Year 2009, Volume 8, Issue 1, Pages 131 - 155 2009-06-01

Ortaöğretimde Başarıyı Olumsuz Etkileyen Unsurların Öğrenci Boyutuyla Tespitine Yönelik Bir Uygulama
An Applicatıon To Determine The Factors Affecting The Success Negatively In Respect Of Students

Atınç OLCAY [1] , İzzet DÖŞ [2]

299 1907

Bu araştırmada ortaöğretim öğrencilerini başarısızlığa sevk eden unsurlar öğrenci boyutuyla saptanmaya çalışılmıştır. Konuyla ilgili olarak Gaziantep’te bir anket çalışması yapılmış, başarısızlık unsurlarına katılım oranları tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; öğrencilerin %64’ü “Bazı öğretmenlerin anlattıklarını anlayamadığımdan dolayı başarısızım”, %63’ü “Bazı dersleri başaramayacağım kaygısından dolayı başarısızım”, %55’i “Verimli ders çalışma yollarını bilmediğimden başarısızım” ve %53’ü de “İlgi duymadığım derslerden başarısızım” unsurlarını başarısızlıklarında önemli bir etken olarak değerlendirdikleri görülmüştür. Bununla beraber, frekans oranı %50 ve üstünde hesaplanan bu başarısızlık unsurları öğrencilerin; cinsiyet, eğitim gördüğü alan ve okul türü değişkenleri ile çapraz frekans dağılımları da karşılaştırılmış ve birtakım öneriler getirilmiştir
In this research, it is aimed to determine the factors that lead the secondary school students to failure, in respect of students. The rates of those factors for failure are determined in a research made in Gaziantep. According to results of this research; 64% of the students say “I am unsuccessful as I don’t understand what my teacher lectures”, 63% of those, “I am unsuccessful because of the fear that I can’t achieve”, 55% of those “I am unsuccessful since I don’t know the ways to study effectively” and 53% “I am unsuccessful in the subjects that I am not interested in” which are considered by they students as the main factors for their failure. Besides, these factors for failure, the frequency proportions of which are over 50% and the variations in the students’ genders, education branches and school types are compared with cross frequency proportions and some recommendations are suggested
 • Bacanlı, H. (2000). Gelişim ve Öğrenme. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, s.255.
 • Balcı, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem Teknik ve İlkeler. Pegema Yayıncılık, Ankara, s.336.
 • Bozkurt, N. (1998). Lise Öğrencilerinin Okul Başarısızlıklarının Altında Yatan Depresyonla İlişkili Otomatik Düşünme Kalıpları. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri A.B.D. ,Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir, s.138.
 • Güleç, S. ve Alkış, S. (2003). İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbirleriyle İlişkisi. İlköğretim Online E-Dergi. 2:19-27.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayınları, Ankara, s.292.
 • Kaya, Y. K. (1993). İnsan Yetiştirme Düzenimize Yeni Bir Bakış: Eğitimde Model Arayışı. Bilim Yayınları, Ankara, s.174.
 • Keskin, H. K. ve Yapıcı, Ş. (2008). Başarılı ve Başarısız Öğrencilerin Kişilik Özellikleri İle İlgili Öğretmen ve Veli Görüşleri. Kocatepe Üniversitesi Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Afyon, 1(1):20-32.
 • Özgüven, İ. E. (2002). Bireyi Tanıma Teknikleri. Problem Yayınları, Ankara, s.349.
 • Polat, M. T. (2006). Eğitim Olmadan Marka Şehir Olunmuyor. Hemşehrim Şehir ve Kültür Dergisi, Gaziantep, Mart Sayısı:.6-9.
 • Sezer, Ö. (2007). Sınıf Tekrar Eden Öğrencilerin Bazı Demografik Özellikleri İle Bu Öğrenciler ve Öğretmenlerinin Sınıf Tekrar Etme Hakkındaki Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Malatya, 8 (14):31-48.
 • Şama, E. ve Tarım, K. (2007). Öğretmenlerin Başarısız Olarak Algıladıkları Öğrencilere Yönelik Tutum ve Davranışları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Ankara, 5 (1):135-154.
Other ID JA32PZ69CZ
Journal Section Article
Authors

Author: Atınç OLCAY
Institution: ?

Author: İzzet DÖŞ
Institution: ?

APA OLCAY, A , DÖŞ, İ . (2009). An Applicatıon To Determine The Factors Affecting The Success Negatively In Respect Of Students. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 8 (1), 131-155. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24247/257104