Year 2011, Volume 10, Issue 3, Pages 1199 - 1220 2011-12-01

İlköğretim Öğrencilerinin Epistemolojik İnanışlarıyla, Günlük Yaşam Problemlerini Çözebilme ve Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişki
The Relationships Between Epistemological Beliefs of Elementary Students and Their Problem Solving Abilities and Academic Achievement Levels

İsmail Evcim [1] , Halil Turgut [2] , Fatma Şahin [3]

266 356

Mevcut modeller üzerinden tanımlanmış ve dört alt boyutta ele alınmış bir epistemolojik inanış açılımının esas alındığı bu araştırmada, ilköğretim öğrencilerinin epistemolojik inanışlarıyla fen kazanımlarını günlük yaşam problemlerinin çözümünde kullanabilme düzeyleri ve akademik başarıları arasındaki ilişki sorgulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda 61 ilköğretim öğrencisi yer almış, Türkçeye adaptasyonu yapılan 5’li Likert tipinde bir epistemolojik inanışlar ölçeği, açık uçlu problem durumları içeren bir form ve öğrencilerin SBS puan ortalamaları ile karne not ortalamaları veri kaynaklarını oluşturmuştur. Söz konusu araçlar yoluyla ulaşılan veriler nicel olarak analiz edilerek ilgili değişkenler arasında anlamlı ilişkilerin söz konusu olup olmadığı değerlendirilmiştir. Ulaşılan bulgular öğrencilerin epistemolojik inanışları ile fen kazanımlarını günlük yaşam problemlerinin çözümünde kullanabilme düzeyleri ve akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Söz konusu ilişki, farklı ölçme araçları ve süreçleri ile ulaşılan veriler üzerinden yapılan bir değerlendirme sonucunda ulaşılmış olması açısından anlamlı bulunmuştur. Bu ilişki bir sebep sonuç bağlamı sunmasa da araştırmanın kuramsal çerçevesi doğrultusunda ele alındığında epistemolojik inanışlara odaklanma ve bilgiye dair inanışları gündeme getirme yoluyla diğer değişkenler için de anlamlı bir zemin oluşturulabileceğinin işaretlerini sunmuştur. Bu şekilde hem öğrencilerin öğrenme deneyimlerinin, öğretim materyallerine yaklaşımlarının ve izledikleri stratejilerin olumlu yönde etkileneceği hem de inanışların geliştirilmesi için uygun ortamların oluşturulabileceği öngörülmüştür
The aim of this study was to analyze the relationships between epistemological beliefs of elementary students and their levels of use of science content knowledge in daily problems and academic achievements in which an epistemological beliefs approach with four dimensions in accordance with contemporary models was occupied. The participants of the study were 61 elementary students. The study employed a Likert type questionnaire which was adapted to Turkish, a form composed of open ended problems and students’ average SBS points with their average academic grades. The data obtained were examined quantitatively for possible significant correlations between students’ epistemological beliefs and their problem solving abilities and academic achievements. The findings of the research yielded significant relationships between these variables which were found to be important since they were obtained by the use of different types of data sources and measurement processes. According to these findings, the importance of designing instruction that focuses on epistemological beliefs was underlined. Through such a process, it was anticipated that the students’ approaches to their learning experiences, instructional materials, learning strategies should be affected positively and proper environments for developing epistemological beliefs should also be constituted
Other ID JA32RE55UZ
Journal Section Article
Authors

Author: İsmail Evcim
Institution: ?

Author: Halil Turgut
Institution: ?

Author: Fatma Şahin
Institution: ?

Dates

Publication Date: December 1, 2011

APA Evcim, İ , Turgut, H , Şahin, F . (2011). The Relationships Between Epistemological Beliefs of Elementary Students and Their Problem Solving Abilities and Academic Achievement Levels. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (3), 1199-1220. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24243/257018