Year 2011, Volume 10, Issue 3, Pages 1057 - 1076 2011-12-01

Osmanlı Döneminde Maraş’ta İktisadi Faaliyetler: 19. Yüzyılın Sonu ve 20. Yüzyılın Başlarında
Economic Activities of Maraş during the Ottoman Period: At the End of 19th Century and at the Begining of 20th Century

Harun Şahin [1]

198 1025

Bu çalışma 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarını kapsamaktadır. Bu çalışmada Maraş’ta iktisadi faaliyetleri Osmanlı arşiv belgeleri ve Halep Vilayet Salnameleri’nden yararlanarak ortaya koymaya çalıştık. Maraş, coğrafi konumu ve tarıma elverişli toprağı nedeniyle tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle tarihte önemli bir ticaret ve üretim merkezi olmuştur.Osmanlı döneminde Halep ve Maraş ülkenin önemli tekstil üretim merkezleriydi.19. yüzyılın sonlarında geleneksel yöntemlerle üretilen sınaî mamuller Avrupa’ya ve uzak pazarlara ihraç edilmekteydi. Aynı dönem Maraş’ta artan nüfusa paralel olarak üretimde ve özellikle dokuma alanında faaliyet gösteren işletme sayılarında artış olmuştur. 20. yüzyılın başlarında ise şehirde iktisadî canlılığın arttığı görülmektedir. Bölgede tarım ve hayvancılığın yaygın olarak yapılması tarıma dayalı sanayi kollarının da gelişmesini sağlamıştır
This study includes end of the nineteenth century and the begining of twentieth century. In this study, we have tried to put forward at the economic activities of Marash. For this, we have used Ottoman archival documents and Aleppo Province Salnames. Marash, geographical location and because of arable land throughout history has been home to many civilizations. For this reason, Marash became an important commercial and manufacturing center in the past. Aleppo and Marash have been major textile manufacturing center of the country during the Ottoman period. At the end of nineteenth century, traditional industrial products were exported to Europe and away from markets. Marash textile sector has been an increase in the number of businesses in line with the growing population. At the begining of the twentieth century, economic vitality increased in the city. Agriculture and animal husbandry in the region advanced. Accordingly, the agro-based industries have developed
Other ID JA32RC99HP
Journal Section Article
Authors

Author: Harun Şahin
Institution: ?

APA Şahin, H . (2011). Economic Activities of Maraş during the Ottoman Period: At the End of 19th Century and at the Begining of 20th Century. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (3), 1057-1076. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24243/257027