Year 2017, Volume 16, Issue 2, Pages 553 - 566 2017-04-27

Kamu Görevlileri Sendikacılığında İngiltere, Fransa, Almanya ve İsveç Örnekleri
Civil Servants and Trade Unions: British, French, Germany and Swedish Models

Hakan Cindemir [1]

513 1689

Diktatörlükle yönetilen rejimlerde bile çoğunlukla sendikal haklar yer almaktadır. Ancak iktidarın güdümünde olan ve sınırlı alanda hareket edebilen bu sendikalar üyelerinin haklarını korumak ve geliştirmekten ziyade devletin ve siyasal iktidarların haklarını korumaya yönelmişlerdir. Bu nedenle bir ülkede demokrasinin ayrılmaz bir parçası olan sendika özgürlüğünün bulunup bulunmadığının belirlemek için ülkede sendikal hakların tanınmış olup olmadığından çok, sendikal hakların hangi kapsamda düzenlendiği ve tanımlandığını tespit etmek gerekmektedir. Uluslararası hukuk düzleminde sendika hakkının, sendikal örgütleme özgürlüğü, toplu sözleşme özgürlüğü ile grev özgürlüğünü de içeren vazgeçilemez bölünemez ve kural olarak herkese tanınması gereken bir insan hakkı olduğu tereddütsüz bir şekilde ortaya konulmuşken ulusal hukuklarda farklı uygulamaların devam ettiği gözlenmektedir. Çalışmada gelişmiş demokrasileriyle bilinen dört ülke Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve İsveç iç mevzuatlarıyla sendikal hakların tanınması ve uygulanması açısından farklı ve önemli örnekler arz ettiğinden ve ülkemizde de sendikal haklara ilişkin tartışmalarda sıklıkla örnek olarak gündeme geldikleri için çalışmamızda inceleme konusu olmuştur. 

Even in regimes governed by dictatorship, trade union rights mostly found. However, these unions, who are guided by government and able to act in limited space, have been protect the rights of the state and political powers, instead of protecting and enhance the rights of their members. For this reason, it is necessary to determine in what extent union rights are regulated and defined, rather than trade union rights are recognized in the country in order to determine whether union freedom an integral part of democracy in a country. It has been unquestionably stated that the right of union on the level of international law is indispensable indivisible, including freedom of association, freedom of association, freedom of collective bargaining and freedom of strike. But it is observed that different practices continue in national laws. The study have been subject of examination The four countries known to have developed democracies, France, Germany, United Kingdom and Sweden because they offer different and important examples of recognition and enforcement of trade union rights through their domestic legislation, and because they are frequent examples of debate on trade union rights in our country.

