Year 2011, Volume 10, Issue 2, Pages 945 - 960 2011-12-01

İlköğretim Okul Yöneticilerinin Demokrasiye İlişkin Tutumlarını Etkileyen Bazı Etkenler Üzerine Bir Araştırma
A Study on Some Factors That Affect the Attitudes Related Democracy of the Primary School Administrators

İbrahim H. Çankaya [1]

183 479

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okul yöneticilerinin demokrasiye ilişkin tutumları üzerinde güven, işbirliği ve sorumluluğun etkisini tespit etmektir. Araştırmanın çalışma evreni 2009–2010 bahar döneminde Elazığ İli merkez ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerden oluşmaktadır. Örneklem seçimine gidilmemiş çalışma evreni içerisinde görev yapan 121 yöneticinin tamamına ölçekler dağıtılmış ve yöneticilerden geriye dönen 108 ölçek değerlendirilmeye alınmıştır. İşbirliği ve sorumluluğun yöneticilerin demokrasiye ilişkin tutumları üzerinde doğrudan pozitif bir etkisi olduğu güvenin ise işbirliği ve sorumluluk aracılığı ile demokrasiye ilişkin tutumu pozitif olarak etkilediği görülmüştür
The aim of this study is to determine the effect of trust, cooperation and responsibility on primary school principals‟ attitudes of democracy. The population of the study is composed of principals working in Elazığ Province elementary schools in the spring semester of 2009–2010. All the principals working in the province are given questionnaire which are handed back from managers (108) are evaluated. It is observed that skills such as cooperation and responsibility have a positive effect on the managers‟ attitudes of democracy and trust influences attitude of democracy through cooperation and responsibility positively
 • Altun, S. (1999). İşletmelerde sosyal başarı stratejileri ve istanbul boya işletmelerinin sosyal sorumluluk seviyeleri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Atasoy, A. (1997). İlköğretim ikinci kademede demokrasi eğitimi ve ilköğretim ikinci kademe öğretmen ve öğrencilerinin demokratik tutum ve davranışlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Cohen, D., Prusak, L. ( 2001). Kavrayamadığımız zenginlik, kuruluşların sosyal sermayesi. Mess Yayınları, İstanbul.
 • Covey, S. (2005). Sekizinci alışkanlık (Çev: Sezer Soner), İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Fukuyama, F. (1998). Güven (Çeviren Ahmat Buğdaycı), İstanbul: İşbankası Yayınları.
 • Goldberg, L. (2009). International personality ıtem pool. http://ipip.ori.org/newAB5CKey.htm# Erişim Tarihi: 01.02.2010.
 • Karadeniz, A. (1994). Lise son sınıf öğrencileri üzerinde demokratik ve otoriter olarak algılanan ana baba tutumlarıyla çeşitli mesleki değerler arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kıncal, R. Y. (2004). Vatandaşlık bilgisi. Ankara: Nobel Yayınları
 • Kişi, Y. (2009). İlköğretim okulu yöneticilerinin veli ve çevre ile olan işbirliğine ilişkin veli algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Lee, N., Kotler, P. (2006). Kurumsal sosyal sorumluluk (Çev: S. Kaçamak). İstanbul: Mediacat Yayınları.
 • Özer, İ. (1996).Siyasal Kültür, Demokrasi ve Demokratik Değerler. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1).
 • Pehlivan, İ. ( 2003). Yönetsel mesleki ve örgütsel etik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Şakır, A. (1987). Hacettepe üniversitesi konservatuarı’ na devam eden 14- 18 yas grubu öğrencilerinin sosyal uyumları ile ana baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Saruhan, N. (1996). Ankara il merkezinde lise son sınıfa devam eden öğrencilerin atılganlıkları ile anan baba tutumları arasındaki ilişkinin bazı değişkenlere göre incelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Seyyar, A. (2003). Ahlak terimler sözlüğü. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Starrat, R.J. (2001). Democratic leadership theory in late modernity: An oxymoron or ironic possibility? International Journal of Leadership in Education. 4, 333-354.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş. İstanbul: Ekinoks Yayınları.
 • Tanilli, S. (2003). Nasıl bir demokrasi istiyoruz. İstanbul: Adam Yayınları.
 • Touraine, A. (2002). Demokrasi nedir (çev. Olcay Kunal). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Türkbay, R. A. (2005). Üniversite öğrencilerinin demokratik tutum ve değerleri üzerine bir araştırma pamukkale üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Uluğ, F. (1997). Eğitim ve demokrasi. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi,5,49-56.
 • Uslaner, E. (1999). Democracy and social capital in democracy and trust. Ed. Mark Warren. Cambridge: Cambridge University Pres,
 • Woods, P.A. (2005). Democratic leadership in education. London: Paul Chapman.
Other ID JA32RG24DT
Journal Section Article
Authors

Author: İbrahim H. Çankaya
Institution: Mevlana Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Konya, Türkiye

Dates

Publication Date: December 1, 2011

APA Çankaya, İ . (2011). A Study on Some Factors That Affect the Attitudes Related Democracy of the Primary School Administrators. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (2), 945-960. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24242/257003