Year 2010, Volume 9, Issue 3, Pages 607 - 629 2010-12-01

Aday Öğretmenlerin Müfettişlik Kavramına İlişkin Metafor Algıları
Metaphoric Perceptions of Candidate Teachers To The Concept of Inspectors

İzzet DÖŞ [1]

420 956

Bu araştırmanın temel amacı, mesleğe yeni başlamış öğretmenlerin müfettişlik kavramına ilişkin algılarını, metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Metaforlar anlaşılması zor olan konuları, bilindik kavramlarla anlaşılır hale getiren benzetmelerdir. Araştırmanın evren ve örneklemini Hakkari il merkezine 2008 Kasım döneminde ilköğretim okullarına atanan öğretmenlerden “temel eğitim kursu”na katılan 82 öğretmen oluşturmaktadır. Bu öğretmenlere mart-nisan 2009 aylarında yapılan “temel eğitim kursu”nda ulaşılmıştır. Öğretmenlere açık uçlu bir soru sorulmuştur. Açık uçlu soru, “Müfettiş …….. gibidir. Çünkü …………” şeklinde verilmiştir. Bu şekilde her öğretmenin müfettişlik kavramına ilişkin bir metafor üretmesi beklenmiştir. Dağıtılan 82 ölçme aracından 76 tanesi değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda aday öğretmenlerin müfettişleri nasıl algılandığına ilişkin verilere ulaşılmıştır. Mesleğe yeni katılan öğretmenlerin seçilmesindeki amaç ise, bu grubun daha önce müfettişlerle karşılaşmadığı düşünülerek, yeni öğretmenlerin müfettiş imajlarını ortaya çıkarmaktır
The main purpose of this research is to reveal the perceptions of the newly charged teachers about the concept of inspectorship by means of metaphors. Metaphors are comparisons that turn the hard to understand subjects into easy to understand ones with the help of familiar concepts. 82 of the teachers, that were nominated in primary schools in the city centre of Hakkari province in November 2008 and who took the “Basic Education Course” form the universe and the illustration of the research. These teachers were contacted during the “Basic Education Course” that was held in March – April 2009. The teachers were asked an open ended question. The question was “ An inspector is like ... Because ...”. In this wise each teacher was expected to produce a metaphor related to the concept of inspectorship. 76 of 82 surveys were evaluated. The data about how the candidate teachers perceive the inspectors was reached as a result of the research. The aim of choosing the newly charged teachers was to reveal the new teachers‟ inspector images by considering their first time to meet the inspectors
 • Alpaslan, S. (2007). Sanayi Ve Bilgi Toplumu Yönetim Metaforlarının Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Arslan, M. M Ve M Bayrakçı. (2006). Metaforik Düşünme Ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim Öğretim Açısından İncelenmesi. Milli Eğitim, 171, 100-107.
 • Aydın, İ. H. (2006). Bir Felsefî Metafor “Yolda Olmak”. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi. Cilt 6, 4, 9-22.
 • Balcı, B. (2007). İlköğretim Müfettişleri Ve İlköğretim Okulu Müdürlerinin; İlköğretim Müfettişlerinin Rehberlik Rollerini Gerçekleştirme Düzeylerine İlişkin Algıları, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bennett, T. (2006). Clinical Supervision Marriage: A Matrimonial Metaphor For Understanding The Supervisor-Teacher Relationship. Http://Www.Eric.Ed.Gov/Erıcwebportal/Contentdelivery/Servlet/Erıcservlet?Accno =Ed480183, (12.07.2008).
 • Beşkardeş, S. (2007). Üstün Zekâlı Ve Özel Yetenekli Öğrencilerin Yabancı Dil (İngilizce) Öğretiminde Metafor Sisteminin Uygulanması. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Camp, E. (2006). Contextualism, Metaphor, And What İs Said. Http://Www.Google.Com. (12.07.2008).
 • Cerit, Y. (2008). Öğrenci, Öğretmen Ve Yöneticilerin Müdür Kavramı İle İlgili Metaforlara İlişkin Görüşleri. Eğitim Ve Bilim, Cilt 33, 147, 3-13.
 • Clarken, R. H., (1997). Five Metaphors For Educators.. Http://Www.Eric.Ed.Gov/Erıcwebportal/Contentdelivery/Servlet/Erıcservlet?Accno =Ed407408. (12.07.2008).
 • Cornelissen, Joep P., Oswick, C., Christensen, Lars T., Ve Phillips, N. (2008). Metaphor İn Organizational Research: Context, Modalities And Implications For Research Introduction. Organization Studies. 29 (7):8-22.
 • Çelikten, M. (2006). Kültür Ve Öğretmen Metaforları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 21, 269-183.
