Year 2010, Volume 9, Issue 2, Pages 425 - 457 2010-12-01

İlköğretim 2. Devre Öğrencilerinin Şikâyet Etme Davranışlarının Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
Evaluating Primary Education Second Level Students' Complaining Behaviours According to Teachers', Students' and Parents' Views

Bayram Özer [1] , İsmail Gelen [2] , Recep Kahramanoğlu [3]

231 1056

Bu araştırma, genel tarama türlerinden, betimsel bir eylem araştırmasıdır. İlköğretim 2. devre öğrencilerinin şikâyet etme durumlarının öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2008–2009 eğitim öğretim yılında Hatay ilinin Antakya merkez ilçesinden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen 25 ilköğretim okulundan görev yapan 183 4 ve 5. sınıf, sınıf öğretmeni ve 6 ilköğretim okulundan kritik durum ve fırsatçı durum örneklemi ile seçilen 60 öğrenci ve bu öğrencilerin velileri ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak anket ve 2 adet görüşme formu kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde, bağımsız değişkenler için bağımsız gruplar t-testi yapılmıştır. Anket maddeleri her soru için ayrı ayrı frekans ve aritmetik ortalama ile yorumlanmıştır. Nitel verilerin analizinde ise içerik çözümlemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen görüşlerinin, sınıf içerisindeki öğrenci şikâyetlerinin görülme sıklığı konusunda cinsiyetlerine ve mezun oldukları okul türlerine göre değişmediği fakat kıdemlerine göre değiştiği belirlenmiştir. Öğrencileri sınıf ortamında en çok rahatsız eden durumun sınıfta aşırı gürültü olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin, öğrenci şikâyetlerine karşı anlayışlı davrandıkları, ailelerin ise kızarak tepki verdikleri belirlenmiştir. Velilere göre öğrencilerin okulla ilgili şikâyetleri sınıfların çok kalabalık olması ve lavaboların kirli olmasıdır. Veliler çocukların okulla, öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla ilgili şikâyetlerinde ilk olarak öğretmenleriyle görüşmeyi tercih etmektedirler
This research, general scan types, an action research is descriptive. Primary 2 students complained of circuit status teachers, students and parents in line with comments made to evaluate. Research in academic year 2008-2009 of the province of Hatay Antakya district centers selected through simple random sampling method in 25 primary schools serving the 183 4 and 5 class teacher and 6 from the critical state primary schools and 60 students selected through opportunistic sample of cases and was conducted with parents of these students. Surveys as a means of data collection form was used and 2 interviews. Independent groups t test for independent variable was done. Survey item for each questions are interpreted separately by the preequency and mean. According to research results, opinions of teachers, students in the classroom frequently seen complaints about gender and vary according to type of school they did not graduate but was determined to vary according to seniority. Students in the classroom environment in the class of the most disturbing situations where excessive noise has emerged. Teachers, students complain they are acting against the understanding of families responding to the girls they were determined. According to parents of students complained about the school class is very crowded and the sink is dirty. Parents with school children, teachers and friends about the complaint as the first teachers prefer to have interviews
Other ID JA32RC66ZV
Journal Section Article
Authors

Author: Bayram Özer
Institution: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Author: İsmail Gelen
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Author: Recep Kahramanoğlu
Institution: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

APA Özer, B , Gelen, İ , Kahramanoğlu, R . (2010). Evaluating Primary Education Second Level Students' Complaining Behaviours According to Teachers', Students' and Parents' Views. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 9 (2), 425-457. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24246/257076