Year 2014, Volume 13, Issue 4, Pages 1121 - 1135 2014-12-01

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerinin Cinsiyet ve Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi
An Investigation of Primary Education Department Students’ Views about the Nature of Science in terms of Gender and Class Variables

Ayten İflazoğlu SABAN [1] , Ahmet SABAN [2]

380 692

Bu araştırmanın amacı, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı‟nda öğrenim gören 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin bilimin doğası hakkındaki görüşlerini incelemektir. Araştırmada ayrıca öğrencilerin bilimin doğası alt boyutlarındaki profillerinin bazı değişkenlere (cinsiyet, sınıf düzeyi) göre durumu ortaya konulmuştur. betimsel gelişimsel modelde kesitsel bir araştırmadır. Araştırma 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Çukurova Üniversitesi ile Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği A.B.D.‟nda öğrenim gören 1., 2., 3. ve 4. sınıf toplam 492 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler “Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşler” anketi ve kişisel bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda, bilimin doğası alt boyutları açısından öğrencilerin pozitivist, tümdengelimci, bağımsızcı, içerikçi ve realist bir profil sergiledikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin bilimin doğası alt boyutlarına ilişkin görüşlerinin cinsiyet ve sınıf düzeyine göre farklılaştığı saptanmıştır. Sonuç olarak, bu araştırmada sınıf öğretmenliği öğrencilerinin bilimin doğası hakkındaki görüşlerinde hâkim olan görüşün pozitivist inanış olduğu ortaya çıkmıştır. Pozitivist bilim inanışının sorgulandığı bu çağda araştırmaya katılan sınıf öğretmenliği öğrencilerinin böyle bir profil çizmelerinin nedenleri incelenmelidir
The main objective of this research is to analyze primary education department 1st, 2nd, 3rd and 4th year students‟ perspectives about the nature of the science. Also, the study has revealed the students‟ profiles in the sub-categories of the nature of the science regarding some variables such as gender and class. The study is a descriptive survey research. The research was conducted with 492 Çukurova University and Mustafa Kemal University, Education Faculty, Primary Education Department 1st,2nd, 3rd and 4th year students in the academic year of 2012-2013. The data was collected through “the Inventory of the Point of Views about the Nature of the Science” and Personal Information Form. The results of the study have shown that the students employ positivism, deductivism, decontextualism, content and realism profiles in terms of the sub-categories of the nature of science. It has been observed that the students‟ views about the sub-categories of the nature of science have differed regarding gender and class. As a result; in this study, it has been seen that the dominant view about the nature of science among the students is positivism. In our time when the positivism has been questioned, why the students have such a view should be further investigated
 • Abd-El-Khalick, F., & Lederman, N. (2000). Improving science teachers‟ conceptions of nature of science: a critical review of the literature. International Journal of Science Education, 22, 665-701. Arı, Ü. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının ve sınıf öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki görüşlerinin incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ
 • Can, Y. (2005). Toplumsal yapı ve değişme kuramlarını paradigma temelli bir sınıflandırma denemesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29(1), 1-11.
 • Çelikdemir, M. (2006). İlköğretim öğrencilerinin bilimin doğasını anlama düzeylerinin araştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Chen, S. (2006). Development of an instrument to assess views on nature of science and attitudes towards teaching science. Wiley Periodicals, Inc. Science Education 90: 803-819.
 • Fırat, N.Ş. (2006). Pozitivist yaklaşımın eğitim yönetimi alanına yansıması, alana getirdiği katkılar ve sınırlılıklar. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 40-51.
 • Gültekin, Z., (2009). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme uygulamalarının öğrencilerin bilimin doğasıyla ilgili görüşlerine, bilimsel süreç becerilerine ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • http://www.tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=bilim&ayn=tam 24.05.2013
 • Kalaycıoğulları, İ. (2009). Cumhuriyet döneminde Türkiye‟de bilim.
 • Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi. (17. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kenar, Z. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Kılıç, K., Sungur, S., Çakıroğlu, J. ve Tekkaya, C. (2005). Ninth grade students‟ understanding of the nature of scientific knowledge, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 ,127-133.
 • Koyuncu, B. (2011). Fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adaylarının bilimin doğasına ilişkin görüşleri, değerleri ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara Krauss, S.E. (2005). Research paradigms and meaning making: A primer. The Qualitative Report, 10(4), December, 758-770
Other ID JA33BM33MB
Journal Section Article
Authors

Author: Ayten İflazoğlu SABAN
Institution: ?

Author: Ahmet SABAN
Institution: ?

Dates

Publication Date: December 1, 2014

APA İflazoğlu SABAN, A , SABAN, A . (2014). An Investigation of Primary Education Department Students’ Views about the Nature of Science in terms of Gender and Class Variables. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13 (4), 1121-1135. DOI: 10.21547/jss.257188