Year 2017, Volume 16, Issue 1, Pages 115 - 128 2017-01-31

The Era of Sultan Sencer (1119-1157) Struggles of Throne during Seljuk’s Period
Sultan Sencer (Sancar) Dönemi (1119-1157) Selçuklularda Taht Mücadeleleri

Abdullah Bayındır [1]

638 4586

That work discusses the era of Sultan Sencer, which includes dynasty members’ struggle to take hold of state administration during Seljuk’s reign. Besides the struggle of thrones, relationships between other states during Seljuk’s period are discussed in that work. Since the Sultan Sencer is the last ruler of Seljuk State, it has importance in Turkish history and it has a significant role in Seljuk State, that period is getting importance. Many factors affect the struggles of thrones in Seljuk’s era that work is prepared by summarizing the doctoral thesis. Understanding of that subject more comprehensively and more elaborative, not only Sultan Sencer period but also the struggles of thrones with reasons and results in Seljuk’s period are discussed inside that work. Thus, that subject includes a short period of the main topic.

Bu çalışmanın konusu Selçuklu Devleti’nin hüküm sürdüğü yıllarda hanedan üyelerinin devlet idaresini ele geçirmek için giriştikleri taht mücadelelerinden, Sultan Sencer (Sancar) dönemini ele almaktadır. Çalışmada Sultan Sencer döneminde yaşanan taht mücadelelerine değinmekle beraber ülkenin diğer devletlerle olan münasebetlerine de bakılmıştır. Sultan Sencer’in Selçuklu Devleti’nin son hükümdarı olması hasebiyle Türk tarihinde önemli bir yere sahip olması ve yine Selçuklu Devleti için kader belirleyici bir rol üstlenmesi, işlenen dönemin önemini arttırmaktadır. Selçuklularda yaşanmış olan taht mücadelelerine birçok faktörün direkt etki ettiğini belirterek bu çalışmanın da doktora tezinden özetlenerek hazırlandığının altını çizmekte fayda vardır. Burada ele alınan konunun daha kapsamlı anlaşılması ve detaylı bilgilerin aktarılması için hazırlanmış olan doktora tezinin incelenmesi önem arz etmektedir. “Selçuklularda Saltanat Mücadeleleri” başlıklı doktora tezi çalışmasında yalnızca Sultan Sencer dönemi değil Selçuklu Devleti içerisinde yaşanmış olan bütün taht kavgaları ayrı ayrı ele alınarak sebep ve sonuçları ile anlatılmaya çalışılmıştır. Bu yüzden burada işlediğimiz konu diğer ana konunun sadece küçük bir dönemini kapsamaktadır.

