Year 2011, Volume 10, Issue 3, Pages 1037 - 1055 2011-12-01

CHP Teftiş Raporlarına Göre II. Dünya Savaşı Yıllarında Gaziantep
Gaziantep during World War II according to the Inspectional Reports of CHP

Metin KOPAR [1]

197 716

Parti Müfettişliği, 1923 yılında CHP’nin bir örgüt ve siyasî bir parti olarak görevlerini yerine getirebilmesi amacıyla öngördüğü siyasî reformlardan biri olarak uygulanmıştır. Amaç, parti örgütü üzerinde denetimi sağlamak ve partinin geleneksel merkeziyetçi yapısını güçlendirmektir. Müfettişler bölgeleri dâhilindeki vilayetlerin yol ve nakil vasıtaları ve mevsimlerin seyri bakımından, senede iki defa olmak üzere, yapacakları teftişleri programlayarak, hangi ay nerede bulunacaklarını bildirir bir teftiş plânı tanzim edip, CHP genel sekreterliğine göndermişlerdir. Bu çalışma gerek Gaziantep bölgesi parti müfettişlerinin ve gerekse de Gaziantep mebuslarının 1941-1945 dönemi içerisinde tanzim ettikleri teftiş raporları ışığında Gaziantep’in sosyo-ekonomik ve kültürel durumunu tespit etmek amacına yöneliktir
The Party Inspectorship, under the special circumstances of the period, has been held as one of the political reforms carried out by RPP so as to fulfil its duties both as an organisation and a political party. The aim has been to exercise supervisory control over the party organisation and to make the party’s traditional centralist structure strong. The inspectors would schedule their inspections twice a year in terms of means of transportation and course of seasons in their own provinces, would prepare a plan for the inspections, informing as to where they would be in which month, and would send them to the secretariat general of RPP. This paper aims to ascertain the socio-economic and cultural status of Gaziantep in the light of the inspection reports drawn up by both the party inspectors of the district of Gaziantep and the deputies of Gaziantep during 1941-1945
Other ID JA32RC82TR
Journal Section Article
Authors

Author: Metin KOPAR
Institution: ?

Dates

Publication Date: December 1, 2011

APA KOPAR, M . (2011). Gaziantep during World War II according to the Inspectional Reports of CHP. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (3), 1037-1055. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24243/257028