Year 2011, Volume 10, Issue 1, Pages 165 - 180 2011-06-01

Meslek Yüksekokullarında Muhasebe Eğitimi ve Kalitesi Üzerine Bir Not
A Note on Accounting Education in Vocational Schools and Its Quality

Fehmi Karasioğlu [1] , Haluk Duman [2]

272 705

Muhasebe geçmişe yönelik sağlıklı, eksiksiz ve doğru bilgiler sunması aynı zamanda geleceğe yönelik planların hazırlanmasında doğru ve etkin karar alma sürecinde yol göstericidir. Diğer bir ifade ile muhasebe işletmelerin içinde bulunduğu mevcut duruma ilişkin bilgiler sunarken aynı zamanda geleceğe ilişkin reel kararların alınması, risklerin ve fırsatların tespit edilmesinde yol gösterici olacaktır. Muhasebenin bütün bu fonksiyonlarını başarılı bir şekilde yerine getirebilmesi “muhasebe mesleği” ni benimseyen kişilerin iyi bir eğitim almasına bağlı olacaktır. Eğitimin kalitesi şüphesiz birçok faktörün etkisi altındadır. Bu faktörlerin tespit edilmesi, reel ekonominin taleplerinin göz önünde bulundurulması ve öğretici, öğrenci ve ortam ( kişisel ve fiziksel imkânlar) ile öğrenme tekniklerinin geliştirilmesi ile “ eğitim kalitesi” artırılabilir. Dört dönem boyunca öğrenciye verilecek muhasebe eğitiminde bir modelin geliştirilmesi; ayrıca bu konuda eğiticilerin gerekli bilgi, donanım ve sorumluluğa sahip olmaları gerekmektedir. Kurulan eğitim modelinin bilgisayar ortamında bir program vasıtasıyla örnek işletmeler veya “vak’a çalışmaları yoluyla takip edilmesi gerekir. Kurulan eğitim modelinin/ modülünün öğretme ve öğrenmeye, yapılan çalışmaların değerlendirmeye sürekli açık olması ve sistem dışında ki yetkililerce eğitimci ve öğrencilerin performanslarının değerlendirmesine izin vermesi gerekmektedir. Ayrıca modülün “şirket tabanlı uygulamalara” açık olması ve piyasaya uyumlu olmasını sağlayacak “iş simülasyonları” içermesi gerekmektedir. Son olarak meslek yüksekokulu muhasebe, işletmecilik vb bölümlerde okumayı seçen ve meslek olarak benimseyen öğrencilere “ kariyer danışmanlık” sisteminin kurulması ve etkin olarak işletilmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu sayede öğrencilerine eğitim boyunca geleceğe ilişkin gerçek hedefler konularak motivasyonlarının canlı tutulması ve yönlendirme ile başarı yakalanabilecektir
Accounting is a way to shows the right ways that relates to the past in a healthy, complete and giving the right information and at the same time is a true thing to plan for the future and give effective decision. In other words while giving the information related to accounting it is also to get the reel decisions, to take the risk and confirm the opportunities which will show the ways in the future. To fulfill all these functions successfully those who assimilate “accounting business” are the ones who get a good education on accounting. It is true that the quality of education is related to many factors. To increase the quality in education, these factors should be confirmed, the reel economy demand should be considered and educational, students and the surrounding should be developed by technical learning. The development of a model in the accounting education during the four semesters that the students will get; moreover, the instructors should have the required information, skills and responsibilities on this issue. The educational model which has been established on computer environment by a program should be followed by a business or working on issues will lead. The education model / teaching and learning the model, the assessment of the exercise being open all the time and the performances of the teachers and the students should be estimated by the authorities. Additionally, the model being open on “company based on practice” and to make it compatible in the market it should include “work simulation”. Finally, the students who will study accounting, business administration ect. in the departments at vocational school and the ones who accept it as a job should have a “career consultant” system to be settled and it should be operated actively. By this way the students will be able to reach to success by being guided and to keep the motivation alive in their future goals
Other ID JA33YH68MT
Journal Section Article
Authors

Author: Fehmi Karasioğlu
Institution: ?

Author: Haluk Duman
Institution: ?

Dates

Publication Date: June 1, 2011

APA Karasioğlu, F , Duman, H . (2011). A Note on Accounting Education in Vocational Schools and Its Quality. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (1), 165-180. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24244/257060