Year 2011, Volume 10, Issue 2, Pages 985 - 1006 2011-12-01

Ulusal Eğitim Denetimi Bilgi Ağının Oluşturulması ve Kullanılabilirliğinin İncelenmesi
The Analysis of the Formation and Usability of the National Educational Inspection Information Network

Habib Özgan [1]

195 218

Bu araştırmanın amacı, eğitim denetimi sürecinin daha etkili ve verimli bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlayabileceği düşünülen Ulusal Eğitim Denetimi Bilgi (NEIIN)’nın oluşturulması ve kullanılması konusunda bir öngörü oluşturmaktır. Denetim için gerekli olan verilerin toplanması ve analiz edilmesine katkı sağlaması açısından önemlidir. Araştırmanın katılımcıları Gaziantep’te görev yapan 20 Eğitim Müfettişinden oluşmaktadır. Katılımcıların seçiminde kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmış ve gönüllülük esas alınmıştır. Araştırma verileri görüşme formu yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre eğitim müfettişleri denetim sürecinde NEIIN’nın ihtiyaç olduğunu ve kullanılmasının faydalı olacağını düşünmektedirler. NEIIN’da; okul, öğretmen, veli, okul yöneticileri ve öğrencilere ilişkin bilgilerin bulunması gerektiği ortaya çıkmıştır
The aim of this research is to provide a vision for the formation and usability of the National Educational Inspection Information Network (NEIIN) (Ulusal Eğitim Denetimi Bilgi Ağı/NEIIN), which is thought to be capable of contributing to a more efficient and effective execution of the educational inspection process. It is important since it contributes to the collection and analysis of the data required for the inspection. The participants of the research are 20 Educational Inspectors working in Gaziantep. In the selection of the participants, the easy-accessible case sampling was used and the selection was based on volunteerism. The research data have been collected through the interview form technique. The content analysis method was used in the analysis of data. The research results suggest that educational inspectors think that there is a need for NEIIN in the inspection process and it will be useful. It was also found out that NEIIN should include information about schools, teachers, parents, school managers and students
 • Ada, Ş. & Akan, D. (2009). Eğitimde yeni bir denetim modeli arayışının gerekliliği. IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Akbaba Altun, S. & Memişoğlu, S.P. (2008). Eğitim müfettişlerinin bilgisayar dersi ve bilgi teknolojisi sınıflarının denetiminde karşılaştıkları sorunlar. XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sakarya.
 • Cherniavsky, J.C. & Soloway, E. (2002). Editorial-A survey of research questions for intelligent information systems in education. Journal of Intelligent Information Systems, 18, 5–14.
 • Davis, G.B. (1963). The application of network techniques (PERT/CPM) to the planning and control of an audit. Journal of Accounting Research, 1(1), 96- 101.
 • DiRamio, D. Theroux, R., & Guarino, A.J. (2009). Faculty hiring at top-ranked higher education administration programs: An examination using social network analysis. Innov High Educ, 34,149-159.
 • Fullan, M. (1991). The new meaning of education change. London: Cassell.
 • Gülşen, C. (2000). Toplam kalite yönetiminin ilköğretime ve ilköğretimde teftiş sistemine uygulanabilirliği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Gülşen, C. (2009). Eğitim denetiminde kalite yönetimi. Milli Eğitim Dergisi, 182, 149-166.
 • Hite, J.M., Hite, S.J., Jacob, J., Rew, W.J., Mugimu, C.B., & Nsubuga, Y.K. (2006). Building bridges for resource acquisition: Network relationships among headteachers in Ugandan private secondary schools. International Journal of Educational Development, 26, 495-512.
 • Karagözoğlu, G. (1977). İlköğretimde teftiş uygulamaları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Köklü, M. (1996). Etkili denetim. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 2 (6), 259-268.
 • Marsden, P.V. (1990). Network data and measurement. Annual Review of Sociology, 16, 435-463.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (1999). Eğitim müfettişleri başkanlıkları yönetmeliği. Retrieved June 19, 2010 from http://mevzuat.meb.gov.tr/html/55.html
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2001). Eğitim müfettişleri başkanlıkları rehberlik ve teftiş yönergesi. Retrieved June 18, 2010
 • fromhttp://mevzuat.meb.gov.tr/html/54.html
 • Özgan, H. & Kovlo, O. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin 360 derece performans değerlendirme yönetimi hakkindaki görüşleri. Gazi Üniversitesi 5. Eğitim Yönetimi Kongresi, 1-2 Mayıs 2010. Antalya.
 • Özmen, F., & Yasan, T. (2007). Türk eğitim sisteminde denetim ve Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırılması. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmalar dergisi, 6 (1), 204-210. 1006
 • Özmen, F., & Kömürlü, F. (2009). Eğitim denetiminde elektronik ürün dosyası (eportfolio) kullanımı hakkında müfettiş görüşleri. 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Öztürk, Ş., & Gök, T. (2009). İlköğretim okullarının kurum denetiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin okul müdürü görüşleri (Muğla ili örneği). IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Öztürk, Ş., Gök, T., & Kıvrak, A. (2009). İlköğretim okullarının kurum denetiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin müfettiş görüşleri (Muğla ili örneği). XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İzmir.
 • Sarpkaya, R. (2004). İlköğretim denetmenlerinin denetim sürecinde karşılaştıkları sorunlar. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (8), 114-129.
 • Strathdee, R. (2007). School improvement, pre-service teacher education and the construction of social networks in New Zealand and England. Journal of Education for Teaching, 33(1), 19-33.
 • Thorsteinsson, U., Espinoza, S., & Justice, M. (2002). The icelandic educational network: incidents reported as fostering successful use of educational Networks. Technology, Pedagogy and Education, 11 (2), 233- 239.
 • Ünal, I. (1989). Eğitim örgütlerinde örgütsel değişme aracı olarak denetim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22 (1), 443-458.
 • Watts, D. (2004). The “new” science of networks. Annual Review of Sociology, 30, 243–270.
 • Yazıcı, Ö. & Gündüz, Y. (2010). Etkili eğitim denetiminde yaşanan iletişim engelleri ve bu engelleri aşma yolları. Kuramsal Eğitimbilim, 3(2), 37-52.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi
 • Yıldırım, B. (2001). İlköğretimde denetimin etkililiği için yeni bir iletişim modeli. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (1), 213-224.
 • Yılmaz, K. (2009). Supervision duty of school principals. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 19-35.
Other ID JA32RG67BM
Journal Section Article
Authors

Author: Habib Özgan
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

APA Özgan, H . (2011). The Analysis of the Formation and Usability of the National Educational Inspection Information Network. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (2), 985-1006. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24242/257009