Year 2017, Volume 16, Issue 3, Pages 646 - 663 2017-07-31

The Effect of Branding Level of Firms in the Carpet Exportation Sector on Economic Performance
Halı Sektöründe İhracat Yapan Firmaların Markalaşma Düzeylerinin Ekonomik Performans Üzerindeki Etkisi

Mustafa METE [1] , Yusuf Bozgeyik [2] , Tuğçe Nazlı Bilge [3]

308 866

Although foreign markets have lots of threats and opportunities, it is seen that the companies wanted to mention by name enter into challenging competitive environment by chancing the threats in recent years. It is seen that the studies on branding, especially in carpet sector are insufficient in our country. In this study, the effects of branding on carpet sector export which has an important place Turkish economy are aimed to determine. For this purpose, the study was carried out on the carpet companies operating in Gaziantep province and that make export. A total of 50 companies included into the study. The data was obtained with questionnaire method. The analysis of the data obtained from the study was conducted with SPSS 16.0. As a result of the analyses it has been found that the exporting performance of the firms that make export under the name of a brand, the last 3 year exporting and sales performance of the firms that take Turquality support is higher.

Dış pazarlar, tehditleri ve fırsatları bünyesinde barındırmanın yanı sıra ulusal sınırlarla yetinmeyerek tüm dünyada adından söz ettirmek isteyen firmaların riskleri göze alarak zorlu rekabet ortamı içerisine girdikleri tespit edilmiştir. Markalaşma üzerine ülkemizdeki çalışmaların sayısının oldukça yetersiz olduğu, özellikle halı sektöründe ise daha az olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Türk ekonomisinde önemli bir yere sahip olan halı sektörü ihracatında markalaşmanın etkilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Gaziantep ilinde faaliyet göstermekte olan ve ihracat yapan halı firmaları üzerinde çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya toplam 50 firma dahil edilmiştir. Veriler anket yöntemiyle elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen verilerin analizi SPSS 16.0 programı ile yapılmıştır. Yapılan analizler neticesinde bir marka adı altında ihracat yapan firmaların ihracat performansının daha yüksek olduğu, Turquality desteği alan firmaların son 3 yıllık ihracat ve satış performansının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

  • Aydoğan, T. (2014), “Türk Markalarının Uluslararasılaşma Sorunları ve Turquality'nin Uluslararası Marka Yaratma Gücünü Sınamaya Yönelik Analiz Çalışması, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
  • Certeler, E. (2001). “Pazar Savası ve Markalar”, Patent&Marka Dünyası, Yıl: 3, Sayı:11.
  • Chaudhuri, A. (2002). “How Brand Reputation Affects the Advertising-Brand Equity Link”, Journal of Business Research, 9:353-65 . Denli, N. (2007). Giyim Sektöründe Marka İmajı Odaklı İletişim Stratejileri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
  • Görgülü, A., (2006), “Türkiye’de Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Markalaşma ve İhracata Etkileri, UludağÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Bursa.
  • Karakoç, A.F. (2009). 2001 Sonrası Türk Hazır Giyim Sanayisinde Marka-İhracat İlişkisi ve Turquality, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
  • Katsikeas, C.S., Leonidou, L.C. ve Morgan, N.A. (2000). “Firm-level export performance assessment: review, evaluation, and development”, Journal of the Academy of Marketing Science, 28(4): 493-511
  • Özgür İ. (2006). Türkiye'de Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Durumu ve Çıkış Stratejileri, Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
  • Sinha, R. (2013). Branding at Mewar Rugs, IPBJ, 5(2): 57-76
  • Ünnü, G. (2009). Dış Pazarlara Açılmada Markalaşmanın Önemi: Turquality’nin İhracat Performansına Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir .
Subjects Management
Journal Section Business
Authors

Author: Mustafa METE
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Yusuf Bozgeyik
Country: Turkey


Author: Tuğçe Nazlı Bilge
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 31, 2017

APA METE, M , Bozgeyik, Y , Bilge, T . (2017). The Effect of Branding Level of Firms in the Carpet Exportation Sector on Economic Performance. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (3), 646-663. DOI: 10.21547/jss.309256