 • BARTHOLD, V.V. (1990), Moğol İstilâsına Kadar Türkistan, Haz: H. Dursun Yıldız, TTK Yayınları ,Ankara, ss. 644.
 • ÇAYCI, A. (2008), Selçuklularda Egemenlik Sembolleri, İz Yayıncılık, İstanbul, ss, 325.
 • GÖKSU, E. (2010). Türkiye Selçuklularında Ordu, TTK. Ankara, ss, 469.
 • İbnu’l Esir, el Kâmil fî’t -Tarih, C. IX,X,XI,XII, yay, Carolus Johannes Tornberg, Beyrut 1966; Çev., Abdülkerim Özaydın, C. IX,X,XI,XII, İstanbul, 1987.
 • KAFESOĞLU, İ.(1992), Selçuklu Tarihi, Tarih Dizisi, M.E.B., İstanbul, ss, 125.
 • ---------------- (2000), Harezmşahlar Devleti Tarihi (485-618/1092-1221), TTK, Ankara, ss, 315.
 • KAYA, P. (2013), Sultan Sencer Devrinde (1118-1157) Bâtıniler İle Yapılan Mücadeleler, Tarih Dergisi, S,58 (2), İstanbul, ss, 43-64.
 • KIVAMEDDİN Burslan, (1999), Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi, TTK, Ankara, ss, 232-252.
 • KOCA, S. (2009). “Selçuklu İktidarının Belirlenmesinde Rol Oynayan Güçler ve Alâeddîn Keykubâd’ın Türkiye Selçuklu Tahtına Çıkışı”, SÜTAD, S. 25, Konya, ss, 1-38.
 • KÖPRÜLÜ, M. F, “Harizmşahlar”, İA, s, 265-267.
 • KÖYMEN, M. A. “Sencer”, İA, X, ss, 486-493.
 • ----------------1991), Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi V- İkinci İmparatorluk Devri, TTK, Ankara, ss, 488.
 • ----------------2011), Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi II- İkinci İmparatorluk Devri, TTK, Ankara, ss, 524..
 • ----------------2016). Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi III- Alp Arslan ve Zamanı, TTK, Ankara, ss, 532.
 • ----------------(1989). Selçuklu Devri Türk Tarihi, TTK, Ankara, ss, 310.
 • MERÇİL, E. (1991), Müslüman-Türk Devletleri Tarihi, TTK, Ankara, ss, 411.
 • ----------------(2007), Gazneliler Devleti Tarihi, TTK, Ankara, ss, 138.
 • ----------------(2007). Selçuklularda Hükümdarlık Alâmetleri, TTK, Ankara, ss,283.
 • ÖNGÜL, A. (2014). Selçuklular Tarihi I Büyük Selçuklular, Irak, Kirman ve Suriye Selçukluları, Çamlıca Yayınları, İstanbul, ss, 545
 • ----------------(2014), Selçuklular Tarihi II Anadolu Selçukluları ve Beylikler, Çamlıca Yayınları, İstanbul, ss, 416.
 • SÜMER, F. “Mes’ûd”, İA, VIII, 134-142.
 • SEVİM, A.- MERÇİL, E. (2014), Selçuklu Devletleri Tarihi Siyaset, Teşkilat ve Kültür, TTK, Ankara, ss, 768.
 • TURAN, O. (2014). (2003). Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, Ötüken Yayınları, İstanbul, ss, 542.
 • YAZICI, N. (2014), İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, ss, 447.
Subjects History
Journal Section History
Authors

Author: Abdullah Bayındır
Institution: Gaziantep Üniveristesi
Country: Turkey


Bibtex @ { jss288927, journal = {Gaziantep University Journal of Social Sciences}, issn = {1303-0094}, eissn = {2149-5459}, address = {Gaziantep University}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {115 - 128}, doi = {10.21547/jss.288927}, title = {The Era of Sultan Sencer (1119-1157) Struggles of Throne during Seljuk’s Period}, key = {cite}, author = {Bayındır, Abdullah} }
APA Bayındır, A . (2017). The Era of Sultan Sencer (1119-1157) Struggles of Throne during Seljuk’s Period. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (1), 115-128. DOI: 10.21547/jss.288927
MLA Bayındır, A . "The Era of Sultan Sencer (1119-1157) Struggles of Throne during Seljuk’s Period". Gaziantep University Journal of Social Sciences 16 (2017): 115-128 <http://dergipark.org.tr/jss/issue/27695/288927>
Chicago Bayındır, A . "The Era of Sultan Sencer (1119-1157) Struggles of Throne during Seljuk’s Period". Gaziantep University Journal of Social Sciences 16 (2017): 115-128
RIS TY - JOUR T1 - The Era of Sultan Sencer (1119-1157) Struggles of Throne during Seljuk’s Period AU - Abdullah Bayındır Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21547/jss.288927 DO - 10.21547/jss.288927 T2 - Gaziantep University Journal of Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 128 VL - 16 IS - 1 SN - 1303-0094-2149-5459 M3 - doi: 10.21547/jss.288927 UR - https://doi.org/10.21547/jss.288927 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gaziantep University Journal of Social Sciences The Era of Sultan Sencer (1119-1157) Struggles of Throne during Seljuk’s Period %A Abdullah Bayındır %T The Era of Sultan Sencer (1119-1157) Struggles of Throne during Seljuk’s Period %D 2017 %J Gaziantep University Journal of Social Sciences %P 1303-0094-2149-5459 %V 16 %N 1 %R doi: 10.21547/jss.288927 %U 10.21547/jss.288927
ISNAD Bayındır, Abdullah . "The Era of Sultan Sencer (1119-1157) Struggles of Throne during Seljuk’s Period". Gaziantep University Journal of Social Sciences 16 / 1 (January 2017): 115-128. https://doi.org/10.21547/jss.288927