Year 2007, Volume 6, Issue 1, Pages 53 - 58 2007-06-01

Non-Governmental Organization and Autonomy: A Conceptual Approach
Sivil Toplum Örgütleri, ‘Özerklik’: Kavramsal Bir Açılım

Özkan Yıldız [1]

288 1867

Civil society in Turkey has in general fragile struckture. The structure sourcing from deep culturel polarization makes the autonomy of ‘civil’ problematic. Non-governmental organization takes sometimes closer sometimes nearer position to government in various periods. In this article, this situation has been analyzed in the conceptual framework of civil society
Türkiye’de sivil toplum kırılgan bir yapı arz etmektedir. Türk politik kültürüne özgü derin kültürel ayrışma/kutuplaşma (laik ve anti-laik gibi) sivil toplum sahasına da yansımaktadır. Sivil örgütler söz konusu ayrışmaya eklemlendikleri oranda özerkliklerini kaybetmektedir. Sivil örgütler, zamanın farklı noktalarında devlet/resmiyetle birlikte hareket edebilmektedir. Oysa bilinmektedir ki sivilliğin ön koşulu devlet ya da resmiyetten uzak olmaktır. Bu makalede sivil toplum örgütlerinin özerklik ilkesi/sorunu teorik tartışmalar ışığında analiz edilmektedir
 • Belge, M. (1989). Sosyalizm Türkiye ve Gelecek. 2.Baskı, Birikim Yayınları, İstanbul.
 • Benhabib, S. (1999). Demokrasi ve Farklılık. WALD, Demokrasi Kitaplığı, İstanbul.
 • Diamond, L. (1994) Rethinking civil society: tward democratic consolidation. Journal of Democracy, 5:4-17.
 • Gellner, E. (1991). Civil society in historical context. International Social Science Journal, 43:3.
 • Giddens, A. (2000). Üçüncü Yol, Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilişi. Özay, M. (Çev.), Birey Yayıncılık, İstanbul.
 • Habermas, J. (2001). İletişimsel Eylem Kuramı. Tüzel, M. (Çev.), Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
 • Keane, J. (1994). Demokrasi ve Sivil Toplum: Avrupa’da Sosyalizmin Açmazları. Toplumsal ve Siyasal İktidarın Denetlenmesi Sorunu ve Demokrasi Beklentileri Üzerine, Erdoğan, N. (Çev.), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Sarıbay, A.Y. (1994). Postmodernizm, Sivil Toplum ve İslam. İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Shils, E. (1991). The virtue of civil society. Government and Opposition, 26:1.
 • Taylor, C. (1990). Modes of civil society. Public Culture, 3/1:95-132.
 • Walzer, M. (1995). Toward A Global Civil Society. Walzer, N. (Ed.), Berghahn Books, Oxford.
Other ID JA32PV46UM
Journal Section Article
Authors

Author: Özkan Yıldız
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

APA Yıldız, Ö . (2007). Non-Governmental Organization and Autonomy: A Conceptual Approach. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 6 (1), 53-58. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24259/257152