Year 2011, Volume 10, Issue 3, Pages 1149 - 1170 2011-12-01

Today, Coppersmith’s Business in the City of Gaziantep
Günümüzde Gaziantep İlinde Bakırcılık

Melda Özdemir [1] , Fatma Ozan Kaya [2]

438 1796

Coppersmith’s business which ability, taste of Anatolian human reflected for a long time is still maintained by coppersmiths in the city of Gaziantep. In this research coppersmith’s business was studied in Gaziantep which beautiful and valuable products are produced and about of coppersmith’s business techniques, tools and kinds of products which is production in district were informed
Binlerce yıldır Anadolu insanının becerisini ve zevkini yansıtan bakırcılık sanatı, Gaziantepli ustalarca halen sürdürülmektedir. Bu araştırmada Gaziantep’te bakırcılığın genel durumu incelenmiş, ürün yapım tekniği, kullanılan araçlar ve yörede üretilen ürünlerin çeşitleri hakkında bilgiler verilmiştir
  •  Anonim.(1993). Türk El Sanatları. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.  Anonim.(2008). Gaziantep El Sanatları. www.gaziantepkulturturizm.gov.tr. Erişim tarihi : 02.03.2009.  Bezirci, Z. (2001). Konya’da Bulunan Bakır İşçiliği Ürünü Eserler ve Konya İli Bakır İşçiliğinin Bugünkü Durumu. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.  Erdoğan, Z., Etikan, S. (2002). “Kavaklıdere İlçesinde Dövme Bakırcılık,” Ekin Dergisi, 19; 91-96,  Erginsoy, Ü. (1978). İslam Maden Sanatının Gelişmesi. Türk Sanat Eserleri Dizisi, İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları: 265.  Karpuz, E. (1996). Anadolu’da Türk Mutfak Mimarisi ve Madeni Kullanım Eşyaları (18-20 Yüzyıl). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmış Doktara Tezi, Konya  Kaya, F. (1981). El ve Köy El Sanatları Çerçevesinde Bakırın İşlenmesi (Bakırcılık) Üzerinde Bir Araştırma ,Ankara: A.Ü. Ziraat fakültesi Yayınları.  Kayaoğlu, İ.G. (1981).“Balkan Dillerini Türkçe’den Geçen Bakırcılık Terimleri ve Bakır Kap- Kacak Adları,“ 3.Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Ankara.  Kayaoğlu, İ.G.(1984).“Bakır Kap Yapım Teknikleri I. Dövme Tekniği,” Folklor ve Etnografya Araştırmaları. 217-19
  •  Kayaoğlu, İ.G.(1985).“ “Bakırcılık“. 4. Ulusal El Sanatları Sempozyum Bildirileri, İzmir.
  •  Kayabaşı, N. (1998). Çorum İlinde Yapılan Dövme Bakır Eşyalarını Tanıtılması. Ekin Dergisi. Ankara: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yayınları. Sayı:5, Sayfa: 70-72.
  •  Kazmaz, S. (1973). “Bakırcılık“ Küçük Sanat Alanında Bir İnceleme. Ankara
  •  Leventoğlu, A.S. (2006). Gaziantep Hasan Süzer Etnografya müzesinde bulunan ortaçağ ve sonrası döneme ait madeni mutfak kapları. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.  Özlü, Z. (2006). XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Gaziantep Mutfağı, Milli Folklor, Yıl. 18, sayı: 72, s.119.
  •  Sözer, Y. (1998). Denizli Yöresi Mutfağında kullanılan Bakır Madeni Eşyası. (18- 19. Yy). Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.  Uğurluer, M. (2002). Osmanlı Dönemi Gaziantep El Sanatları, Gaziantep: s.11.
Other ID JA32RE85DN
Journal Section Article
Authors

Author: Melda Özdemir
Institution: ?

Author: Fatma Ozan Kaya
Institution: ?

Dates

Publication Date: December 1, 2011

APA Özdemir, M , Ozan Kaya, F . (2011). Today, Coppersmith’s Business in the City of Gaziantep. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (3), 1149-1170. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24243/257023