Year 2011, Volume 10, Issue 1, Pages 257 - 279 2011-06-01

Orhan Veli’de “Kaçış”
Theme of Flight in Orhan Veli’s Poems

Arif Yılmaz [1]

231 1713

Orhan Veli Kanık, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatımızın önemli isimlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiirimizde yapmak istediği dönüşüm, yeni fikir hareketlerini kendi nesline aktarma çabası onun ayırıcı özelliklerinden bazılarıdır. Yeni kurulmuş Cumhuriyet‟in sancılı ilk yıllarına, İkinci Dünya Savaşının bunalımlı havası eklenince Orhan Veli ve nesli bundan olumsuz etkilenmiş, yetişme şartları, sosyal çevreleri ve kişiliklerinden daha başka nedenlerle bulunduğu mekândan ve zamandan uzaklaşmak istemişlerdir. Bu çalışmada, Orhan Veli‟nin neyden nereye ve neden uzaklaşmak istediğini şiirlerinden hareketle ortaya konulmaya çalışılmış; bu çabamıza zaman zaman düzyazıları da yol gösterici olmuştur. Psikoloji biliminin yardımıyla karakter tahlilleri ve şiirlerine yansıması çözümlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak görülmüştür ki, Orhan Veli Kanık neslinin diğer birçok sanatçısı gibi kendini huzurlu ve mutlu edecek arayışlar içerisinde olmuş, bazen de bunu gerçekleştirmiştir
Orhan Veli Kanik is one of the most prominent figures in the literature of the Republican era. Among his distinguishing characteristics is the fact that he tried to bring about a transformation in literature and that he wanted to transfer new ideas and thoughts to his own generation. Tumultuous first years of the newly established Republic, together with depressive mood of the Second World War, affected Orhan Veli and his generation deeply and they wanted to desert the place and time they were in due to reasons other than conditions in which they were brought up, their social environment and personality. In this study, we tried to find out where Orhan Veli wanted to desert, where he wanted to escape and why by analyzing his poems. In certain places his essays were also of great help in finding answers to such questions. With the help of the science of psychology, character analysis and its reflection in his poetry was accomplished. As a result, the study has shown that like many other artists of his generation, Orhan Veli Kanik, too, tried to lead a peaceful and happy life and sometimes accomplished his goal
Other ID JA33YJ35CS
Journal Section Article
Authors

Author: Arif Yılmaz
Institution: ?

APA Yılmaz, A . (2011). Theme of Flight in Orhan Veli’s Poems. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (1), 257-279. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24244/257042