Year 2011, Volume 10, Issue 2, Pages 825 - 838 2011-12-01

2000-2009 Yılları Arasında Matematik Eğitimi Alanında Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Investigation of Mathematics Education Studies According to Some Variables Studied Between 2000-2009 Years in Turkey

Taner Yücedağ [1] , Ahmet Erdoğan [2]

352 614

Bu çalışmanın amacı, 2000–2009 yılları arasında Türkiye’de matematik eğitimi alanında yapılan araştırmaları incelemek ve son yıllarda yapılan matematik eğitimi araştırmalarının genel çerçevesini çizmektir. Araştırmanın örneklemini Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi (HUEFD), The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) ve Eurasian Journal of Educational Research (EJER) dergilerinde yayınlanan makale çalışmaları oluşturmaktadır. Çalışmada 153 makale incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre çalışmaların çoğunluğunun araştırma başlıkları bazında duyuşsal boyut konularında yapıldığı görülmektedir. Matematik konuları bazında ise cebir konuların daha fazla çalışıldığı görülmektedir. Araştırmada genel olarak matematik eğitimi araştırmalarının artması gerektiği, örneklem dağılımlarının daha çok başlık kapsaması gerektiği önerilmektedir.
The purpose of this study is to examine the studies on mathematics education conducted between 2000 and 2009 in Turkey and to provide a general framework for recent research in mathematics education. The research sample constitutes the studies published in the journals of Hacettepe University Faculty of Education (HUEFD), The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), Theory and Practice of Educational Sciences (KUYEB) and the Eurasian Journal of Educational Research (EJER). 153 articles were examined in the study. According to the findings of studies, emotional dimension was common in the articles. Among the mathematics topics, algebra was studied in general in the articles. Overall, findings from the present study suggests that research in mathematics education needs to be increased and should cover more topics.
 • Aksu, M. (1991). Problem Çözme Süreci. Matematik Öğretimi. Özer, B. (Ed), Eskişehir: A. Ü. Açık Öğretim Fakültesi Yayınları
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education (6th ed.). New York: Routledge.
 • Çepni, S., & Küçük, M. (2002). Fen bilgisi öğretmenlerinin eğitim araştırmaları hakkındaki düşünceleri. V. Ulusal Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 16–18 Eylül, Ankara.
 • Çilenti, K. (1984). Eğitim Teknoloji ve Öğretim. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Ersoy, Y., & Özahısa, U. (1998). İlköğretim okullarında geometri öğretimi: Hizmetiçi eğitim seminerinden yansımalar. Üçüncü Ulusal Fen Eğitimi Sempozyumu (UFES-3), 20-23 Eylül, Trabzon.
 • Garfield, J., & Ahlgren, A. (1988). Difficulties in learning basic concepts in probability and statistics: ımplications for research. Journal for Research in Mathematics Education, 19(1), 44–63.
 • Hart, L.C., Smith, S.Z., Swars, S.L., & Smith, M.E. (2009). An examination of research methods in mathematics education (1995-2005). Journal of Mixed Methods Research, 3(1), 26-41.
 • İnceoğlu, G. (2009). Matematik eğitimi ve matematik öğretimi alanında yapılan tezlerin bir değerlendirmesi. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 4(3), 1046-1052.
 • Kayhan, M., & Özgün-Koca S.A. (2004). Matematik eğitiminde araştırma konuları: 2000–2002. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 72–81.
 • Lerman, S., Xu, G., & Tsatsaroni, G. (2002). Developing theories of mathematics education research: The ESM story. Educational Studies in Mathematics, 51, 23-40.
 • Lubienski, S.T., & Bowen, A. (2000). Who's counting? A survey of mathematics education research 1982–1998. Journal for Research in Mathematics Education, 31(5), 626–633.
 • M.E.B.-T.T.K.B. (Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı). (2005). İlköğretim Matematik 6–8.Sınıflar Öğretim Programı Kitabı. Ankara.
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Mortimore, P. (2000). Does educational research matter? British Educational Research Journal, 26(1), 5–24.
 • Ulutaş, F., & Ubuz, B. (2008). Matematik eğitiminde araştırmalar ve eğilimler: 2000 ile 2006 yılları arası. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 614–626.
 • Umay, A. (2003). Matematiksel muhakeme yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 234–243.
 • Yıldırım, A., & H. Şimşek (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
Other ID JA32RB69KZ
Journal Section Article
Authors

Author: Taner Yücedağ
Institution: ?

Author: Ahmet Erdoğan
Institution: ?

APA Yücedağ, T , Erdoğan, A . (2011). Investigation of Mathematics Education Studies According to Some Variables Studied Between 2000-2009 Years in Turkey. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (2), 825-838. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24242/257013