Year 2007, Volume 6, Issue 1, Pages 9 - 16 2007-06-01

Opinions of Students Attending High Schools in Gaziantep about the Teaching of English
Ortaöğretim Kurumlarında İngilizce Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşleri

Birsen Bağçeci [1] , Mehmet Yaşar [2]

459 1702

The purpose of this study was to investigate student opinions about the teaching of English in high schools located in Gaziantep. This research was conducted at 26 high schools in Gaziantep. The population of the study consisted of the students attending these high schools and the sample of it was composed of 414 students. A questionnaire which was assumed to reflect students` views and consists of 11 items was used as the tool of data collection. The data collected through this questionnaire were analyzed using the SPSS (the Statistical Package for the Social Sciences). According to the findings of the study; it was found that about half of the students were dissatisfied with the teaching of English at their schools. A great majority of them were of the opinion that assessment of the teaching of English should be based on grading. Students saw no relationship between the knowledge of English and developing technology. Majority of them stated that they were taught English in a boring manner and that apart from course books and cassette players, no teaching-learning materials and equipment were used. On the whole, it can be concluded that the teaching of English at high schools located in Gaziantep is far from meeting the student expectations and needs
Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim kurumlarında İngilizce öğretimine ilişkin öğrenci görüşlerini tespit etmektir. Bu araştırma, Gaziantep ilinde 26 genel lisede yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, genel liselerde öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Örneklem ise, rasgele örneklem metodu ile seçilerek, 26 lisede öğrenim gören 414 öğrenciden oluşmuştur. Veri toplama aracı olarak, öğrencilerin görüşlerini yansıtan, 11 maddelik 5 seçenekli bir anket kullanılmıştır. Veriler, yüzdelik çalışması yapılarak, analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; öğrencilerin yarısına yakını okullarında verilen İngilizce öğretimini beğenmemektedirler. Öğrencilerin büyük çoğunluğu dersin notlandırılarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Öğrenciler, teknolojideki ilerleme ve İngilizce arasında bir bağlantı kurmamışlardır. Ayrıca öğrencilerin çoğu, İngilizce derslerinde konuların sıkıcı anlatıldığından ve derslerde kitap ve kasetçalar dışında araç-gereç kullanılmadığından yakınmıştır. Genel olarak, ortaöğretimde İngilizce öğretiminin öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarına cevap vermediği sonucu çıkarılmaktadır
 • Cem, C. (1976). Türk Kamu Kesiminde Üst Düzey Yönetici-Nitelikleri-İşlevleri-Eğitim Sorunları. Ankara, s. 41.
 • Demircan, Ö. (1988). Dünden Bugüne Türkiye’de Yabancı Dil. Remzi Kitap evi, İstanbul, s.45.
 • Demirel, Ö. (1979). Ortaöğretimde Yabancı Dil Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara,s.72.
 • Ergin, A. (1990). Yabancı dil öğretiminde eğitim araçlarından yararlanma. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23(2):32.
 • Gibbs, W.W. (1995). Lost Science in the Third World. Scientific American, Prentice Hall, New York, pp.76-83.
 • Graddal, D. (2000). The Future of English. The British Council, London, pp.9.
 • Karal, G. (1962). Teknik Yardım Programları ve Türkiye’de Teknik Yardımın İdaresi. Balkanlıoğlu Matbaacılık Ltd. Şti., TODAİE Yayını, Ankara, s.154.
 • Kuran, E. (1963). Atatürk ve Ziya Gökalp. Türk Kültürü, 13:11.
 • Oğuzkan, A. F. (1974). Eğitim Terimleri Sözlüğü. TDK Yayınları, Ankara, s.61.
 • Phillipson, R. (1996). Globalizing English: Are Linguistic Human Rights an alternative to Linguistic Imperialis? the Hong Kong Polytechnic University, pp.22-24.
 • Polat, T. (1994). Kültürlerarası bildirişimde etkin bir süreç: Yabancı dilde okuma-anlama, Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, 4(2):27.
 • Sebüktekin, H. (1981). Yüksek Öğretim Kurumlarımızda Yabancı Dil İzlenceleri, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, No. 273, İstanbul, s.3.
 • Skudlik, S. (1992). The Status of German as a Language of Science and the Importance of the English Language for German-speaking Scientists. Status Cahange of Languages, Ammon, U. and Hallinger, M. (Eds), de Gruyter, Berlin, p.42.
 • Vergili, A. (1993). Özel Ortaöğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretiminde Benimsenen İlkeler İle Uygulanan Teknik ve Yöntemlerin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Elazığ, s.25.
Other ID JA28GP88VM
Journal Section Article
Authors

Author: Birsen Bağçeci
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Author: Mehmet Yaşar
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Dates

Publication Date: June 1, 2007

APA Bağçeci, B , Yaşar, M . (2007). Opinions of Students Attending High Schools in Gaziantep about the Teaching of English. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 6 (1), 9-16. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24259/257143