Year 2010, Volume 9, Issue 3, Pages 669 - 679 2010-12-01

İlköğretim Fen ve Teknoloji İle Sosyal Bilgiler Ders Programlarında Oran ve Orantı
Ratios and Proportions in both Elementary Science & Technology and Social Studies Education Curricula

Ramazan Çeken [1] , Cemalettin Ayas [2]

238 998

Eğitim-öğretimde her bir alan, farklı disiplinlerin birlikte ele alındığı çok disiplinli ve disiplinlerarası bir özellik taşımaktadır. Bu ilişkinin, ortak veya benzer kavramların kullanılması ya da öğretilmesi konusunda ilköğretim Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Matematik dersleri açısından eş zamanlı olarak gelişmesi, eğitimöğretim çalışmalarının etkinliği ve verimliliğinin artması bakımından önem taşımaktadır. İyi bir ilişkilendirme için derslerin programlarına, ünitelerin sıralanışı açısından bütüncül bir anlayış ile bakılmalıdır. Bu nedenle, her üç dersin öğretim programında yer alan oran ve orantı kavramları ile ilişkili kazanımların, zamanlamasının doğru olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada ilköğretim Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Matematik derslerinin oran-orantı kavramları ile ilişkili kazanımları belirlenmiştir. Belirlenen kazanımlar, içerik ve programlardaki sonucunda, kazanımların ve ünitelerin zamanlamasında programın hazırlanma sürecinde yeterli eşgüdümün sağlanamadığı sonucuna ulaşılarak programlar arası ilişkilerdeki düzeltmelere yönelik olarak gerekli önerilerde bulunulmuştur
It is a fact that each branch of educational sciences displays a multidisciplinary and/or inter-disciplinary characteristic. Simultaneous development of inter-disciplinary relationships is important to increase the effectiveness of teaching and learning process in Science and Technology Education, Social Studies and Mathematics courses. This study primarily investigates the inter-disciplinary relationships among Science Education and Social Studies as well as Mathematics Education curricula at the elementary level. These relationships play a crucial role in learning process of these subjects. Since such subjects have related objectives regarding the ratios and proportions, these concepts are needed to be identified and examined. This study therefore compares and contrasts the related objectives of these subjects at the elementary level. The study clearly and surprisingly suggests that the objectives of these subjects are not simultaneous in scope and sequence of curriculum planning. In conclusion, the study points out important suggestions concerning the proper use of objectives for a sound curriculum planning of both subjects
Other ID JA32RD82JB
Journal Section Article
Authors

Author: Ramazan Çeken
Institution: ?

Author: Cemalettin Ayas
Institution: ?

Dates

Publication Date: December 1, 2010

APA Çeken, R , Ayas, C . (2010). Ratios and Proportions in both Elementary Science & Technology and Social Studies Education Curricula. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 9 (3), 669-679. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24245/257051