Year 2017, Volume 16, Issue 3, Pages 706 - 719 2017-07-31

Türkiye Ekonomisinde Milli Gelir ve Ücretler Arasındaki İlgileşim
Türkiye Ekonomisinde Milli Gelir ve Ücretler Arasındaki İlgileşim

Güller Şahin [1] , Zeki Yılmaz [2]

371 878

Yapılan çalışmanın amacı; Türkiye ekonomisinde 2002Q1-2015Q4 örneklem dönemi içerisinde milli gelir ile ücretler arasındaki ilgileşimi incelemektir. Amaç doğrultusunda 56 gözleme ait zaman serisi arasındaki ilgileşim uzun dönemde Engle-Granger ve Johansen eştümleşme testleri, kısa dönemde Hata Düzeltme Modeli kullanılarak çözümlenmiştir. Milli gelir ve ücretler arasında uzun dönemli dinamikleri yansıtan ilişki için eştümleşme testlerinden elde edilen bulgular, değişkenler arasında bir tane eştümleşik denklemin kurulmasına izin vermiştir. Uzun dönemli ilgileşimde, değişkenlerin birlikte hareket etme trendinde olduğu sonucuna varılmıştır. Ardılı koentegrenin derecesinin ne olduğunun ve ne kadar hızla gerçekleştiğinin belirlenmesine yönelik Hata Düzeltme Modeli kurulmuştur. Elde edilen -0.391 hata terimleri katsayısı, kısa dönemli dengesizliklerdeki 1 birim sapmanın yaklaşık %4’ünün bir sonraki dönemde düzeldiğini ifade etmiştir.

Yapılan çalışmanın amacı; Türkiye ekonomisinde 2002Q1-2015Q4 örneklem dönemi içerisinde milli gelir ile ücretler arasındaki ilgileşimi incelemektir. Amaç doğrultusunda 56 gözleme ait zaman serisi arasındaki ilgileşim uzun dönemde Engle-Granger ve Johansen eştümleşme testleri, kısa dönemde Hata Düzeltme Modeli kullanılarak çözümlenmiştir. Milli gelir ve ücretler arasında uzun dönemli dinamikleri yansıtan ilişki için eştümleşme testlerinden elde edilen bulgular, değişkenler arasında bir tane eştümleşik denklemin kurulmasına izin vermiştir. Uzun dönemli ilgileşimde, değişkenlerin birlikte hareket etme trendinde olduğu sonucuna varılmıştır. Ardılı koentegrenin derecesinin ne olduğunun ve ne kadar hızla gerçekleştiğinin belirlenmesine yönelik Hata Düzeltme Modeli kurulmuştur. Elde edilen -0.391 hata terimleri katsayısı, kısa dönemli dengesizliklerdeki 1 birim sapmanın yaklaşık %4’ünün bir sonraki dönemde düzeldiğini ifade etmiştir.

 • Askenazy, P. (2003). Minimum Wage, Exports and Growth. European Economic Review, 47(1): 147 164.
 • Ay, S. (2012). Türkiye’de İşsizliğin Nedenleri: İstihdam Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme. Yönetim ve Ekonomi, 19(2): 321-341.
 • Cahuc, P. ve Michel, P. (1996). Minimum Wage Unemployment and Growth. European Economic Review, 40(7): 1463-1482.
 • Dickey, D. ve Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Journal of the American Statistical Association, 74: 427-431.
 • Engle, R. F. ve Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2): 251-276.
 • Fanti, L. ve Gori, L. (2011). On economic growth and minimum wages. Journal of Economics, 103(1): 59-82.
 • Granger, C. W. J. (1988). Some Recent Developments in a Concept of Causality. Journal of Econometrics, 39: 199-211.
 • Güneş, Ş. (2007). İmalat Sektöründe Verimlilik ve Reel Ücret İlişkisi: Bir Koentegrasyon Analizi. Yönetim ve Ekonomi, 14(2): 275-287.
 • Güven, A., Mollavelioğlu, Ş. ve Çakar Dalgıç, B. (2011). Asgari Ücret İstihdamı Arttırır mı? 1969-2008 Türkiye Örneği. ODTÜ Gelişme Dergisi, 38(2): 147-166.
 • Hansen, B. E. (1992). Tests for Parameter Instability in Regressions with I(1) Processes. Journal of Business and Economic Statistics, 10: 321-335.
 • Irmen, A. ve Berthold, W. (2002). National Minimum Wages, Capital Mobility and Global Economic Growth. CEPR Discussion Papers 3286.
 • Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3): 231-354.
 • Johansen, S. ve Juselius, K. (1990). Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration–with Applications to the Demand for Money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2): 169-210.
 • Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6): 1551-1580.
 • Johansen, S. ve Juselius, K. (1992). Testing Structural Hypothesis in a Multivariate Cointegration Analysis of the PPP and UIP for the UK. Journal of Econometrics, 53(1-13): 211-244.
 • Johansen, S. ve Juselius, K. (1994). Identification of the Long-Run and the Short–Run Structure: An Application to the ISLM Model. Journal of Econometrics, 63(1): 7-36.
 • Johansen, S. (1995). Likelihood-based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford: Oxford University Press.
 • Kargı, B. (2013). Ücret Yapışkanlığı Hipotezi’nin Test Edilmesi: Türkiye’de Asgari Ücret ve Büyüme Üzerine Zaman Serileri Analizi (2005-2012). Çalışma ve Toplum Dergisi, (37): 183-210.
 • Kuştepeli, Y. ve Halaç, U. (2004). Türkiye’de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(4): 143-160.
 • Kutlar, A. (2005). Uygulamalı Ekonometri. Geliştirilmiş 2. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Korkmaz, A. (2004). Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Türkiye’de Asgari Ücret: 1951-2003. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1): 53-69.
 • Sevüktekin, M. ve Nargeleçekenler, M. (2010). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi: Eviews Uygulamalı. Geliştirilmiş 3. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Özdemir, A., Mercan, M. ve Erol, H. (2012). Türkiye Emek Piyasasında Belirlenmiş Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik Analizi. TİSK Akademi, 2: 34-53.
 • Öztürk, İ. ve Ozansoy A. (2011). Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi. Maliye Dergisi, (161): 197-214.
 • Park, J. Y. (1992). Canonical Cointegrating Regressions. Econometrica, 60: 119-143.
 • Phillips, P. C. B. ve Perron, P. (1988). Testing for a Unit Root in Time Series Regression. Biomètrika, 75(2): 336-346.
 • Perron, P. (1988). The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis. Econometrica, 57: 1361-1401.
 • Prasch, R. E. (1996). In Defence of The Minimum Wage. Journal of Economic Issues, 30(2): 391-397.
 • Ravn, M. O. and Sørensen, J. R. (2002). Schooling, Training, Growth and Minimum Wages. The Scandinavian Journal of Economics, 101(3): 441-457.
 • Romer, P. M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. The Journal of Political Economy, 94(5): 1002-1037.
 • Sunal, O. ve Sezgin Alp, Ö. (2015). Türkiye’de Reel Asgari Ücretler ve Reel GSYH Değişmeleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Enflasyon Oranına Endekslenmiş Bir Nominal Asgari Ücret Politikası. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 70(1): 111-129.
Subjects Management
Journal Section Economics
Authors

Author: Güller Şahin
Country: Turkey


Author: Zeki Yılmaz
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 31, 2017

APA Şahin, G , Yılmaz, Z . (2017). Türkiye Ekonomisinde Milli Gelir ve Ücretler Arasındaki İlgileşim. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (3), 706-719. DOI: 10.21547/jss.268518