Year 2011, Volume 10, Issue 1, Pages 77 - 92 2011-06-01

Yönetim Kurulu Büyüklüğünü Belirleyen Faktörler ve Yönetim Kurulu Büyüklüğü ile Firma Performansı Arasındaki İlişki: Türk Sermaye Piyasası Üzerine Bir İnceleme
Factor Determining Board Size and the relationship between Board Size and Firm Performance: an Investigation of Turkish Capital Market

Mehmet AYGÜN [1] , Süleyman İÇ [2] , Cem SAYIN [3]

334 562

Bu çalışmanın temel amacı, yönetim kurulu büyüklüğünü belirleyen faktörler ve yönetim kurulu büyüklüğü ile firma performansı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na kayıtlı 98 firmanın 2006–2007 yıllarına ait verilerinden yararlanılmıştır. Ampirik analizlerde regresyon ve korelasyon teknikleri kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda yönetim kurulundaki üye sayısını belirleyen en önemli faktörün firma büyüklüğü olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra yönetim kurulundaki üye sayısı ile firma borçlanma oranı arasında da negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir
The main purpose of this study is to examine factors determining corporate board size and the relationship between corporate board size and firm performance. To achieve this objective data from 98 companies registered in the Istanbul Stock Exchange during the period of 2006–2007 were used. Regression and correlation analyses were used for empirical analysis. As a result of the analyses, firm size was found to be the most important factor in determining corporate board size. Moreover, there is statistically significant negative correlation between corporate board size and firm debt ratio
Other ID JA33YG96YU
Journal Section Article
Authors

Author: Mehmet AYGÜN
Institution: ?

Author: Süleyman İÇ
Institution: ?

Author: Cem SAYIN
Institution: ?

APA AYGÜN, M , İÇ, S , SAYIN, C . (2011). Factor Determining Board Size and the relationship between Board Size and Firm Performance: an Investigation of Turkish Capital Market. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (1), 77-92. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24244/257037