 • Döş, İ., (2005). İlköğretim Düzeyinde Kullanılan Öğretmen Teftiş Formunun Yeterlik Düzeyine İlişkin, Denetçi, Yönetici Ve Sınıf Öğretmeni Algıları. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Dur, F. (2006). Understandıng Metaphor: A Cognıtıve Approach Focusıng On Identıfıcatıon And Interpretatıon Of Metaphors İn Poetry. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Girmen, P. (2007). İlköğretim Öğrencilerinin Konuşma Yazma Sürecinde Metaforlardan Yararlanma Durumları. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Heywood, J., S. Elena Ve S. Mick. (2002). Linguistic Metaphor İdentification İn Two Extracts From Novels. Language And Literature. 11(35):34-54.
 • Hogler, R., Gross Michael A., Hartman Jackie L., And Cunliffe Ann L. (2008). Meaning İn Organizational Communication: Why Metaphor Is The Cake, Not The Icing. Management Communication Quarterly. 21: 393-412.
 • İlğan, A. (2008). Klinik Denetimden Gelişimsel Ve Yansıtıcı Denetime Geçiş. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 263-282.
 • Levine, P.M. (2005). Metaphors And Images Of Classrooms. Http://Www.Eric.Ed.Gov/Erıcwebportal/Contentdelivery/Servlet/Erıcservlet?Accno =Ej724893, (12.07.2008).
 • Opez, Jose J. (2007). Notes On Metaphors, Notes As Metaphors: The Genome As Musical Spectacle. Science Communication. 29(7):1-29.
 • Mojtabai , R. (2000). Delusion As Error: The History Of A Metaphor. History Of Psychiatry, 11 (003):1-13.
 • Oğuz, E., K. Yılmaz, M. Taştan. (2007). İlköğretim Denetmenlerinin Ve İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Denetim İnançları. Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 39-51
 • Özmen, F., C. Batmaz. (2006). İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretmen Denetimindeki Etkililikleri, Hizmet Yılı Ve Görev Türü Değişkenine Göre Öğretmen Görüşleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 102-120
 • Randall E. G. Jennıfer A. B. Jennifer. (2005). Pre-Servıce Elementary School Teachers‟ Metaphors For The Concept Of Statıstıcal Sample. Statistics Education Research Journal, 4(2), 27-42.
 • Rızvanoğlu, K. (2007). Grafik Kullanıcı Arayüzlerinde Metaforların Kültürlerarası Kavranışı (Fransa Ve Türkiye’de Bir E-Öğrenim Sitesi Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Çalışma). Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Saban, A. (2004). Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2, 135-155.
 • Saban, A, B. N. Koçbekir, A Saban. (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6 (2) 461-522.
 • Semerci, Ç. (2007). Program Geliştirme Kavramına İlişkin Metaforlarla Yeni İlköğretim Programlarına Farklı Bir Bakış. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31 (2), 125-140.
 • Steger, T. (2007). The Stories Metaphors Tell: Metaphors As A Tool To Decipher Tacit Aspects İn Narratives. Field Methods. 19 (3):1-22.
 • Sten, G. (2002). Towards A Procedure For Metaphor İdentification. Language And Literature. 11(17)
 • Sünbül, Ö. Ve Y. İnandı. (2005). İlköğretim Ve Lise Öğretmenlerinin, İlköğretim Ve Bakanlık Müfettişlerine İlişkin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, (2), 214-226.
 • Tanrıverdi, L. (2008). İlköğretim Müfettişlerinin İş Tatmini İle Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tamimi, Y. (2005). Örgüt Kültürünün Metaforlarla Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Taymaz, H. (2010). Eğitim Sisteminde Teftiş Kavramlar İlkeler Yöntemler, Ankara: Pegema Yayınları.
 • Töremen, F. M. Hozatlı. (2006). İlköğretim Okul Yöneticilerinin, İlköğretim Denetçilerinin Kurum Denetiminde Gösterdikleri Liderlik Davranışlarına İlişkin Görüşleri. Milli Eğitim, 170, 202-217.
 • Töremen, F., İ. Döş. (2009). İlköğretim Öğretmenlerinin Müfettişlik Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9 (4),
 • Türk Dil Kurumu. (2008). Www.Tdk.Gov.Tr. Http://Www.Tdk.Gov.Tr/Tr/Default.Aspx?
 • Ünal, A. M Gürsel. (2007). İlköğretim Denetçilerinin Öğrenen Organizasyon Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 463-483.
 • Yıldırım, A. (2006). İlköğretim Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 715-728.
 • Yılmaz, A. (2007). İlköğretim Müfettişlerinin Mesleki Görevlerini Yerine Getirme Durumları İle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki. Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Yılmaz, Ç. (2007). Derrıda’nın Metafor Kullanımı. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Other ID JA32RF22GR
Journal Section Article
Authors

Author: İzzet DÖŞ
Institution: Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Müfettişleri Bürosu Merkez/Hakkari

APA DÖŞ, İ . (2010). Metaphoric Perceptions of Candidate Teachers To The Concept of Inspectors. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 9 (3), 607-629. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24245/257069