Year 2011, Volume 10, Issue 1, Pages 147 - 163 2011-06-01

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Cinsiyete Göre Farklılık Gösterir Mi? Otel İşletmeleri Açısından Bir Değerlendirme
Does Organizational Citizenship Behavior Differ According To The Gender? A Research on Hotel Operations

Alptekin Sökmen [1] , Yasin Boylu [2]

358 588

Çağımızda örgütler, günlük hayatımızda önemli roller üstlenmekte ve bir bakıma toplum, örgütler bileşiminden oluşmaktadır. Küreselleşme ve rekabet gibi olgular, örgütleri farklı ve yeni arayışlara götürmekte, bu durum da, beraberinde örgüt çalışanlarının daha farklı sorumluluk ve performans göstermelerini gerektirmektedir. Son yıllarda yönetim literatüründe üzerinde fazla çalışılan konulardan birisi olan örgütsel vatandaşlık kavramının da, işgörenlerin örgüt faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliği açısından önem taşıdığı ifade edilmektedir. Bu kapsamda Ankara’daki otel işletmelerinin sınır departmanlarında gerçekleştirilen çalışmada, örgütsel vatandaşlık davranışının otel işgörenleri tarafından ne derece benimsendiği ve gösterilen davranışların cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiş, birtakım yararlı bulgulara ulaşılmıştır. Buna göre, incelenen otel işletmelerinde çalışan işgörenler, örgütsel vatandaşlık davranışları göstermekte ve bu davranışlar işgörenlerin cinsiyetine göre farklılaşmaktadır
In current age, organizations assume important roles in our daily lives and in a sense, the society is consisted of a group of organizations. Facts like globalization and competition carry organizations to new and different searches and this situation requires employees of an organization to take over more different responsibilities and show different performance. Organizational Citizenship concept that has recently been worked on in management literature, accepted as important concept for efficiency and effectiveness of organizations. In light of the abovementioned information, this study aims to identify organizational citizenship behavior of frontline employees of hotel operations in Ankara and if this citizenship behavior differs according to gender. The results demonstrate that, front line employees show citizenship behaviors and these behaviors differ according to their gender
  • Allison, B., Voss, R. S. ve Dryer, S. (2001). Student Classroom and Career Success: The Role of Organizational Citizenship Behavior, Journal of Education for Business, 76 (5): 282-294.
  • Baron, J. (1998). Judgment Misguided: Intution and Error in Public Decision Making. Oxford: Oxford University Press.
  • Baron, J. (2000). Thinking and Deciding. 3th. Edition, Cambridge University Press. Basım, H. N. ve Şeşen, H. (2006). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği Uyarlama ve Karşılaştırma Çalışması, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 61 (4): 83-102.
  • Fisher, C. D. (1990). On the Dubious Wisdom of Expecting Job Satisfaction to Correlate with Performance, Academy of Management Journal, 5: 607-612.
  • Greenberg, J. ve Baron, R. A. (2000). Behavior in Organizations. 7th. Edition, New Jersey: Prentice-Hall.
Other ID JA33YH47EM
Journal Section Article
Authors

Author: Alptekin Sökmen
Institution: ?

Author: Yasin Boylu
Institution: ?

APA Sökmen, A , Boylu, Y . (2011). Does Organizational Citizenship Behavior Differ According To The Gender? A Research on Hotel Operations. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (1), 147-163. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24244/257030