Learning Strategy Instruction On Achievement, Attitude, and Achievement Motivation in a Physics Course. Research in Science Education, 41:39-62.
  • Sezgin Selçuk, G., Çalışkan, S and Erol, M. (2007). Learning Strategies Of Physics Teacher Candidates: Relationships with Physics Achievement and Class Level. American Institute Of Physics Conference Proceedings CP 899,511.
  • Sezgin Selçuk, G. (2004). Strateji öğretiminin fizik başarısı, tutum, başarı güdüsü üzerindeki etkileri ve strateji kullanımı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
  • Kahle, J. B. and Lakes, M. K. (1983). The Myth of Equality in Science Classrooms. Journal of Research in Science Teaching, 20, 131–140.
  • Koch, A. (2001). Training in Metacognition and Comprehension of Physics Texts, Science Education. 85, 758-768.
  • Koch, A. & Eckstein, S. G. (1991). Improvement of Reading Comprehension of Physics Texts by Students’ Question Formulation. International Journal of Science Education, 13, 4, 473-486.
  • Rouet, J. F., Vidal-Abarca, E., Erboul, A. B. and Millogo, V. (2001). Effects Of Information Search Tasks On The Comprehension Of Instructional Text. Discourse Processes, 31(2), 163-186.
  • Wee, A. TS, Baacquie, B.E., and Huan, A.CH. (1993). Gender Differences In Undergraduate Physics Examination Performance And Learning Strategies In Singapore. Physics Education, 28(3), 158-163.
  • Weinstein, C. E. and Mayer, R. E. (1986). The teaching of learning strategies. Bulunduğu eser: Wittrock, M. C. (Ed.) Handbook of Research on Teaching, New York, MacMillan, pp. 315-327.
  • Yılmaz, H. ve Huyugüzel Çavaş, P. (2007). Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. İlköğretim Online, 6(3), 430- 440.
Other ID JA32RF63NB
Journal Section Article
Authors

Author: Gamze Sezgin Selçuk
Institution: Dokuz Eylül University, Faculty of Education , Izmir Turkey

Author: Burak Karabey
Institution: Dokuz Eylül University, Buca Faculty of Education, Izmir, Turkey

Author: Serap Çalışkan
Institution: Dokuz Eylül University, Buca Faculty of Education, Izmir, Turkey

APA Sezgin Selçuk, G , Karabey, B , Çalışkan, S . (2011). How Candidate Teachers Use Learning Strategies in Physics: The Effects of Gender and Department. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (2), 857-865. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24242/256995