Year 2010, Volume 9, Issue 3, Pages 759 - 778 2010-12-01

Evaluating Class Teachers' Opinions About Training Class Teachers as a First Level (1st, 2nd, 3rd Grades) and as a Second Level (4th, 5th Grades) Teachers Differently
Sınıf Öğretmenlerinin 1. 2. 3. Sınıflar İçin Ayrı ve 4. 5. Sınıflar İçin Ayrı Yetiştirilmeleri Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Hidayet TOK [1] , Ali Bozkurt [2]

168 1411

This study aims to train the first stage primary school teachers with an alternative program and opens to discussion the present program of training primary teachers. In this proposed new program/ model, it is suggested that the first, second and third grades will be thought by one teacher (First Stage Teacher) and the fourth and fifth grades will be thought by another teacher (Second Stage Teacher). A semistructured questionnaire was administrated to get the opinions of teachers about the proposed program. A total of 63 class teachers from different schools in the villages and city centre of Province Adıyaman in Turkey participated in the study. This study was carried out in 2008-2009 education term. After the obtained data were evaluated, the study revealed that the proposed alternative program of teacher training was adopted by the most of the teachers who participated in the research
Bu çalışma ilköğretim birinci kademede görev alan sınıf öğretmenlerinin yetiştirilmesinde alternatif bir programla yetiştirilmesini amaçlamakta ve uygulanmakta olan sınıf öğretmeni yetiştirme programını tartışmaya açmaktadır. Önerilen yeni programda (modelde), sınıf öğretmenlerin ilköğretim 1. 2. 3. sınıflar için ayrı (Birinci Evre Sınıf Öğretmeni), 4. 5.sınıflar için ayrı (İkinci Evre Sınıf Öğretmeni) yetiştirilmeleridir. Önerilen program hakkında öğretmenlerin görüşünü almak için yarı yapılandırılmış anket uygulanmıştır. Anket 2008-2009 öğretim yılında Adıyaman ilinde görev yapan rastgele seçilen 63 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Elde edilen veriler değerlendirildikten sonra şu sonuca ulaşılmıştır; önerilen alternatif sınıf öğretmeni yetiştirilme programı, araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu tarafından benimsenmiştir.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Yıldırım, E. & Bayraktaroğlu, S. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Adapazarı: Sakarya kitabevi.
 • Celep, C. (2004). Meslek Olarak Öğretmenlik, Anı Yayıncılık, Ankara. S.iii DFES Best Practice Reaserch Project, kent (2008) “Class Teacher or language specialist” http://www.nacell.org.uk/bestpractice/pdfs/Class_teacher.pdf 10.11.2008 tarihinde erişilmiştir.
 • EC. (2000). Green Paper on Teacher Education in Europe. (Eds). F. Buchberger, B.P. Campos, D. Kallos,J. Stephenson. TNTEE, Swedon.
 • Eşme, İ. Karaçay, T. (2002). Öğretmen Yetiştirme Genel Değerlendirme Ve Yeni Model Önerisi, Rapor.http://mail.baskent.edu.tr/~tkaracay/agora/egitim/ogret.htm 13.11.2008 tarihinde erişilmiştir. S.1.,25.
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi. ( 8. Basım). Ankara: Nobel yayın dağıtım. S.77
 • Kavak,Y., Aydın. A, Akbaba, S. ( 2007). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (1982-2007), Yükseköğretim kurulu Yayını.
 • Kilimci, S. (2009) Teacher Training in some EU Contries and Turkey: How similar are they? Procedia Social and Behavioral Sciences.1 (2009)19751980.
 • Luke, A., Luke, C. & Mayer, D. (2000). Redesigning teacher education. Teacher Education, 11(1),5-11.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis : an expanded sourcebook.(2nd Edition). Calif. : SAGE Publications.
 • Patton, M.Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury park, CA: SAGE Publications.
 • Sağlam, M.& Kürüm, D. (2005). Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Öğretmen Eğitiminde Yapısal Düzenlemeler ve öğretmen Adaylarının Seçimi. TC Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı. URL:http://yayim.meb.gov.tr
 • Senemoğlu, N (2008) "Sınıf Öğretmeni Bilgiyi Aktaran Kişi Değil, Bilgiye Ulaşma Yollarını Öğreten Kişidir". S.3. http://yunus.hacettepe.edu.tr/~n.senem/makaleler/sinif_ogr.htm 5.08.2008.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005) Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (2. baskı), Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • YÖK. (1998). Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi. Ankara: Mart.
Other ID JA32RE76SY
Journal Section Article
Authors

Author: Hidayet TOK
Institution: ZİRVE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Author: Ali Bozkurt
Institution: Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü, Adıyaman, Türkiye

APA TOK, H , Bozkurt, A . (2010). Evaluating Class Teachers' Opinions About Training Class Teachers as a First Level (1st, 2nd, 3rd Grades) and as a Second Level (4th, 5th Grades) Teachers Differently. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 9 (3), 759-778. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24245/257047