Year 2010, Volume 9, Issue 2, Pages 279 - 301 2010-12-01

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında Öğrenim Gören Öğrencilerin Otelcilik Mesleğine İlişkin Algıları
The Conceptions of Hotel Management Profession of The Students Studying in Tourism and Hotel Management Program

Atınç OLCAY [1] , Zafer ÇELİK [2]

313 1207

Otelcilik, insanın insana hizmet etmede şartların zorlandığı, imkânların en üst seviyede gerçekleştiği, bir hizmet sektörüdür. Hizmeti verenin de alanın da merkezinde insanın olduğu nadir iş kollarından birisidir. Üstün ve kusursuz bir hizmet esasına dayanması, farklı kültür ve milletlere hitap etmesi, ağır çalışma koşulları, güler yüz ve hoşgörü temelli olması gibi nedenlerden ötürü otelcilik mesleği büyük bir özveri ve fedakârlık ister. Bu noktada işini, mesleğini sevmeyen, saygı duymayan bir otelcinin başarılı olması mümkün olamadığı gibi ruhen ve bedenen de mutlu olması imkânsızdır. Bu araştırma, Gaziantep Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’nda eğitim gören öğrencilerin otelcilik mesleğine ilişkin algılamalarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bununla beraber, otelcilik meslek algılamasını belirlemeye yönelik tutum ifadeleri ile öğrencilerin cinsiyetleri ile mezun oldukları lise türü değişkenleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılığın olup olmadığına da bakılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; öğrencilerin otelcilik mesleğine ilişkin algılamalarının ağırlıklı olarak olumlu olduğu ve otelcilik meslek algılamasını belirlemeye yönelik bazı tutum ifadeleri ile araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyeti ve mezun oldukları lise türü değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir
Hotel management is a service industry sector in which circumstances are requirea by one human serving another and where opportunities are highly materialized. It is one of the rare business types where “human” is at the center bath as the service provider and the receiver. İt depends on flawless service that addresses different cultures and nations, depends on hard working conditions and requires smiling face and tolerance in its nature. Thus hotel management profession necessitates commitment and sacrifice. In this respect, it is impossible for a hotelkeeper that does not like and respect his/her profession to become neither successful nor happy spiritually and physically. This research is conducted to find out the conceptions of the students in Gaziantep University Tourism and Hotel Management Community College. Additionally, in this research, it is observed whether the correlation between students’ approach to define hotel management as a profession have a meaningful difference in statistical variables like gender and the type of high school that they have graduated. Results indicate that large numbers of students participating in this research have a positive conception of the hotel management profession and there are determined meaningful differences between students’ approach towards the hotel management profession and their statistical variables like gender and the type of high school they graduated
Other ID JA32RC39CG
Journal Section Article
Authors

Author: Atınç OLCAY
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

Author: Zafer ÇELİK
Institution: Zirve Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Gaziantep

Dates

Publication Date: December 1, 2010

APA OLCAY, A , ÇELİK, Z . (2010). The Conceptions of Hotel Management Profession of The Students Studying in Tourism and Hotel Management Program. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 9 (2), 279-301. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24246/257077