Year 2009, Volume 8, Issue 2, Pages 371 - 384 2009-12-01

İngilizce Araştırma Makaleleri Yazma ve Yayınlatma Süreci: Bir Vaka Çalışması
The Process of Writing Research Articles in English and Getting Published: A Case Study

Süleyman Başaran [1] , Hatice Sofu [2]

213 453

Anadili İngilizce olmayan ve İngilizce yazmak zorunda olan akademisyenlerin makalelerini indekslerde taranan dergilerde yayınlatmaları, onların oldukça uzun ve zor bir süreçten geçmelerini gerektirir. Bu çalışmada, İngilizceyi yabancı dil olarak kullanan dört Türk akademisyenle (iki fizikçi, iki inşat mühendisi) görüştük ve İngilizce makale yazarken ve onları yayınlatmaya çalışırken içinden geçtikleri süreçleri analiz ettik. İngilizce dergilerde makale yayınlatmanın zorlukları hakkında daha fazla iç görü kazanmak için indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış makalesi olmayan dört akademisyen (bir tarihçi, bir dilbilimci, bir sosyolog ve bir eğitim bilimci) ile daha görüşme yaptık. Türk üniversitelerinde doçentlik kadrosu alabilmek için, akademisyenlerin indekslerde taranan ve çoğu İngilizce olan dergilerde makale yayınlatmaları bir zorunluluktur. Ancak bu süreç, Amerika Birleşik Devletleri’nde ya da İngiltere’de uzun süre bulunmamış ve yazma konusunda herhangi bir formal eğitim almamış akademisyenler için çok daha zordur. Yaptığımız görüşmeler ve gözlem süreci, fen ve mühendislik alanlarında yayınlanan makalelerin önceden yerleşmiş kurallar ve kalıplar çerçevesinde yazıldığını, bu alanlarda makale yazmanın mekanik bir süreç gibi algılandığını ve bu yüzden da sosyal bilimlerle ilgili makalelerden daha kolay yazılıp yayınlandığını göstermektedir
Getting published in indexed English journals is a rather long and challenging process for non-native academics that have to write in English. In this study, we interview four Turkish academics (two physicists and two civil engineers), who use English as a foreign language, and analyze the processes they undergo while writing research articles (RA) and striving to get them published. We also interview other four academics (a historian, a linguist, a sociologist and an educational scientist), who have no published works in indexed journals, to gain more insight about the difficulties entailed in getting published in English journals. In Turkey, it is a prerequisite to get published in indexed journals, most of which are English, in order to get a tenure position at Turkish universities. However, this process is much more difficult and demanding for those who have no US or UK background and who have had no formal education in writing of any kind. The interviews we conducted and the observation process hint that science and engineering articles have preset rules and conventions and that writing such articles is a mechanical process
Other ID JA33YT33PB
Journal Section Article
Authors

Author: Süleyman Başaran
Institution: ?

Author: Hatice Sofu
Institution: ?

APA Başaran, S , Sofu, H . (2009). The Process of Writing Research Articles in English and Getting Published: A Case Study. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 8 (2), 371-384. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24261/257169