Year 2011, Volume 10, Issue 1, Pages 281 - 291 2011-06-01

Meena Alexander’ın Fault Lines’ı ile Bharati Mukherjee’nin Desirable Daughters’ında Kadına Dair Kültürel Kodlar
Cultural Codes About Women in Meena Alexander’s Fault Lines and Bharati Mukherjee’s Desirable Daughters

Bülent C. Tanrıtanır [1] , Fırat Yıldız [2]

161 381

Meena Alexander ve Bharati Mukherjee Hint kökenli Amerikalı feminist yazarlardır. Bu çalışma Meena Alexander‟ın Fault Lines ve Bharati Mukherjee‟nin Desirable Daughters adlı romanları üzerinde odaklanmış bir çalışmadır. Her iki yazarın hayatlarında paralellikler göze çarpmaktadır. Her iki yazar da aynı kültürde doğmuş ve birer batılıyla evlenmiştir. İkisi de evliliklerinin ardından batıya göç etmişlerdir. Burada bu evliliklerin onlar için kendi kültürlerinden bir kaçış olduğu fikri savunulmaktadır. Doğdukları kültür ile sonradan göç ettikleri kültür arasında kadına olan yaklaşım açısından çok büyük bir fark vardır. Söz konusu yazarlar için yeni kültür bazı olumsuzlukları da beraberinde getirse bile, kadın hak ve özgürlükleri açısında eski kültüre tercih edilmektedir. Bu çalışma da söz konusu yazarların batıya göç etmelerinin feminist anlayışı benimsemeleri üzerinde ki etkisini ele almaktadır
Meena Alexander and Bharati Mukherjee are India-origin feminist American writers. This study focuses on Meena Alexander‟s Fault Lines and Bharati Mukherjee‟s Desirable Daughters. There are certain parallels in the lives of these two writers. They were born in the same culture, they got married to westerners, and they both migrated to the west after their marriages. This study suggests that their marriages were an escape from misoginistic traditions. There is a big gap between the two cultures in respect to the approach to women. For these writers, the new culture is preferable to the older one although there are some obstacles in it; this study focuses on the effects of the western world on their feminist transformation
Other ID JA33YJ45HK
Journal Section Article
Authors

Author: Bülent C. Tanrıtanır
Institution: ?

Author: Fırat Yıldız
Institution: ?

Dates

Publication Date: June 1, 2011

APA Tanrıtanır, B , Yıldız, F . (2011). Cultural Codes About Women in Meena Alexander’s Fault Lines and Bharati Mukherjee’s Desirable Daughters. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (1), 281-291. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24244/257034