 • Aktay, Nizamettin, Avrupa Birliği Ülkeleri Toplu İş Hukuku, Ankara: Türk Tarih Kurumu,1997.
 • Arbetsgivarverket “Arbetsgivarverket”, Son güncelleme 05 Ocak, 2017. http://www.Arbetsgivarverket.se.
 • Aslan, Onur Ender, Kamu Personeli Rejimi, Ankara: T.O.D.A.İ.E., 2005.
 • Bach, Stephen, Bordogna Lorenzo, Rocca Giuseppe Della, Winchester David, Public Service Employment Relations in Europe: Transformation, Modernization or Inertia?, London&Newyork: Routledge 1999.
 • Björnguist, Sture, İsveçte Basın ve Yayın, İsveçte Örgütlenme Özgürlüğü ve Sendikal Haklar, Ankara: Yorum Basın Yayın, 1990.
 • Casale, Giuseppe ve Tenkorang Joseph, Public Service Labour Relations: A Comparative Overview, Geneva, ILO, 2008.
 • Chapus, Rene, “Droit Administratif Général”, Montchrestien 2/15 (2001).
 • Christian Léon, La Liberté Syndicale Des Personnels Militaires: Une Réalité Politique Difficile à Cacher, Actualité Juridique Fonctions Publiques(AJFP) (2005).
 • “Conseil d’Etat (Devlet Konseyi) 7.01.1976 tarihli 92162 sayılı kararı.” Son Güncelleme 19 Kasım.2016 http://www.infosdroits.fr.
 • “Conseil d’Etat (Devlet Konseyi) 7.01.1976 tarihli 92162 sayılı kararı.” Son Güncelleme 19 Kasım.2016 http://www.infosdroits.fr.
 • Çapar, Selim, "Almanya'da Kamu Personeli Sistemi", Türk İdare Dergisi, 466 (2010).
 • Demircioğlu, Murat, "İsveç Sendika Hareketi Üzerine Notlar", Cahit Talas'a Armağan, Ankara: Mülkiyeliler Birliği Yayını, 1990.
 • Ekin, Nusret, Endüstri İlişkileri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1979.
 • Ekrem, Akartürk Ali, 1995 Anayasa Değişikliği Işığında Memurların Sendikal Hakları, İstanbul: Alkım Yayınevi, 1998.
 • Erol, Ahmet, Demokrasi Örgütlenme Özgürlüğü ve İsveç Örneği, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1995.
 • Esen, Bülent Nuri, "Fransa Cumhuriyeti Anayasası", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5/1-4 (1948).
 • Esener, Turhan, İş Hukuku, Ankara, A.Ü.H.F. Yayınları, 1978.
 • Fahlbeck, Reinhold, "Collective Labour Law in Sweden", Banksis 1. Uluslararası semineri: "Kara Avrupa'sı ve Türkiye'de Kollektif İş Hukuku ve Uygulaması", Çev. Can Tuncay, İstanbul: Cihad Matbaası, 1985.
 • Foster, Nigel ve Sule Satish, German Legal System and Laws, Newyork: Oxford University Press, 2010.
 • Gülmez, Mesut, “Sendika Hakkı ve Kamu Görevlileri,” İnsan Hakları ve Kamu Görevlileri (Sempozyum ve Açıkoturum, Bildiriler ve Tartışmalar), (1992).
 • Hawke, Neil, Introduction to Administrative Law, Sydney-London: Cavendish Publishing Limited, 1998.
 • Hekimler, Alpay, Karşılaştırmalı bir Perspektif ile Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye'de Toplu Sözleşme Sistemleri Mevzuat ve Uygulamalar, Ankara: Legal Yayıncılık, 2013.
 • Karasu, Koray, "İngiltere" Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, Ankara: Ankara Üniversitesi S.B.F. K.A.Y.A.U.M. Yayınları, 2004.
 • Koch E. Ursula, Angriffaufein Monopol: Gewerkschaften Ausserhalbdes DGB, Köln, Deutscher İnstitus Verlag, 1981.
 • Lindholm J., “Demokratik Toplumların Oluşması, Sendikaların, Demokratik Örgütlerin Özgürce Çalışmasına Bağlıdır”, Türkiye'de Memur Sendikacılığı Uluslararası Sempozyumu-13-14 Eylül 1990, Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, 1990.
 • Ministry of the Presidency, Public Employment In European Union Member States, Madrid: Ministry of the Presidency Technical Secretariat, 2010.
 • Mumcuoğlu, Maksut, Sendikacılık, Siyasal İktidar İlişkileri, Ankara: Doruk Yayınevi, 1979.
 • Pierre, Jon, “Politicization of Swedish Civil Service: A Necessary Evilor Just Evil?”, Politicization of The Civil Service in Comparative Perspective: The Quest Of Control, London&Newyork, Routledge, 2004.
 • Rieble, Volker, “Almanya Federal Cumhuriyeti'nde Toplu Sözleşme Sistemi”, Karşılaştırmalı bir Perspektif ile Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye'de Toplu Sözleşme Sistemleri Mevzuat Uygulamaları, İstanbul, Legal Yayınevi, 2013.
 • Scherer, Peter, "Diğer Kapitalist Demokrasilerde Kamu Kesimi Grevleri", Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 28, (1977).
 • Sevgili, Gençay, Fatma Didem, "Fransa'da Kamu Personel Rejimi", İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5/1(2014).
 • Söderman, Olle, Türkiye'de Kamu Çalışanlarının Sendikal Hakları ve İsveç Örneği Sempozyumu, İstanbul: Pan Yayıncılık, 1988.
 • Şenver, Emin, "AB Üyesi Ülkelerde Kamu Çalışanlarının Örgütlenme ve Grev Hakkı", Kamuda Sosyal Politika, 3/11, (2009).
 • Taşkent Savaş, "Memurların Toplu Pazarlık Hakkı", Cumhuriyet, 28 Ocak (1994).
 • TBMM Genel Kurul Tutanağı, 19. Dönem 4. Yasama Yılı 123. Birleşim 14.06.1995 Çarşamba, TBMM Tutanak Dergisi, (1995).
 • Tokol, Aysen, Türk Endüstri İlişkileri Sistemi, Bursa: Dora Yayınları, 2012.
 • Tribunal, Des Conflits, Berkani, App No:3000, Lebon 25.03.1996, L'actualite Juridiqué Droit Administratif (AJDA), Paris: Dalloz 1996.
 • Tuncay A.Can, "Kamu Görevlilerinin Sendikalaşması ve Toplu Pazarlık Hakkı", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9 (2007).
 • Uğuz, Hülya Ekşi, "İngiliz Kamu Personel Yönetimine Genel Bir Bakış: Kamu Hizmetlerine Giriş, Performans Değerlendirme ve Disipline İlişkin Düzenlemeler", Sayıştay Dergisi, 78, (2010).
 • Wergin Niels Eric ve White Geoff, “Britanya’da Toplu Sözleşme Sistemi”, Karşılaştırmalı Bir Perspektif ile Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye’de Toplu Sözleşme Sistemleri Mevzuat ve Uygulamaları, Çev. Gezgin Elif, İstanbul: Legal Yayınevi, 2013.
 • Westfall David ve Thüsing Gregor, "Strikes and Lockouts in Germany and Under Federal Legislation in the United States: A Comparative Analysis", Boston College International and Comprative Law Review, 22, (1999).
Subjects Law
Journal Section Law
Authors

Author: Hakan Cindemir
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 27, 2017

APA Cindemir, H . (2017). Civil Servants and Trade Unions: British, French, Germany and Swedish Models. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (2), 553-566. DOI: 10.21547/jss.289918