Year 2007, Volume 6, Issue 2, Pages 91 - 102 2007-12-01

Serbest Bölgelerin Ekonomik Etkileri: Gaziantep Serbest Bölgesi’nin Etkilerine İlişkin Bir Saha Araştırması
Economic Effects of Free Zones: A Research for Determination of the Effects of Free Zone in Gaziantep

İbrahim Arslan [1] , Sevda Yapraklı [2]

297 1316

Uluslararası ticaretin her geçen gün biraz daha küresel bir nitelik kazandığı günümüzde serbest bölgeler, kuruldukları ülke ve bölgenin ekonomik yapısı üzerinde önemli etkiler ortaya çıkarmaktadır. Bu kapsamda serbest bölgeler, ekonomik yapıyı temel olarak yatırım ve dış ticareti artırma, verimlilik artışı sağlama, istihdam olanakları yaratma, ihracatı ve rekabet gücünü artırma etkileri ortaya çıkararak etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, Gaziantep Serbest Bölgesi’nin ekonomik etkilerini değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda Gaziantep’teki serbest bölgede çalışanlardan, anket yoluyla serbest bölgenin ekonomik etkilerine yönelik görüşleri hakkında veriler toplanmış ve toplanan veriler SPSS paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir
As the international trade goins a global nature, free trade zones lead to significant impacts on the economies where they are founded and on the economic structure of region. Within this scope, free trade zones contribute to the economic structure by basically increasing the investment, foreign trade productivity creating employment oppurtunities, and increasing the exportation and the competitive capacity. The main of this study is to evaluate the impacts of Gaziantep Free Trade Zone ın accordance with this aim, data concerning the opinions of people who work in Gaziantep Free Trade Zone about the economic impacts of free trade zone were collected using a questionnaire method and the data collected were analyzed using SPSS
 • Bağ, T. (2001). İstatistik, Seçkin Kitabevi, Ankara. s.12
 • Bolin, R.L. (1996). Free Zones and Export Processing Zones in Central Europe/CIS to Speed Trade With Western Europe, http://www.wepza.org/publications.html, (11.05.2007).
 • Bolin, R.L. (1997). Export Processing Zones Move to High Technology (How Can Government Assist?), http://www.wepza.org/publications.html, (11.05.2007).
 • Chaudhuri, T.D. and S. Adhikari (1993). Free Trade Zones with Harris-Todaro Unemployment: A Note on Young-Miyagiwa, Journal of Development Economics, 41: 157-162.
 • Dabour, N., Md.(1999). Free Trade Zones in the Aftermath of the Uruguay Round: Experience of Selected OIC Member Countries, Journal of Economic Cooperation, 20 (4): 1-33.
 • DTM-SBGM (2007). Serbest Bölgeler Hakkında Genel Bilgi: Türkiye Serbest Bölgeleri, http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/SB/ABIliskilerDb/atinterigenelbil.doc, (16.05.2007).
 • Ege, Y. (1999). Serbest Bölgeler Yatırımların ve İhracatın Arttırılmasında Büyük Önem Taşıyor, Dünya Gazetesinin Türkiye’de Serbest Bölgeler Eki, 2 Haziran.s.1
 • Erdoğan, E. (1985). Serbest Bölgeler ve Türkiye’de Bir Model Denemesi, A.Ü. Yayınları No:110, Eskişehir, s.21
 • GASBAŞ (2004). Sık Sorulan Sorular: Serbest Bölge Nedir? http://www.gasbas.com.tr/serbestbolge.pdf, (15.05.2007).
 • GASBAŞ(2007).Gaziantep Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.: Hakkımızda, http://www.gasbas.com.tr/hakkimizda.asp, (15.05.2007).
 • Hamada, K. (1974). An Economic Analysis of the Duty-Free Zone, Journal of International Economics, 4: 225-241.
 • Hamilton, C. and L.O. Svensson (1982), On the Welfare Effects of a ‘Duty-Free’ Zone, Journal of International Economics, 13:45-64.
 • Haywood, R.C. (2004). Developing Trade Capacity Through Free Zones, Journal of The Flagstaff Institute, 28 (1): 43-52.
 • Haywood, R.C. and Bolin, R.L. (2001). The Dynamic Transformation of Economic Zones in Development, WEPZA, http://www.wepza.org/publications.html, (11.05.2007).
 • Kibritçioğlu, A. (1997). Serbest Bölgelerin Olası Makroekonomik Etkileri ve Düşündürdükleri, Liberal Düşünce Dergisi, 2(6): 75-88.
 • Manezhev, S.A. (1995).Free Economic Zones and the Economic Transition in the Chinese People’s Republic and Russia, Russian and East European Finance and Trade, 31(2): 76-87.
 • Marangoz, M. ve İçerli, M.Y. (2000). Ege Serbest Bölgesi’nin İzmir’in Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerine Etkileri Konusunda Bu Bölgede Çalışanların Düşüncelerinin Öğrenilmesine Yönelik Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2): 181-191.
 • Peng, L.D. and Vellenga, D. (1993). The Goverment’s Roles in Promoting Logistics Services in China, Lojistics and Transportation Review, 29(4): 301-318.
 • Pollack, E.E. (1981). Free Ports, Free Trade Zones, Export Processing Zones and Economic Development, içinde B.S. Hoyle and D.A. Pinder, (eds.), Cityport Industrialization and Regional Development, London, Pergamon, 37-45.
 • Rodriquez, C.A. (1976). A Note on the Economics of the Duty-Free Zone, Journal of International Economics, 6:385-388.
 • Seyidoğlu, H. (1999). Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama, Geliştirilmiş 13. Baskı, İstanbul. s.189
 • Sklair, L. (1986). Free Zones, Development and the New International Division of Labour, Journal of Development Studies, 22(4):753-759.
 • Sönmez, M. (1995). Sınır ve Kıyı Ticareti, 1. Baskı, Erzurum.ss.22-23
 • Tatlı, A.K. (2007). Küreselleşme Sürecinde Sanayi, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Serbest Kürsü, http://www.anadoluosb.org.tr/page.php?ID=9, (15.05.2007).
 • Tüzmen,K.(2007).Serbest Bölgeler, Türkiye Bilim Sitesi, http://www.genbilim.com/content/view/1920/89/, (15.05.2007).
 • UNESCAP-KMI(2005).Free Trade Zone and Port Hinterland Development, http://www.unescap.org/TTDW/Publications/TFS_pubs/pub_2377_fulltext.pdf, (11.05.2007).
 • Wei G. (1999). The Dynamics Of Export-Processing Zones, UNCTAD Discussion Papers, No: 144, http://www.unctad.org/en/pub/pubframe.htm, (12.05.2007).
 • Young, L. (1987). Intermediate Goods and the Formation of Duty-Free Zones, Journal of Development Economics, 25: 369-384.
 • Young, L. and Miyagiwa, K. (1987). Unemployment and the Formation of Duty-Free Zones, Journal of Development Economics, 26: 397-405.
Other ID JA32PV85JC
Journal Section Article
Authors

Author: İbrahim Arslan
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ

Author: Sevda Yapraklı
Institution: ?

APA Arslan, İ , Yapraklı, S . (2007). Economic Effects of Free Zones: A Research for Determination of the Effects of Free Zone in Gaziantep. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 6 (2), 91-102. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24258/257129