Year 2008, Volume 7, Issue 1, Pages 190 - 206 2008-06-01

Analysis of the Effect of Secondary School Principles’ Verbal Communication Styles on Teachers’ Motivation
İlköğretim Okul Müdürlerinin Sözlü İletişim Biçiminin Öğretmenlerin Motivasyonuna Etkisinin İncelenmesi

Habib Özgan [1] , Nebihe Aslan [2]

667 3710

The aim of this study is to find out the effect of school managers’ communication styles on teachers’ motivation. The study is a qualitative study. The sample is chosen by simple random sampling and composed of thirteen participants. The data is collected by interwiew technique. The data is analysed and interpreted by using content analysis. As a result of collected data, it is found out that school managers’ communication styles have an effect on teachers’ motivation and there are differences between the school managers’ and teachers’ opinions. Findings are discussed in the framework of the related literature and some suggestions are made
Bu araştırmanın amacı, okul müdürlerinin sözlü iletişim biçiminin öğretmenlerin motivasyonuna olan etkisini ortaya koymaktır. Araştırma, nitel bir çalışmadır. Örneklem, rastgele örnekleme yöntemi ile seçilmiştir ve on üç kişiden oluşmaktadır. Araştırma verileri görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. Veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen veriler sonucunda, yöneticilerin sözlü iletişim biçiminin öğretmenlerin motivasyonunu etkilediği, öğretmen ve yönetici görüşleri arasında farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgular ilgili literatür çerçevesinde tartışılarak öneriler geliştirilmiştir
 • Adair, J. (2003). Etkili Motivasyon. Çev. Uyan, S., Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul, ss.9-94.
 • Başaran, İ.E. (2000). Örgütsel Davranış. Ankara, ss.70-82.
 • Ceylan, D. (2001). Öğretmenlik Mesleğinde İş Güçlüğü ve İş Taminsizliği. http://www.mufettisler.net/makale/is%20guclugu%20ve%20is%20tatminsizligi.doc (08.05.2008)
 • Çalık, C. ve Şehitoğlu, E.T. (2006). Okul Müdürlerinin İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevlerini Yerine Getirebilme Yeterlikleri. Milli Eğitim Dergisi, 35(170):94-111
 • Ergül, H.F. (2005). Motivasyon ve Motivasyon Teknikleri. http:// www.e-sosder.com. (12.12.2007).
 • Genç, N. (2005). Yönetim ve Organizasyon. Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.233-323.
 • Hanks, K. (1999). İnsanları Motive Etme Sanatı. Çev. İkizler, C., Alfa Yayıncılık, İstanbul, s.5.
 • Hagemann, G. (1997). Motivasyon El Kitabı. Çev. Aksan, C., Rota Yayın Tanıtım, İstanbul, ss.110-123.
 • Jandt, F.E. (2002). Yönetim Sorunların Etkili Çözümler. Çev. Akın, L., Diker, V.G., Hayat Yayınları, İstanbul, ss.37-45.
 • Karaköse, T., Kocabaş, İ. (2006). Özel ve Devlet Okullarında Öğretmenlerin Beklentilerinin İş Doyumu ve Motivasyon Üzerine Etkileri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2(1):3-14
 • Kaya, B. (2003). Yönetsel ve İş İletişimi. Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.1-49.
 • Özgan, H. (1996). İlköğretim okulu Öğretmenlerinin Çatışma Yönetimi Stratejilerinin İncelenmesi. Doktora Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, s.148.
 • Öztürk, Z., Dündar, H. (2003). Örgütsel Motivasyon ve Kamu Çalışanlarını Motive Eden Faktörler. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2):57-66,
 • Ünal, S.(1991). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Okullarında Motivasyonu Sağlama Etkinlikleri. İstanbul: Eğitimde Arayışlar I.Sempozyumu Bildiri Metinleri, Kültür Koleji, Yayın No:1. http://www.egitimdergi.pamukkale.edu.tr/makale/sayı7/15 (20.02.2008).
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H.(2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara, s.120.
Other ID JA32PY43FN
Journal Section Article
Authors

Author: Habib Özgan
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Author: Nebihe Aslan
Institution: ?

Dates

Publication Date: June 1, 2008

APA Özgan, H , Aslan, N . (2008). Analysis of the Effect of Secondary School Principles’ Verbal Communication Styles on Teachers’ Motivation. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 7 (1), 190-206. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24257/257148